eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki demograficzne a jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Małgorzata Kołpa
1
,
Aneta Grochowska
1
,
Anna Damasiewicz-Borowska
2

1.
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Applied Sciences, Tarnow, Poland
2.
Cardiology Department, Voivodeship Hospital St. Luka, Tarnów, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 172–180
Data publikacji online: 2020/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zawał mięśnia sercowego stanowi poważny problem wielu pacjentów, jednak pomimo zagrożeń z nim związanych chory może prowadzić normalne życie, a sam incydent zawałowy zwykle nie ogranicza możliwości pacjenta w przyszłości.

Cel pracy
Ocena jakości życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji i kwestionariusza standaryzowanego WHOQOL-BREF. Zbadano 100 pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, Oddziału Kardiologii oraz poradni kardiologicznej od września do grudnia 2017 r. W analizie przyjęto poziom istotności 0,05.

Wyniki
Średnia ocena jakości życia dokonana przez ankietowanych wyniosła 3,52 ±0,86 pkt. Wyższy wiek pacjentów obniżał jakość życia w każdej z dziedzin funkcjonowania (p ≤ 0,001). Mężczyźni po zawale serca uzyskiwali wyższe wyniki w zakresie ogólnej jakości życia i zdrowia, a także w dziedzinach psychologicznej i środowiskowej w porównaniu z kobietami (p < 0,05). U pacjentów będących w związkach małżeńskich stwierdzono wyższą globalną jakość życia i własnego zdrowia oraz w dziedzinach fizycznej, psychologicznej i środowiskowej (p < 0,01). Wyższy poziom wykształcenia wiązał się z lepszą jakością życia i zdrowia, a także z lepszą oceną we wszystkich dziedzinach funkcjonowania (p < 0,05). Osoby aktywne zawodowo miały wyższą jakość życia i zdrowia w porównaniu z osobami będącymi na emeryturze (p < 0,001).

Wnioski
Na jakość życia pacjentów po zawale serca miały wpływ czynniki socjodemograficzne, takie jak wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie oraz status zawodowy.Introduction
Myocardial infarction is a serious problem for many patients, but despite the associated risks, the patient can lead a normal life and the infarction incident itself usually does not limit the patient’s future possibilities.

Aim
To evaluate the quality of life of patients after myocardial infarction.

Material and methods
The study was carried out using the diagnostic survey method with the use of a self-designed questionnaire and the WHOQOL-BREF standardized questionnaire. 100 patients of St. Luke Regional Hospital in Tarnów, Cardiology Department and Cardiology Outpatient Clinic were examined in the period from September to December 2017. The average age was 66.76 ±10.04 years. The analysis assumed the significance level of 0.05.

Results
The average quality of life assessment made by the respondents was 3.52 ±0.86 points, which means that they assessed their quality of life between good and average (neither good nor bad). The higher age of patients lowered the quality of life in each of the functional areas (p ≤ 0.001). Men after myocardial infarction scored higher in terms of overall quality of life and health as well as in psychological and environmental areas, compared to women (p < 0.05). Married patients presented a higher overall quality of life and their own health and in physical, psychological and environmental areas (p < 0.01). A higher level of education was associated with a better quality of life and health as well as quality in all areas of functioning (p < 0.05). Professionally active people had a higher quality of life and health as well as quality of life in each of the areas, compared to retired people or pensioners (p < 0.001).

Conclusions
Sociodemographic factors such as age, sex, marital status, education and professional status had an impact on the quality of life of patients after myocardial infarction.

słowa kluczowe:

zawał serca, jakość życia, funkcjonowanie biopsychospołeczne, WHOQOL-BREF

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe