eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym

Anna Łuszczyńska
,
Włodzisław Kuliński

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 168–177
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą, postępującą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Na SM choruje ok. 2,5 mln osób na świecie, w Polsce ta liczba wynosi ok. 40 tysięcy.

Cel pracy: Ocena skuteczności fizjoterapii u pacjentów chorujących na SM.

Materiał i metody: Badaniu poddano 25 osób chorych na SM w wieku 27–72 lat przebywających na 6-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym. Badanie przeprowadzono 2-krotnie, tj. przed rozpoczęciem usprawniania rehabilitacyjnego i po jego zakończeniu. W badaniach posłużono się dwiema autorskimi ankietami. Do oceny stanu klinicznego i zaawansowania choroby użyto ponadto Rozszerzonej skali niewydolności ruchowej Kurtzkego (EDSS), Skali oceny złożonych czynności życia codziennego – IADL (skala Lawtona) oraz Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29). Wyniki poddano analizie statystycznej, posłużono się przy tym testem t-Studenta dla dwóch prób zależnych oraz testem χ2.

Wyniki: Analiza statystyczna wykazała znaczącą (na poziomie istotności 0,05) poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po zastosowaniu fizjoterapii. Może o tym świadczyć poprawa u większości badanych w zakresie: wydolności ruchowej w skali Kurtzkego, stanu funkcjonalnego ocenianego za pomocą skali IADL oraz wpływu SM na życie codzienne (wg Multiple Sclerosis Scale).

Wnioski: W badanej grupie kompleksowa rehabilitacja wpłynęła skutecznie na poprawę stanu funkcjonalnego oraz ocenę poziomu sprawności fizycznej badanych. Fizjoterapia okazała się niezwykle pomocną formą leczenia objawowego chorych na SM.

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a chronic, progressive, demyelinating disease of the central nervous system. 2.5 million people are affected by MS worldwide; in Poland, the number of patients is approximately 40,000. Patients with multiple sclerosis suffer from a number of symptoms associated with this disease.

Aim of the research: To assess the effectiveness of physiotherapy in MS.

Material and methods: The study enrolled 25 MS patients aged 27–72 years (including 16 females and 9 males), undergoing 6-week rehabilitation. They were examined twice: before and after rehabilitation. The study used two questionnaires created by the author. Evaluation of the clinical status and disease severity was based on the Kurtzke Expanded Disability Status Scales (EDSS), the Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale, and the Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29). The results were analysed with Student’s t-test and the chi-square (χ2) test.

Results: Statistical analysis showed significant (the level of significance was 0.05) progress in the functional status of the patients after physiotherapy, as evidenced by improved results with respect to the motor efficiency in the Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS), the functional assessment in the Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale, and the influence of MS on patients’ daily life in the Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) seen in the majority of the patients, which confirms a positive impact of the therapy.

Conclusions: In the study group, comprehensive rehabilitation had a beneficial influence on the improvement of functional status and the level of motor ability. Physiotherapy turned out to be an extremely effective form of symptomatic treatment of MS patients.
słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane, leczenie, fizjoterapia

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe