eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym w samoocenie chorych z regionu świętokrzyskiego

Waldemar Brola
1, 2
,
Piotr Sobolewski
3
,
Małgorzata Fudala
1
,
Stanisław Flaga
4
,
Konrad Jantarski
5

1.
Department of Neurology, Specialist Hospital, Końskie, Poland
2.
Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
3.
Department of Neurology, Specialist Hospital, Sandomierz, Poland
4.
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
5.
Swietokrzyski Regional Branch of the Polish National Health Fund (NFZ), Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 191–198
Data publikacji online: 2017/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Sytuacja epidemiologiczna i jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym w Polsce są niedostatecznie rozpoznane.

Cel pracy: Analiza samooceny dotyczącej jakości życia oraz wybranych parametrów klinicznych i socjodemograficznych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym zarejestrowanych w Kohorcie Świętokrzyskiej Polskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym (RejSM).

Materiał i metody: W badaniu wzięli udział chorzy zamieszkujący województwo świętokrzyskie, a dane zbierano między 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2015 r. poprzez portal internetowy RejSM. Pacjenci po zarejestrowaniu przez lekarza samo­dzielnie oceniali jakość życia za pomocą polskich wersji kwestionariuszy samooceny EuroQol (EQ-5D i EQ-VAS) oraz Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29).

Wyniki: Spośród 1525 zarejestrowanych pacjentów do badania włączono 765 osób, które zgodziły się na samoocenę jakości życia. Średni indeks EQ-5D wynosił 0,78 ±0,28, a średni wynik w EQ-VAS 65,6 ±23,8. Ocena za pomocą MSIS-29 dała średni wynik 86,4 ±22,4 (dla stanu fizycznego 64,2 ±19,6 i dla stanu psychicznego 24,7 ±7,8). Jedynie 34,7% chorych było aktywnych zawodowo. Niższa jakość życia była istotnie związana z wyższym poziomem niesprawności (p < 0,001), wiekiem powyżej 40 lat (p < 0,001), dłuższym czasem trwania choroby (p < 0,001), brakiem dostępu do leczenia (p < 0,001) i brakiem zatrudnienia (p = 0,002). Nie stwierdzono zależności między jakością życia a płcią, przebiegiem choroby, wykształceniem, miejscem zamieszkania i stanem rodzinnym.

Wnioski: Na obniżenie jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym z regionu świętokrzyskiego wpływa przede wszystkim zaawansowana niesprawność, starszy wiek, długi czas trwania choroby oraz ograniczony dostęp do pracy i leczenia immunomodulującego.

Introduction: Comprehensive epidemiologic data for multiple sclerosis (MS) in Poland are limited.

Aim of the research: To analyse patient-reported quality of life and selected clinical and socio-demographic factors of patients registered in the Świętokrzyskie Cohort of the Polish Registry of Multiple Sclerosis (RejSM).

Material and methods: Participants were residents of Świętokrzyskie Province, and the data were collected between January 1st 2014 and December 31st 2015 by the RejSM web portal. After registration by doctors, the respondents assessed their quality of life individually using the Polish language versions of self-assessment questionnaires, the EuroQol (EQ-5D and EQ-VAS), and the Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29).

Results: Of 1525 registered patients, 765 agreed to perform self-assessments of life quality and were included in the study. The mean degree of disability measured with the Expanded Disability Status Scale (EDSS) was 3.8 ±2.3. The mean EQ-5D index score was 0.78 ±0.28, and the mean EQ-VAS score was 65.6 ±23.8. Assessment score with MSIS-29 averaged 86.4 ±22.4 (64.2 ±19.6 for physical state and 24.7 ±7.8 for mental state). Only 34.7% of respondents were economically active. Lower quality of life was significantly associated with higher disability scores (p < 0.001), age over 40 years (p < 0.001), longer disease duration (p < 0.001), no access to therapy (p < 0.001), and unemployment (p = 0.002). No correlation was found between life quality and sex, course of disease, level of education, place of residence, or family status.

Conclusions: The main factors decreasing life quality among patients in Świętokrzyskie Province are advanced disability, old age, long disease duration, and limited access to both employment and immunomodulatory treatment.
słowa kluczowe:

jakość życia, stwardnienie rozsiane, samoocena dotycząca zdrowia, rejestr pacjentów

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.