eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przebieg rozwoju zawodowego oraz poziom satysfakcji zawodowej wśród fizjoterapeutów

Agata A. Jaros

Studia Medyczne 2015; 31 (1): 26–34
Data publikacji online: 2015/03/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Zawód fizjoterapeuty, ze względu na swój charakter, jest wymagający. Zobowiązuje do ciągłej pracy nad sobą, poszerzania wiedzy i rozwijania warsztatu.

Cel pracy: Ocena kompetencji i rozwoju zawodowego oraz poziomu satysfakcji zawodowej wśród aktywnych zawodowo fizjoterapeutów.

Materiał i metody: Badaniami objęto 62-osobową grupę fizjoterapeutów, u których przeprowadzono specjalnie do tego celu opracowaną ankietę. Ankieta zawierała pytania dotyczące danych demograficznych osób badanych, ogólnych warunków pracy oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Obliczenia i wykresy parametrów w statystyce opisowej oraz testowanie hipotez statystycznych wykonano w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, obliczono także współczynnik zbieżności T-Czuprowa.

Wyniki: Stwierdzono dużą aktywność fizjoterapeutów, jeśli chodzi o uczestnictwo w specjalistycznych kursach i korzystanie z fachowej literatury. Wszystkie grupy stażowe cechuje wysoki poziom satysfakcji ogólnej – w granicach 70%. Spośród determinantów satysfakcji zawodowej najwyżej oceniane były charakter pracy oraz pozytywne relacje ze współpracownikami i przełożonymi, najniżej natomiast płaca oraz perspektywa awansu. Niepokojący jest fakt, że pomimo ogólnego zadowolenia z wykonywanego zawodu, blisko 1/3 ankietowanych nie ma dalszych planów zawodowych, a 40% jednej z najliczniejszych grup stażowych nie zamierza tego zawodu wykonywać w przyszłości.

Wnioski: Po zakończeniu edukacji fizjoterapeuci chętnie i często podejmują dalsze kroki w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Poziom ogólnej satysfakcji zawodowej w ankietowanej grupie jest zadowalający. Jednak brak planów zawodowych oraz chęci wykonywania zawodu w przyszłości u dużej części badanych może wpłynąć na znaczne zmniejszenie się liczby aktywnie pracujących fizjoterapeutów.

Introduction: The occupation of a physiotherapist, due to its nature, is very challenging. It requires continuous work on oneself and the improvement of professional skills.

Aim of the research: To assess the level of competence, professional development, and job satisfaction among a group of active physiotherapists.

Material and methods: The study involved a group of 62 physiotherapists, among whom a questionnaire was conducted. The survey contained questions concerning demographic data of the respondents, general working conditions, and satisfaction with their profession. The calculations and graphs presented in the descriptive statistics, as well as the statistical hypotheses, were all performed in MS Excel’s spread sheet and T-Czuprow’s similarity rate.

Results: The results show the high activity concerning participation in specialised courses in physiotherapy methods and the use of specialised literature. The level of job satisfaction is high, at about 70%, in all groups. The character of the work and positive relations with co-workers and supervisors were assessed highest and salary and promotion opportunities lowest from all the determinants of job satisfaction. Although the level of job satisfaction itself is acceptable, nearly 1/3 of respondents have no plans for further development and 40% do not plan to follow this profession in the future.

Conclusions: After graduation they often willingly improve their professional qualifications. The level of job satisfaction itself is acceptable; however, the lack of plans for further development or willingness to follow this profession in the future can cause a significant decline in the number of professionally active physiotherapists.
słowa kluczowe:

fizjoterapia, satysfakcja zawodowa, rozwój zawodowy

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.