eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
5/2010
vol. 48
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Pożegnanie prof. dr hab. med. Teresy Wagner

Monika Prochorec-Sobieszek

Reumatologia 2010; 48, 5: 357
Online publish date: 2010/11/16
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Profesor Teresa Wagner, wieloletni kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologii w Warszawie, zmarła 2 września 2010 roku w Podkowie Leśnej. Przez lata pracowałam w Zespole kierowanym przez Panią Profesor, stąd przypadł mi zaszczyt Jej pożegnania.
Żegnamy człowieka wspaniałego, łącząc się w bólu z Rodziną i za­pewniamy o naszej życzliwości, serdeczności i wdzięcznej pamięci.
Pani Profesor po uzyskaniu dyplomu lekarza na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie od 1964 roku nieprzerwanie pracowała w Zakładzie Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologii jako uczennica i współpracownik prof. Eugeniusza Małdyka. Przechodziła tam kolejne etapy życia zawodowego, takie jak specjalizacje I i II stopnia z patomorfologii oraz uzyskując kolejno stopień doktora nauk medycznych, potem doktora habilitowanego i tytuł profesora. Od 1992 roku była kierownikiem Zakładu Anatomii Patologicznej IR.
Była znana i szanowana w środowisku patomorfologów. Pomagała każdemu, kto gubił się w zagadnieniach z kręgu reumopatologii, którą opanowała w stopniu perfekcyjnym. Dzięki własnej pracy i zdobytemu doświadczeniu była istotnym ogniwem diagnostyki klinicznej; Jej diagnozy histopatologiczne nie raz wyjaśniały kłopoty klinicystów, dla których była równorzędnym, a czasami decydującym partnerem. Pamiętamy Ją jako człowieka wielkiej pracy i wielkiej prawości. Pani Profesor była autorem lub współautorem niemal 130 publikacji naukowych, przedstawiła około 30 doniesień na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych. Dotyczyły one głównie zagadnień histokliniki i immunopatologii chorób reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjögrena, gorączka reumatyczna oraz zapalne i niezapalne choroby naczyń. Spośród układowych powikłań reumatoidalnego zapalenia stawów amyloidoza byla tematem największej liczby publikacji Pani Profesor. Elementy poznawcze i praktyczne Jej badań, stanowiące istotny wkład do rozwoju reumopatologii w Polsce, przyczyniły się do utrwalenia znaczenia nowoczesnych metod biopsyjnej analizy immunomorfologicznej w diagnostyce chorób tkanki łącznej. Była jednym z bardzo niewielu w Polsce wybitnych znawców zagadnień patologii chorób tkanki łącznej.
Pani Profesor była badaczem ciekawym i dociekliwym, ostrożnym w stawianiu diagnoz. Niesłychanie skrupulatna i skromna, przede wszystkim miała na względzie dobro chorego człowieka. Zawsze otwarta na wszelką współpracę, szczególnie w stosunku do studentów i młodych lekarzy. Była opiekunem kilku specjalizacji, pod jej kierunkiem młodzi lekarze uzyskali stopień doktora medycyny. Zawsze – jako doktor, potem docent i profesor – była osobą wrażliwą na ludzkie sprawy i bolączki.
W życiu pozazawodowym, pozostanie w naszej pamięci Jej fascynacja wnuczkami i światem dziecka, w którym odnajdowała radość. Fascynowała Ją też literatura piękna i otaczająca przyroda.
Żyć można w lęku albo w miłości. Miłość to otwarcie, ofiarowywanie i zapominanie o sobie. I taką pamiętamy Naszą Panią Profesor. Żegnamy człowieka, który zawsze pozostanie dla nas symbolem i wzorem wrażliwości oraz skromności. Dziękujemy, że spotkaliśmy Cię na swojej drodze i mogliśmy być z Tobą. Dziękujemy za wspólne działania, rozmowy, Twoje wsparcie i dzielenie się doświadczeniem. Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.Monika Prochorec-Sobieszek
Copyright: © 2010 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe