en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 

Lettre to the Editor
Odpowiedź redakcji

Jacek Pazdur

RU 2006; 44: 3: 185
Online publish date: 2006/06/26
Article file
- Odpowiedz.pdf  [0.03 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Profesor Włodzimierz Brühl – pierwszy redaktor naczelny Reumatologii, przywiązywał ogromną wagę do sposobu wysławiania się medyków, a w szczególności do sposobu przekazywania swych myśli w formie artykułu do druku. Nasza redakcja usiłuje kontynuować ten zwyczaj, dlatego pragniemy wyrazić swą wdzięczność profesorowi Eugeniuszowi Kucharzowi za zwrócenie w liście uwagi Czytelników na ten nieco wstydliwy dla ludzi z wyższym wykształceniem problem. Używanie słów wyłącznie w celu porozumiewania się, bez zwracania uwagi na czystość i poprawność języka polskiego stało się, niestety, powszechne. Świadczą o tym także przytoczone poniżej przykłady. Czytając prace przesyłane do druku, postanowiłem przed kilkunastu laty wynotowywać sobie sformułowania, które wydały mi się zabawne, a poruszony powyżej temat dał mi okazję, by część swoich notatek Państwu przedstawić. Oto one: • Szereg szczurów poddanych działaniu czynnika X prezentował zmiany w narządach wewnętrznych. • Podczas leczenia piroksykamem jeden z chorych podawał zgagę. • U xx dzieci z nefropatią toczniową wykonano biopsję nerki, uzyskując u xz chorych mezangialno-kapilarne, a u xy mezangialno-rozplemowe kłębkowe zapalenie nerek. • Najbardziej zajętym narządem jest skóra. • Dodatni czynnik reumatoidalny obecny był u jednej osoby. • U xxx chorych po 6 latach objętych długotrwałą obserwacją nie stwierdzono dolegliwości stawowych. • Rozpoznanie stawiano opierając się na kryteriach ARA. • Czasami infekcja może wychodzić z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. • Najstarszym mediatorem zapalenia wydaje się być histamina. • Dużą rolę w zapaleniu tętnic odgrywa także zaniedbana dotychczas przydanka. • Gorączkę demonstruje połowa chorych w wieku rozwojowym. • Manifestacje kliniczne wśród chorych na spondyloartropatie są bardzo zróżnicowane. • Nieuchronnie cenne usługi a w szczególności łóżka są wykorzystywane bardziej ekonomicznie. • Tabele przedstawiają rozkład kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach. • Praca z Kanady opisuje ostrą niewydolność nerek. • W błonie maziowej stosunek subpopulacji limfocytów T jest pozbawiony równowagi. • Wartości poziomu płytek krwi przed i po leczeniu. • W badaniu przedmiotowym zwracano uwagę na odchylenia w układzie ruchu. • Zmiany narządowe pojawiły się u kilku pojedynczych pacjentów. • W trakcie badania chorej widoczna była wiotkość tkanek miękkich. • W ocenie zagrożenia ciężką postacią choroby uwzględnia się lokalizację zajętych stawów ze szczególnym naciskiem na stawy nośne. • Z drugiej strony donoszono o w różnym stopniu stwierdzaniu tego czynnika. • Wysięki ustąpiły, kolano było suche. Czytając takie zdania, czasem można pośmiać się do łez, dzięki czemu zapominamy o znużeniu.
prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
Copyright: © 2006 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.