eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
1/2012
vol. 50
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

Professor Stefan Mackiewicz elected an honorary member of the Polish Society of Rheumatology

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2012; 50, 1: 72–73
Online publish date: 2012/03/02
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przyjętą dnia 24 lutego 2011 r. w Warszawie, profesor Stefan Mackiewicz otrzymał tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Profesor Stefan Mackiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Po studiach podjął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu. Doktorat uzyskał i habilitował się na Wydziale Lekarskim tejże Uczelni.

W 1970 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1972 r. profesorem zwyczajnym. Jest specjalistą II stopnia chorób wewnętrznych i II stopnia reumatologii. Od 1967 r. prof. Stefan Mackiewicz pełnił funkcję kierownika Kliniki Reumatologii i Zakładu Immunologii AM w Poznaniu, a w latach 80. dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych AM.

W latach 1960–1961 był stypendystą naukowym w Edynburgu. W latach 70. przebywał w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Departamentu Stanu. Poza tym jako profesor wizytujący wyjeżdżał kilkakrotnie do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Republiki Federalnej Niemiec i Izraela.

Profesor Stefan Mackiewicz był wieloletnim przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Reumatologii i Instytutu Kardiologii w Warszawie, konsultantem Lecznicy Rządowej w Warszawie, konsultantem krajowym w zakresie reumatologii, ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia w Azji, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Immunologicznego i redaktorem naczelnym czasopisma „Annals of Immunology”.

Dorobek Pana Profesora jest imponujący, obejmuje szeroki zakres problemów reumatologii i innych działów medycyny. Jest autorem 5 podręczników dla lekarzy i studentów oraz ponad 300 publikacji w różnych językach. Pod Jego kierownictwem specjalizowało się 30 lekarzy, a 7 Jego uczniów uzyskało tytuł profesora.

Profesor Stefan Mackiewicz do 2008 r. był ordynatorem Oddziału Reumatologii Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu. Obecnie jest konsultantem reumatologii w tym Szpitalu oraz w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Został odznaczony krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim. Posiada wiele wyróżnień zagranicznych, w tym członkostwa honorowe towarzystw naukowych.The Executive Board of the Polish Society of Rheumatology at its meeting in Warsaw on 24 February 2011 granted the title of honorary member to Professor Stefan Mackiewicz.

Professor Stefan Mackiewicz is a graduate of the Medical University of Poznan. After graduation, he was a research worker at the Third Department of Internal Medicine of the Medical University of Poznan. There, he obtained his PhD and became an associate professor.

The title of extraordinary professor was granted to Professor Stefan Mackiewicz in 1970, and in 1972 he became an ordinary professor. He is board certified in internal medicine and rheumatology. In 1967, he obtained the post of Chairman of the Department of Rheumatology and Immunology in Poznan. Later, in 1980, he became the Chief Executive Officer of the Institute of Internal Medicine of the Medical University in Poznan.

Professor Stefan Mackiewicz obtained a scientific scholarship and carried out research in Edinburgh (1960–1961). In the 1970s, he visited the USA upon invitation of the Department of State. Additionally he was a visiting professor in Great Britain, Switzerland, Germany and Israel.

For several years, Professor Stefan Mackiewicz was the President of the Scientific Council at the Institute of Rheumatology and Institute of Cardiology in Warsaw. He was a consulting physician of the Governmental Medical Unit in Warsaw and the National Specialist in Rheumatology. He was also an expert of the World Health Organization in Asia, President of the Polish Society of Immunology and editor-in-chief of “Annals of Immunology”.

His research achievements are impressive and include the broad field of rheumatology and other medical specialties. He has authored 5 handbooks for physicians and medical students, and more than 300 of his research papers have appeared in various languages. He was a supervisor of board certification of 30 physicians and 7 of his protégés have received the title of professor.

Until 2008, Professor Stefan Mackiewicz was the head of the Ward of Rheumatology at the Joseph Strus Hospital in Poznan. Now he is a consulting rheumatologist at this hospital and at the Swiecicki University Hospital in Poznan.

He has been awarded several state medals, both Polish and foreign (the Knight’s Cross, Officer’s Cross and Commander’s Cross). He is also an honorary member of several scientific societies.

Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2012 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe