eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Determinanty postaw prokreacyjnych Polek na przestrzeni lat

Renata Bajcarczyk
,
Renata Florek

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 252–258
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W 1999 r. po raz pierwszy w Polsce odnotowano ujemny przyrost naturalny, co spowodowało dyskusje medialno-polityczne na temat rozwoju populacji Polski. Zjawisko ubytku ludności było zaskoczeniem, ponieważ prognozy Głównego Urzędu Statystycznego były zbyt optymistyczne i jeszcze w 1998 r. przewidywały wzrost ludności Polski do 40 mln w 2010 r. W dyskusjach, oprócz ostrzeżeń dotyczących katastroficznej sytuacji demograficznej i nawoływania do natychmiastowego zwiększenia dzietności, pojawiają się głosy o zachowaniu właściwych proporcji między grupami osób w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, a także właściwego zabezpieczenia warunków życia, edukacji, pracy i ochro­ny zdrowia dla nowych pokoleń. Przedmiotem analizy jest kształtowanie się polityki ludnościowej po II wojnie światowej, jej wpływ na stan liczebny społeczeństwa, a także wpływ sytuacji gospodarczej kraju i przemian społeczno-obyczajowych na procesy demograficzne. Decyzje prokreacyjne są decyzjami osobistymi każdej jednostki, jednak wpływ na nie mają rząd, społeczeństwo, religia, ekonomia oraz przemiany obyczajowe.

In 1999, for the first time in Poland, negative natural population growth was recorded, which caused media-political discussions on the development of the population of Poland. The phenomenon of population decline was a surprise, because the Central Statistical Office forecasts were too optimistic and in 1998 they predicted an increase in the population of Poland to 40 million in 2010. In discussions, apart from the debates on the catastrophic demographic situation in Poland and calls for an immediate increase in fertility, there are arguments about maintaining appropriate proportions between groups of people of working, pre-productive and post-working age, as well as appropriate protection of living conditions, education, work and health protection for new generations. The subject of the analysis is shaping the population policy after World War II, its impact on the population size and also the impact of the country’s economic situation and socio-ethical changes on demographic changes.
słowa kluczowe:

polityka ludnościowa, polityka rodzinna, przyrost naturalny, umieralność, demografia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe