eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postawa ciała a stabilność posturalna osób uprawiających qigong

Jacek Wilczyński
,
Paweł Półrola

Studia Medyczne 2015; 31 (2): 115–121
Data publikacji online: 2015/07/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Prawidłowa i stabilna postawa ciała jest niezbędna do wykonania większości ruchów dowolnych i lokomocji. Badanie stabilności posturalnej stanowi element testów klinicznych oceniających aktywność ruchową w celu wyznaczenia optymalnych procedur terapeutycznych. Ćwiczenia qigong stanowią nie tylko formę profilaktyki, pomocną w utrzymaniu dobrego samopoczucia, lecz także środek terapii w wielu schorzeniach, m.in. w zaburzeniach stabilności ciała.

Cel pracy: Analiza związku między jakością postawy ciała a stabilnością posturalną osób uprawiających qigong.

Materiał i metody: Badaniami objęto 32 osoby, w tym 26 kobiet (81,25%) i 6 mężczyzn (18,75%). Średni wiek badanych wynosił 54 lata. W badaniach dotyczących postawy zastosowano optoelektroniczną metodę Diers formetric III 4D. Stabilność posturalną badano na platformie Biodex Balance System. Badania wykonano w Laboratorium Posturologii w Instytucie Fizjoterapii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wyniki i wnioski: Korelacja porządku rang Spearmana wykazała dodatni związek względnej rotacji powierzchni kręgosłupa z ogólnym wskaźnikiem stabilności (p = 0,0206) na przeciętnym poziomie (R = 0,4075) oraz ze wskaźnikiem stabilności A/P (p = 0,0310), choć na niższym poziomie (R = 0,3819). Wraz ze wzrostem względnej rotacji powierzchni kręgosłupa wzrastał również ogólny wskaźnik stabilności i wskaźnik stabilności A/P. Istotne dodatnie korelacje stwierdzono także dla rotacji powierzchni (+max) i ogólnego wskaźnika stabilności oraz wskaźnika stabilności A/P. Wraz ze wzrostem rotacji powierzchni (+max) kręgosłupa wzrastał ogólny wskaźnik stabilności i wskaźnik stabilności A/P.

Introduction: Correct and stable posture is essential for the implementation of the majority of voluntary movements and locomotion. The study of postural stability is an element of clinical trials evaluating physical activity in order to determine the optimal therapeutic procedures. Qigong exercises are not only a form of prevention, helpful in maintaining wellbeing, but also a means of therapy in many diseases, including disorders of postural stability.

Aim of the research: To analyse the association between the quality of posture and postural stability of people practicing qigong.

Material and methods: The study involved 32 people. The mean age of those tested was 54 years. Posture study used optoelectronic method Diers formetric III 4D. Postural stability was tested on the platform Biodex Balance System. The studies were performed at the Posture Laboratory of the Institute of Physiotherapy at Jan Kochanowski University in Kielce.

Results and conclusions: Spearman rank order correlation showed a positive correlation of relative rotation of the spine area with a general indicator of stability (p = 0.0206) at an average level (R = 0.4075) and with the index of the stability A/P (p = 0.0310), although at a lower level (R = 0.3819). With the increase in the relative rotation of the spine area the overall stability indicator and stability indicator A/P also increased. Significant positive correlations were also seen for the surface rotation (+max) and a general indication of the stability and the stability index A/P. With the increase of surface rotation (+max) of the spine the overall stability indicator and stability indicator A/P also increased.
słowa kluczowe:

postawa ciała, stabilność posturalna, ćwiczenia qigong

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.