eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
4/2020
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Korelacje między wadami stóp a reakcjami równoważnymi u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Jacek Wilczyński
1
,
Michał Paprocki
1

1.
Posturology Laboratory, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36 (4): 265–272
Data publikacji online: 2020/12/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Kształt osi kończyn dolnych oraz wysklepienie stóp stanowią integralny element postawy ciała. Wady te niesłusznie postrzega się jako problem o charakterze miejscowym. Cel pracy: Analiza zależności pomiędzy wadami stóp a reakcjami równoważnymi u dzieci w wieku szkolnym.

Materiał i metody
Badaniami objęto grupę 132 dziewczynek w wieku 9–10 lat. Dzieci z wadami stóp było 103 (73%), a bez tych wad (norma) 29 (27%). Stopy badano podoscanem 2d Foot CAD, natomiast reakcje równoważne oceniono za pomocą platformy dynamograficznej Zebris FDM S.

Wyniki
W grupie z normą stwierdzono istotną korelację między Deviation Y (mm) a wskaźnikiem Wejsfloga P (r = –0.206, p = 0.036). U dzieci z wadami stóp istotne korelacje wystąpiły między: kątem nachylenia osi Y i głównej osi (mm) a szerokością stopy prawej (p = 0.022) i szerokością stopy lewej (p = 0.039); kątem piętowym prawym a długością ścieżki (mm) (p = 0.019) oraz średnią prędkością (p = 0.020); wskaźnikiem Wejsfloga prawej stopy a długością ścieżki (p = 0.021), oraz średnią prędkością (p = 0.023) oraz odchyleniem X (p = 0.038) i odchyleniem Y (mm) (p = 0.038). Wskaźnik Wejsfloga lewej stopy istotnie skorelowany był z: długością ścieżki (p = 0.003), średnią prędkością (p = 0.003), długością większej osi (p = 0.006), odchyleniem X (p = 0.035), odchyleniem Y (p = 0.035), średnim rozkładem obciążenia przodostopia strony prawej (p = 0.012), średnim rozkładem obciążenia tyłostopia strony prawej (p = 0.001), średnim rozkładem obciążenia tyłostopia strony lewej (%) (p = 0.001).

Wnioski
Wystąpiły istotne zależności między wadami stopy a reakcjami równowagi. Znaczne różnice między grupą z wadami stóp i w normie w reakcjach równoważnych obejmowały kąt nachylenia osi Y i głównej osi. Dziewczęta z wadą stóp miały istotnie wyższe wartości tej zmiennej.Introduction
The shape of the lower limb axis and the foot arch are an integral element of body posture. Therefore, foot defects are wrongly perceived as a local problem. Aim of the research: To analyse the correlations between foot defects and balance reactions in school-children.

Material and methods
The study included a group of 132 girls aged 9–10 years. There were 103 (73%) children with foot defects, and 29 (27%) without these defects (normal). The foot deformities were examined with the 2D Foot CAD podoscanner, while balance reactions were assessed with the Zebris FDM-S dynamographic platform.

Results
Among girls with foot defects, significant correlations occurred regarding: angle btw. Y and major axis, deg. and width R (p = 0.022) and width L (left foot) (p = 0.039); heel angle R and path length (p = 0.019) and average velocity (p = 0.020); Wejsflog index R and path length (p = 0.021), and average velocity (p = 0.023), and deviation X (p = 0.038), and deviation Y (p = 0.038). Wejsflog index L was significantly correlated with: path length (p = 0.003), average velocity (p = 0.003), length of major axis (p = 0.006), deviation X (p = 0.035), deviation Y (p = 0.035), forefoot R (p = 0.012), backfoot R (p = 0.001), backfoot L (p = 0.001).

Conclusions
There were significant correlations between foot defects and balance reactions. Significant differences between the group with foot defects and normal in equivalent reactions occurred for angle between Y and major axis. Girls with foot defects had significantly higher values of this variable.

słowa kluczowe:

reakcje równoważne, wady stóp, stopa płaska podłużnie, stopa płaska poprzecznie, stopa płasko-koślawa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe