en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 

Od redakcji

Jacek Pazdur

Ru 2006: 44, 1: 0
Online publish date: 2006/02/15
Article file
- Wstepniak.pdf  [0.02 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Szanowni Czytelnicy

Rok już upłynął od czasu ukazania się pierwszego numeru Reumatologii jako dwumiesięcznika,
w zmienionej po wielu latach szacie graficznej. Ku zadowoleniu autorów prac oddawanych do druku skrócił się czas oczekiwania na publikację (w praktyce zależy on od recenzentów kwalifikujących nadesłane prace), a ku zadowoleniu Redakcji nie zmniejszyła się liczba czytelników.
Zbiegający się z tą rocznicą mały jubileusz redaktora naczelnego, który przed 25 laty został powołany przez profesora Włodzimierza Brühla do Redakcji na stanowisko sekretarza, skłania do spojrzenia na pierwszy zeszyt kwartalnika Reumatologia z 1981 r. Upływ czasu sprawił, że
z ówczesnego Komitetu Redakcyjnego pozostały do chwili obecnej już tylko dwie osoby. Są nimi profesorowie Jan Ryżewski i Stefan Mackiewicz, ale – jak miło zauważyć – autorzy prac publikowanych w tym zeszycie to obecni profesorowie: Irena Fiedorowicz-Fabrycy, Irena Zimmermann-Górska
i Zbigniew Gburek. Wysoki poziom merytoryczny większości opublikowanych w zeszycie z 1981 r. prac sprawia, że zawarte w nich spostrzeżenia (zwłaszcza kliniczne) oraz wypowiedzi nie zdezaktualizowały się do tej pory. Niepomiernie natomiast powiększył się zakres możliwości badawczych. Techniki laboratoryjne, stosowane w badaniach opublikowanych w 1981 r., to mikroskop optyczny, immunofluorescencja i hodowla komórkowa fibroblastów. Obecnie publikujemy wyniki badań, w których zastosowano technikę polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR), identyfikowania cząsteczek przeciwciałami monoklonalnymi, oddzielania subpopulacji komórkowych separatorem FACS, immuno-histo-chemii i wiele innych. W diagnostyce zdjęcia rentgenowskie są wykonywane
za pomocą aparatów cyfrowych, zdjęcia tzw. warstwowe – tomografami komputerowymi,
a w obrazowaniu narządów wykorzystano ultrasonografię i rezonans magnetyczny. Z całą pewnością współczesny lekarz ma większe możliwości ustalenia diagnozy i wcześniejszej interwencji niż dawniej, jednak wciąż rosnące koszty badań zmniejszają ich dostępność. Zmniejsza się także, niestety, dostęp do nowoczesnego leczenia. Na przykładzie publikacji klinicznej z 1981 r., zawierającej wyniki leczenia chorych na układową twardzinę skóry leukeranem (przez dermatologów!), zarysowują się wyraźne różnice między ówczesnymi i obecnymi możliwościami oraz powstającymi ograniczeniami. Szkoda,
że nie znalazł się w tym zeszycie żaden artykuł na temat leczenia tocznia rumieniowatego układowego lub reumatoidalnego zapalenia stawów. W tym czasie nie stosowaliśmy jeszcze nawet metotreksatu, podczas gdy w bieżącym numerze Reumatologii podajemy wstępne wyniki leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leflunomidem. Pojawiły się leki biologiczne, ale ich dostępność jest, niestety, wciąż niedostateczna.
Z nadzieją na dalszy rozwój możliwości ograniczania liczby pacjentów z chorobami reumatycznymi i pewnością, że wśród autorów publikowanych w tym numerze prac jest co najmniej troje przyszłych profesorów, Redakcja składa wszystkim Czytelnikom serdeczne noworoczne życzenia osiągnięć
w pracy naukowej, zawodowej i życiu osobistym.


prof. dr hab. med. Jacek Pazdur
redaktor naczelny


Warszawa, 17 stycznia 2006 r.
Copyright: © 2006 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.