eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Powszechność występowania i czynniki towarzyszące objawom lęku i depresji wśród lekarzy oddziałów intensywnej opieki medycznej

Katarzyna Białek
1

1.
Institute of Medical Sciences, Jan Kochanowski University, Collegium Medicum, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 131–139
Data publikacji online: 2021/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Praca na oddziałach intensywnej opieki medycznej może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia lęku i depresji. Liczne badania wykazały powszechność występowania tych objawów wśród personelu medycznego zajmującego się leczeniem krytycznie chorych. Cel pracy: Ocena poziomu lęku i depresji oraz zidentyfikowanie najbardziej stresujących czynników związanych z pracą na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Materiał i metody
Uwzględniono 89 lekarzy różnych specjalności pracujących na oddziałach intensywnej terapii i opieki medycznej. Do oceny poziomu lęku i depresji wykorzystano standaryzowany kwestionariusz Skala lęku i depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS).

Wyniki
Niskie i umiarkowane objawy lęku wykazano odpowiednio u 25 (28,09%) i 26 (29,21%) badanych, natomiast wysoki poziom lęku i depresji u 18 (20,2%) i 10 (11,2%) badanych lekarzy. Stwierdzono istotny związek między płcią i doświadczeniem zawodowym a podskalą lęku HADS. Wiek, doświadczenie zawodowe, praca w godzinach nadliczbowych i rodzaj szpitala istotnie korelowały z wynikiem HADS w podskali depresji. Do najczęściej stresujących czynników w pracy należały: lęk przed popełnieniem nieodwracalnego błędu (64,0%), stosunek pacjentów i ich rodzin do personelu medycznego (58,43%), odpowiedzialność za życie drugiego człowieka (56,2%). Analiza regresji wykazała, że jedyną zmienną wpływającą na wynik podskali lęku jest płeć. W przypadku depresji nie stwierdzono zależności statystycznej.

Wnioski
Uwzględniając powyższe wyniki, następnym krokiem powinno być dalsze identyfikowanie czynników wpływających na poziom depresji i lęku wśród lekarzy oddziałów intensywnej opieki medycznej w celu minimalizowania czynników stresujących i zapobiegania wystąpieniu objawów psychopatologicznych w tej grupie.Introduction
Working in a critical care unit environment may constitute a risk factor for depression and anxiety. Numerous studies have shown a high prevalence of these symptoms among medical critical care staff. Aim of the research: To assess the level of anxiety and depression and the prevalence of the most stressful factors related to work in the critical care unit.

Material and methods
A total of 89 physicians with various specialties working in critical care units were included. To evaluate the level of anxiety and depression, the standardized Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) was used.

Results
Low to moderate anxiety and depressive symptoms were observed in 25 (28.09%) and 26 (29.21%) respondents, respectively. The score reflecting probable depression and anxiety symptoms was noted in 18 (20.2%) and 10 (11.2%) respondents, respectively. The anxiety subscale HADS score was related to gender and professional experience. Age, professional experience, working overtime, and type of hospital were associated with the depression subscale HADS score. The most frequently endorsed stressful factors at work were as follows: the fear of committing an irreversible error (64.0%), the attitude of patients and their families toward medical staff (58.43%), and responsibility for another person’s life (56.2%). Regression analysis revealed that sex was the only variable influencing the anxiety subscale score. In the case of depression, no significant factor was identified.

Conclusions
Approximately 1 in 7 physicians presented symptoms of anxiety and/or depression. The next step could be to identify other factors influencing the level of depression and anxiety, focusing on critical care unit staff to prevent and reduce psychopathological symptoms.

słowa kluczowe:

intensywna terapia, intensywna opieka medyczna, lęk, depresja, stres

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.