eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
5/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Jacek Pazdur

Reumatologia 2006; 44, 5: 245
Online publish date: 2006/11/16
Article file
- wstepniak.pdf  [0.02 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szanowni Państwo!
Początek jesieni kojarzy się zwykle z widokiem młodzieży spieszącej w kierunku otwartych ponownie bram uczelni. Problem właściwego nauczania tej młodzieży należy do najtrudniejszych zadań starzejącego się społeczeństwa. Zaniedbania w tym zakresie, wobec ogromnego przyspieszenia w nauce, stają się nie do odrobienia. Wagę tego problemu doceniła Europejska Liga Zwalczania Chorób Reumatycznych, powołując Komitet ds. Edukacji. Ma on na celu wypracowanie jednolitego programu edukacyjnego w krajach Unii Europejskiej. Organizowane w latach ubiegłych kursy dla lekarzy po dyplomie nie były prowadzone w-g ustalonych wytycznych określających niezbędny zakres wiedzy z reumatologii w ogólnej medycynie praktycznej. Polskę w tym Komitecie reprezentuje prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska. Z jej inicjatywy ma powstać także program szkolenia przeddyplomowego. W prezentowanym Państwu numerze Reumatologii publikujemy zgłoszone przez nią sugestie. Należy mieć nadzieję, że zalecenia płynące do Polski z międzynarodowego środowiska znajdą poparcie w naszym kraju.
Z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu – 13 października br. – w Instytucie Reumatologii w Warszawie zorganizowana została konferencja Choroby reumatyczne jako problem zdrowia publicznego. Jej celem było zwrócenie uwagi osób odpowiedzialnych za Narodowy Program Zdrowia na społeczne skutki zaniedbywania potrzeb osób z chorobami reumatycznymi wyłączającymi ich z życia zawodowego i społecznego. Niedostrzeganie potrzeb powiększającego się odsetka osób niepełnosprawnych i dalsze niepodejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ich liczby zagraża poważnymi skutkami ekonomicznymi. Materiały z tej konferencji ukażą się jeszcze w tym roku w postaci suplementu do ostatniego zeszytu Reumatologii. Z nadzieją, że nasza Redakcja w jakimś stopniu przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu reumatologii wśród lekarzy, oddajemy ten kolejny zeszyt w ręce Szanownych Czytelników.

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
Copyright: © 2006 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe