en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Od redakcji

Jacek Pazdur

Reumatologia 2006; 45, 7
Online publish date: 2007/03/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Z przyjemnością informujemy, że w odpowiedzi na zamieszczone w numerze 2/2006 Reumatologii ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę na temat skuteczności i bezpieczeństwa leflunomidu, wprowadzonego niedawno w Polsce do leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, wpłynęły do redakcji trzy prace. Wartość merytoryczna wszystkich trzech prac jest naszym zdaniem wysoka, publikujemy je zatem na pierwszych stronach bieżącego numeru. Zgodnie z zapowiedzią, dwie spośród nadesłanych prac miały zostać nagrodzone, trzeba więc było dokonać niełatwego wyboru. Po dyskusji ustaliliśmy, aby pierwsze miejsce przyznać autorom: B. Targońskiej-Stępniak, D. Chudzikowi, M. Dryglewskiej, M. Majdan za pracę pt. Ocena wpływu leczenia leflunomidem na wskaźniki procesu zapalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Argumentem przemawiającym za tym wyborem jest oryginalność tej pracy. W dostępnym piśmiennictwie nie znaleźliśmy publikacji wykazującej wpływ leflunomidu na stężenie w surowicy SAA, sIL-6R i OPG. Co prawda, uzyskano duży rozrzut wyników, ale trudno kwestionować wyliczenia statystyczne. Równie oryginalna, jak powyżej wymieniona, jest praca autorów: M. Rell-Bakalarskiej, L. Rutkowskiej-Sak, M. Kwiatkowskiej, B. Lisowskiej, E. Wojteckiej-Łukasik, S. Maślińskiego pt. Leflunomid w terapii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Bardzo interesujący jest pomysł badania wpływu leflunomidu na produkty metabolizmu tkanki łącznej. Gdyby wyniki potwierdziły założenie, wykryty zostałby nowy, nieznany jeszcze mechanizm skuteczności leflunomidu w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Na uwagę zasługuje duża liczba zgromadzonych obserwacji zwiększająca statystyczną wartość uzyskanych wyników. Autorzy tej pracy otrzymują drugą nagrodę w konkursie. Trzecia z nadesłanych prac to bardzo dobre, wykonane współczesnymi metodami opracowanie kliniczne, o dużym znaczeniu dla lekarzy praktyków. Praca spotkała się w związku z tym z pozytywną oceną sponsora, który postanowił ją wyróżnić dodatkową nagrodą w wysokości 2500 złotych. Gratulując autorom nadesłanych prac i życząc im dalszych sukcesów naukowych, zapraszamy czytelników do lektury.

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Jacek Pazdur


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.