eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korelacje między elektromiograficzną amplitudą prostownika grzbietu a lokalizacją, kierunkiem i liczbą łuków skrzywienia kręgosłupa u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Jacek Wilczyński
1
,
Przemysław Karolak
1

1.
Institute of Health Sciences, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (1): 49–57
Data publikacji online: 2021/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Lokalizacja, kierunek i liczba łuków skrzywienia kręgosłupa to typowe cechy charakteryzujące skoliozę. Choroba ta, z wieloma nierozwiązanymi zagadnieniami dotyczącymi etiopatogenezy oraz metod leczenia zachowawczego, należy do stale aktualnych problemów wymagających nowych poszukiwań oraz intensywnych badań. Zaburzenie aktywności i napięcia prostownika grzbietu przyczynia się do rozwoju skrzywienia i wiele świadczy o tym, że zmiany te są pierwotną przyczyną skoliozy idiopatycznej. Badania elektromiograficzne prostownika grzbietu służą do obserwacji rozwoju skoliozy. Cel pracy: Analiza związku między lokalizacją, kierunkiem i liczbą łuków skrzywienia kręgosłupa a elektromiograficzną amplitudą prostownika grzbietu u dzieci we wczesnym wieku szkolnym.

Materiał i metody
Analizie poddano 103 (41%) dzieci ze skoliozą, 141 (56,17%) dzieci z postawą skoliotyczną i 7 (3,0%) dzieci z poprawną postawą. Postawę ciała i kręgosłup oceniono metodą fotogrametrii przestrzennej. Amplitudę elektromiograficzną prostownika grzbietu zbadano aparatem Noraxon TeleMyo DTS.

Wyniki i wnioski
W grupie dzieci ze skoliozą najczęściej występowało skrzywienie o lokalizacji piersiowej. U dziewcząt nieznacznie częściej pojawiał się lewostronny kierunek skrzywienia, również w grupie skolioz, natomiast u chłopców prawostronny kierunek skrzywienia. Najczęściej stwierdzano skrzywienia jednołukowe. Największa uogólniona amplituda SEMG prostownika grzbietu wystąpiła w skoliozach zarówno u dziewcząt, jak i chłopców. Wykazano istotny związek między lokalizacją, kierunkiem i liczbą łuków skrzywienia kręgosłupa a amplitudą SEMG prostownika grzbietu. Wzrost aktywności prostownika grzbietu koreluje z postępem skoliozy.Introduction
The location, direction and number of spinal curvatures are typical features characterising scoliosis. Electromyographic testing of the erector spinae is used to observe the development of scoliosis. Aim of the research: To analyse the relationship between the features of scoliosis in the form of location, direction and number of spinal curvatures and surface electromyography amplitude of the erector spinae in young school children.

Material and methods
The study included 103 (41%) children with scoliosis, 141 (56.17%) children with scoliotic posture and 7 (3.0%) children with correct posture. Body posture and the spine were assessed using the surface topography method. Electromyographic amplitude of the erector spinae was examined with the Noraxon TeleMyo DTS apparatus.

Results and conclusions
In the group of children with scoliosis, the most common was curvature in the thoracic segment. Girls experienced left-sided curvature slightly more often, the same in the scoliosis group, and in boys, right-sided curvature prevailed. Single-curvatures were the most common. The greatest generalised amplitude of the erector spinae SEMG occurred in scoliosis in both girls and boys. A significant relationship between the location, direction and number of spinal curvatures and SEMG amplitude of the erector spinae has been demonstrated. The increase in erector spinae activity correlates with the progression of scoliosis.

słowa kluczowe:

skolioza, postawa skoliotyczna, metoda optoelektroniczna, elektromiograficzna amplituda

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.