eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Długość kończyn dolnych, wskaźnik długości i umięśnienia kończyn dolnych a wyniki testu „Timed Up and Go” u dzieci w wieku szkolnym – badanie pilotażowe

Lidia Perenc
1
,
Justyna Podgórska
1
,
Klaudia Skiba
1

1.
Institute of Health Sciences, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland Director of the Institute: Lidia Perenc PhD, Prof. UR
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (3): 181–188
Data publikacji online: 2020/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Autorów zainteresowało, czy długość kończyn dolnych, wskaźnik długości kończyn dolnych i wskaźnik umięśnienia kończyn dolnych różnicuje wynik testu „Timed Up and Go” (TUG) u dzieci w wieku szkolnym. Przedstawione badanie ma charakter pilotażowy. Obecnie nie ma tabeli norm wyników testu TUG u dzieci.

Cel pracy
Zbadanie, czy wyniki testu TUG są zróżnicowane przez długość kończyn dolnych, wskaźniki długości i umięś­nienia kończyn dolnych u dzieci w wieku szkolnym oraz czy wymienione parametry antropometryczne są zróżnicowane przez wiek i płeć.

Materiał i metody
Badaniami objęto grupę 31 dzieci w wieku szkolnym. Do pomiaru cech antropometrycznych: wysokoś­ci ciała, długości kończyn dolnych (wysokości symphysion, iliospinale anterior, trochanterion), największego obwodu goleni w spoczynku użyto odpowiednio antropometru i taśmy antropometrycznej. Z zebranych pomiarów obliczono wskaźniki proporcji: długości kończyn dolnych, umięśnienia kończyn dolnych. Każdy badany został poddany dwóm próbom testu TUG. Obliczono średni czas wykonania tego testu.

Wyniki
Nie stwierdzono statystycznie istotnych dodatnich korelacji między badanymi parametrami antropometrycznymi a wynikami testu TUG (p > 0,05). Wykazano statystycznie istotne zależności między wiekiem badanych a długością kończyn dolnych (p < 0,001).

Wnioski
Wynik testu TUG nie jest zróżnicowany przez badane parametry antropometryczne. Wiek różnicuje długość kończyn dolnych. Należy ustalić wartości normatywne wyników testu TUG u dzieci. Ich opracowanie ma istotne znaczenie kliniczne dla porównania sprawności fizycznej dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.Introduction
The authors were interested in whether the length of lower limbs and the index of the length and muscularity of lower limbs differentiates the “Timed Up and Go” test (TUG) results in school-aged children. The study is of a pilot nature. There is currently no table of norms for the TUG results in children.

Aim
To examine whether the results of the TUG are differentiated by the length of lower limbs and indices of the length and muscularity of the lower limbs in school-aged children, and whether the anthropometric parameters mentioned are differentiated by age and gender.

Material and methods
The study group consisted of 31 school-aged children. For measuring anthropometric features body height, length of lower limbs (height of symphysion, iliospinale anterior, trochanterion), and the largest circumference of the shin at rest, an anthropometer and anthropometric tape were used, respectively. From the collected measurements, the following ratios were calculated: length and muscularity of lower limbs. Each participant was subjected to two measurements by means of the TUG. The average time taken for the TUG was calculated.

Results
There were no statistically significant positive correlations between the studied anthropometric parameters and the TUG results (p > 0.05). There were statistically significant correlations between the age and the length of the lower limbs (p < 0.001).

Conclusions
The TUG results are not differentiated by the studied anthropometric parameters. Age differentiates the length of lower limbs. There is a need to develop normative TUG values for children. Establishment of the TUG normative values is clinically significant for comparing physical function of healthy and disabled children.

słowa kluczowe:

dziecko, antropometria, sprawność fizyczna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe