eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Current issue Archive About the journal Supplements Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
3/2017
vol. 33
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

Outline of an intellectual biography of Professor Waldemar Dutkiewicz (1939–2007)

Paweł Grzybek

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (3): 235–239
Online publish date: 2017/09/30
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
The date of February 19, 2017 has marked the 10th death anniversary of Prof. Waldemar Dutkiewicz, who was an outstanding pedagogue, organiser of didactic and educational work, great social worker, and above all an eminent scholar. Professor Dutkiewicz died suddenly on February 19, 2007, still with his full creative forces. The professor was born on June 2, 1939 in Rivne, in Volhynia. In the period 1957–1963 he studied at the School of Physical Education in Krakow. He completed his pedagogical studies in 1970 at the Higher School of Pedagogy in Krakow. In 1973 he obtained a doctoral degree in physical education. His doctorate in pedagogy was publicly defended in 1982. At the Academy of Physical Education in Warsaw he received his Doctor of Letters (habilitation) degree in the field of physical education in 1986. By a decision of the President of the Republic of Poland of August 22, 1995 he was awarded the title of Professor. Due to his studies and didactic work the heritage of Professor Dutkiewicz is composed of two parts: auxological and pedagogical.
keywords:

Waldemar Dutkiewicz, auxology, pedagogy, biography

references:
Dotyk pustki. Głos Akademicki 2007; 1: 2-4.
Stępień K. Życie, działalność dydaktyczno-organizacyjna oraz twórczość naukowa prof. dr hab. Waldemara Dutkiewicza (1939-2007). Master’s Thesis, Kielce 2014; 68.
Badania naukowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w latach 1969-1989. Massalski A (ed.). Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1991; 159-74.
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewęda R. Recenzja dorobku naukowego prof. dr hab. W. Dutkiewicza, 22.01.1995 r., Sygn. 1583/158, p. 1-6. Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu wraz ze sprawozdaniami naukowymi pracowników za 1995 r. Instytut Pedagogiki Wczesnoszkolnej 1996.
Dutkiewicz W. Różnice środowiskowe w rozwoju biologicznym i sprawności ruchowej dzieci w okresie dorastania. Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Kielce 1980.
Dutkiewicz W. Zmiany w procesach rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej młodzieży w świetle poprawy warunków bytowych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1985.
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Milcerowa H. Recenzja wydawnicza rozprawy doc. Waldemara Dutkiewicza p.t. „Zmiany sekularne rozwoju i sprawności fizycznej młodzieży w świetle czynników środowiska społecznego”. Sygn. 969/45: 1-9.
Dutkiewicz W. Znaczenie wybranych wskaźników rozwoju fizycznego, ocen szkolnych i warunków socjalno-bytowych w przystosowaniu szkolnym uczniów. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1987.
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kopczyńska-Sikorska J. Recenzja pracy Waldemara Dutkiewicza p.t. „Rozwój fizyczny a przystosowanie szkolne”. Sygn. 986/24: 1-4.
Dutkiewicz W. Dziecko wiejskie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1990.
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Łopatkowa M. Recenzja pracy Waldemara Dutkiewicza pt. „Dziecko wiejskie”. Sygn. 1080/43: 1-7.
Dutkiewicz W. Zjawiska trendów sekularnych i akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1991.
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewęda R. Recenzja wydawnicza pracy p. Waldemara Dutkiewicza pt. „Zjawiska trendów sekularnych i akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie”. Sygn. 1080/38: 1-6.
Dutkiewicz W. Diagnoza i ewaluacja w wychowaniu fizycznym. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bukowiec M. Recenzja pracy prof. Waldemara Dutkiewicza p.t. „Diagnoza i ewaluacja w wychowaniu fizycznym”. Sygn. 2066/29: 1-4.
Dutkiewicz W, Nowak-Starz G, Cieśla E. Normy i wskaźniki rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z Kielecczyzny. Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2004.
Dutkiewicz W, Nowak-Starz G, Cieśla E. Normy i wskaźniki rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z Kielecczyzny. Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2004; 7-8.
Dutkiewicz W, Szpringer M. Społeczna akceptacja dla ryzykownych zachowań uczniów. Zakład Poligraficzno-
-Wydawniczy MAGRAF, Kielce 2007.
Franczak K, Dutkiewicz W, Szpringer M. Społeczna akceptacja dla ryzykownych zachowań uczniów. Kielce 2007. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2008; 4: 61-2.
Stępień K. Życie, działalność dydaktyczno-organizacyjna oraz twórczość naukowa prof. dr hab. Waldemara Dutkiewicza (1939-2007). Master’s Thesis, Kielce 2014; 68.
Dutkiewicz W. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki. Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001.
Dutkiewicz W. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki. Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001; 5-7.
A documentary movie. Prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz – nowator pedagogiczny (wspomnienia). Jurkiewicz E, Kowalski M, Sojda G, Adamczyk M. Kielce 2007.
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe