eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Percepcja roli asystentów farmaceutycznych w prowadzeniu poradnictwa dla pacjentów w aptekach w społecznościach lokalnych w Indonezji

I Gusti Ayu Rai Widowati
1
,
Dyah Pradnyaparamita-Duarsa
2
,
Pande Putu-Januraga
2, 3

1.
Doctoral Program, Faculty of Medicine, Udayana University, Bali, Indonesia
2.
Department of Public Health and Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Udayana University, Bali, Indonesia
3.
Centre of Public Health Innovation, Faculty of Medicine, Udayana University, Bali, Indonesia
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 117–124
Data publikacji online: 2021/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
W ramach poradnictwa dla pacjentów, które stanowi część usług farmaceutycznych, dochodzi do interakcji pomiędzy pracownikami apteki a pacjentami w celu przekazania informacji o lekach dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Asystenci farmaceutyczni stoją na pierwszej linii usług farmaceutycznych w społeczności lokalnej w Indonezji, jednak przepisy nie dają im uprawnień do udzielania porad pacjentom. Cel pracy: Niniejsze badanie dotyczyło postrzegania przez pracowników aptek roli asystentów farmaceutycznych w udzielaniu porad pacjentom w ramach społeczności lokalnej.

Materiał i metody
Było to jakościowe badanie eksploracyjne obejmujące 17 uczestników, w tym 9 farmaceutów i 8 asystentów farmaceutycznych, których rekrutowano w drodze doboru celowego. Dane gromadzono od maja do czerwca 2020 r. W celu zebrania danych jakościowych na temat percepcji pracowników aptek pod kątem porad udzielanych przez asystentów farmaceutycznych przeprowadzono badanie metodą wywiadu częściowo ustrukturyzowanego. Analiza danych została przeprowadzona w sposób tematyczny.

Wyniki
Jest to pierwsze badanie poświęcone postrzeganiu przez pracowników aptek roli, jaką w poradnictwie dla pacjentów odgrywają asystenci farmaceutyczni. Pracownicy aptek uważali, że zmodyfikowane poradnictwo dla pacjentów może być prowadzone przez asystentów farmaceutycznych, uwzględniając następujące aspekty: użycie terminu poradnictwo, treść i kontekst, czas trwania interakcji z pacjentem, kompetencje osób świadczących usługi, infrastrukturę i potrzeby szkoleniowe.

Wnioski
Aby poradnictwo dla pacjentów świadczone przez asystentów farmaceutycznych zyskało akceptację zainteresowanych stron, powinno zostać zmodyfikowane i uwzględniać aspekty kompetencji i infrastruktury wspierającej.Introduction
Patient counselling is a part of pharmaceutical services, where there is interaction between pharmacy workers with patients to provide drug information to improve patient safety. Pharmacy assistants are on the frontline of community pharmaceutical services in Indonesia, but regulations do not give them the authority to provide patient counselling. Aim of the research: This study explored pharmacy workers’ perceptions about the role of pharmacy assistants to provide patient counselling within the community.

Material and methods
This was an exploratory qualitative study with 17 participants, comprising 9 pharmacists and 8 pharmacy assistants recruited through purposive sampling. Data were collected from May to June 2020. Semi-structured interviews were conducted to collect qualitative data on pharmacy workers’ perceptions regarding patient counselling provided by pharmacy assistants. Data analysis was performed thematically.

Results
This is the first study to date to explore the perceptions of pharmacy workers regarding the role of patient counselling by pharmacy assistants. Pharmacy workers believed that modified patient counselling could be conducted by pharmacy assistants, taking into account the following 6 aspects: the use of the term counselling, content and context, duration of interactions with patients, competency of service providers, infrastructure, and training needs.

Conclusions
To be accepted by stakeholders, patient counselling provided by pharmacy assistants should be modified to consider aspects of competence and supportive infrastructure.

słowa kluczowe:

kompetencja, poradnictwo dla pacjentów, asystent farmaceutyczny, apteka w społeczności lokalnej, Indonezja

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.