eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u czynnych zawodowo ratowników medycznych

Dorota Rębak
1
,
Edyta Suliga
2
,
Martyna Głuszek-Osuch
3
,
Stanisław Głuszek
1, 4

1.
Department of Surgery and Surgical Nursing with the Scientific Research Laboratory, Institute of Medical Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Department of the Prevention of Alimentary Tract Diseases, Faculty of Medicine and Health Sciences, Institute of Nursing and Obstetrics, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
3.
Laboratory of Psychology and Medical Pedagogy, Faculty of Medicine and Health Sciences, Institute of Public Health Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
4.
Clinical Department of General Oncology and Endocrinology Surgery, Provincial Polyclinic Hospital, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 279–289
Data publikacji online: 2017/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie: Choroby układu krążenia są największym zagrożeniem życia w Polsce i stanowią najczęstszą przyczynę umieralności. Ważnym problemem naukowym staje się ich identyfikacja i ograniczenie stopnia następstw ich występowania.

Cel pracy: Ocena częstości występowania czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u ratowników medycznych ŚCRMiTS w Kielcach.

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 140 ratowników medycznych ŚCRMiTS bez lekarzy pracujących w systemie ochrony zdrowia. Ocena stanu zdrowia dotyczyła pomiarów ciśnienia tętniczego, analizy biochemicznej: lipidogram na czczo, glikemia na czczo, pomiarów antropometrycznych oraz przeprowadzonego wywiadu kwestionariuszowego.

Wyniki: Średni wskaźnik masy ciała grupy był powyżej normy i wynosił 28,2 ±4,1. Średnie ciśnienie tętnicze wynosiło: ciśnienie skurczowe – 133,8 ±14,9 mm Hg, ciśnienie rozkurczowe – 83,1 ±9,2 mm Hg. Średnie stężenie glukozy na czczo kształtowało się na poziomie 95 ±33,8 mg/dl w badanej grupie. Średnie stężenie cholesterolu całkowitego grupy wynosiło 198,6 ±36,6 mg/dl, frakcji HDL 48,4 ±10,5 mg/dl, frakcji LDL 121 ±33,8 mg/dl, triglicerydów 168,9 ±120.7 mg/dl. Analizowano ogółem 15 czynników ryzyka.

Wnioski: Czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych znacząco obciążają badaną grupę czynnych zawodowo ratowników medycznych i generują niekorzystny obraz profilu zdrowotnego. Większość badanych ma nieprawidłową masę ciała, przekroczone wartości ciśnienia tętniczego i niekorzystne parametry lipidogramu. Rozpowszechnienie czynników ryzyka i stopień przekroczenia norm referencyjnych wzrasta z wiekiem. Zasadne byłoby przygotowanie działań profilaktycznych mających na celu głównie redukcję masy ciała oraz obniżenie pozostałych modyfikowalnych czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Introduction: Cardiovascular diseases are the most life-threatening in Poland and constitute the most frequent cause of death.

Aim of the research: The evaluation of the frequency of the occurrence of cardiovascular disease risk factors among paramedics of the ŚCRMiTS (Świętokrzyskie Centre of Emergency Medical Services) in Kielce.

Material and methods: The subject study group involved 140 paramedics of the ŚCRMiTS in Kielce, excluding the doctors. The evaluation of their condition of health included the following measurements: blood pressure, biochemical analyses: fasting lipidogram, fasting glycaemia, anthropometric measurements, and a questionnaire interview.

Results: The average body mass index of the group was above the norm and equalled 28.2 ±4.1 kg/m2. The average blood pressure equalled: systolic – 133.8 ±14.9 mm Hg, diastolic – 83.1 ±9.2 mm Hg. The average fasting glucose concentration was 95 ±33.8 mg/dl in the subject population. The average total cholesterol concentration of the group was 198.6 ±36.6 mg/dl,

high-density lipoprotein fraction concentration – 48.4 ±10.5 mg/dl, low-density lipoprotein fraction – 121 ±33.8 mg/dl, triglycerides concentration – 168.9 ±120.7 mg/dl. Fifteen risk factors were analysed altogether.

Conclusions: Cardiovascular disease risk factors are a significant risk for the subject group of paramedics and they generate a disadvantageous picture of a health profile. A vast majority of the subjects had an abnormal body mass, exceeded values of blood pressure, and had bad lipidogram parameters. The spread of risk factors and the degree of exceeding reference norms increases with age. It would be justified to prepare preventive measures aimed mainly at the reduction of body weight and the decrease of other modifiable risk factors for cardiovascular diseases.
słowa kluczowe:

czynniki ryzyka, ratownik medyczny, choroby sercowo-naczyniowe

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.