III ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BARKU I ŁOKCIA SYMPOZJUM SEKCJI BARKU I ŁOKCIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO

 

POZNAŃ, 15.09.2021

Prosimy o obecność przy sesji we wskazanych godzinach, możliwe pytania od zespołu oceniającego prace.
Najwyżej oceniona praca zostanie nagrodzona.
Prosimy przygotować plakat w rozmiarze 70x100 cm (orientacja pionowa).
Prosimy przywiesić plakat we wskazanym miejscu przy rejestracji, przed rozpoczęciem kursu do godziny 10.00. Po zakończeniu konferencji prosimy zabrać plakat, w przeciwnym wypadku zostanie on zutylizowany przez organizatora.

STRESZCZENIA
1. Termin nadsyłania streszczeń: 5.05.2021 r.
2. Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do programu naukowego Sympozjum:
15.06.2021 r.
3. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
4. Autor wskazuje formę prezentacji streszczenia (plakat lub doniesienie ustne), ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po decyzji recenzentów o kwalifikacji danego streszczenia.
5. Streszczenie należy nadesłać w wersji angielskojęzycznej.
6. Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora współautora / współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów (ze spacjami).
7. Konstrukcja abstraktu:
- Tytuł
- Autorzy – proszę podać pełne imię i nazwisko Autora / Współautora / Współautorów
- Osoba prezentująca – proszę podać pełnie imię i nazwisko
- E-mail osoby prezentującej
- Telefon osoby prezentującej
- Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów/Instytucja – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
- Słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów
- Treść streszczenia – w j. angielskim, powinna zawierać:
Introduction (wstęp)
Aim (cel)
Material and Methods (materiały)
Results (wyniki)
Conclusion (wnioski)
8. W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
9. Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, wybrane do prezentacji ustnej prace zostaną opublikowane w suplemencie IRONS (www.irons.com.pl) i będą dołączane do materiałów konferencyjnych.
10. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
11. Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.
12. Warunkiem prezentacji streszczenia jest rejestracja na konferencję i uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Wyślij streszczenie