eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Psychospołeczne problemy osób starszych

Grażyna Puto
1
,
Iwona Repka
1
,
Lucyna Ścisło
1
,
Elżbieta Walewska
1
,
Dominika Skrzypoń
1
,
Ewa Kawalec-Kajstura
2
,
Małgorzata Dąbczyńska
1
,
Patrycja Zurzycka
1

1.
Department of Clinical Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical College Jagiellonian University, Krakow, Poland
2.
Department of Internal and Environmental Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical College Jagiellonian University, Krakow, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (3): 224-229
Data publikacji online: 2019/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Psychospołeczne problemy osób starszych nabrały szczególnego znaczenia nie tylko ze względu na uwarunkowania zdrowotne, lecz także konsekwencje społeczne.

Cel pracy
Ocena psychospołecznych problemów osób starszych przewlekle chorych wg skali PCH-R.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 150 osób starszych przewlekle chorych. Przeprowadzono je zgodnie z zasadami zawartymi w Deklaracji helsińskiej. W badaniu posłużono się metryczką pytań dotyczących zagadnień demograficzno-społecznych oraz Skalą problemów psychospołecznych osób przewlekle chorych (PCH-R).

Wyniki
Analiza korelacji Eta między płcią a problemami psychospołecznymi osób starszych wykazała istotną statystycznie zależność w sferze osobowościowej, społecznej i zajęciowej. Średnia poziomu problemów psychospołecznych badanych osób starszych w poszczególnych sferach była istotnie wyższa w sferze osobowościowej, społecznej, zajęciowej u kobiet niż u mężczyzn. Płeć wyjaśnia 4% wariancji wyników sfery osobowościowej, rodzinnej i zajęciowej, a tylko 0,4% wariancji wyników sfery rodzinnej. Stwierdzono statystycznie istotną ujemną korelację między wiekiem badanych osób a problemami psychospołecznymi we wszystkich sferach skali PCH-R.

Wnioski
Psychospołeczne problemy osób starszych zależą od płci (w sferze osobowościowej, rodzinnej i zajęciowej kobiety charakteryzowały się większym nasileniem problemów psychospołecznych) i wieku (w sferze osobowościowej, rodzinnej, społecznej i zajęciowej wraz z wiekiem zmniejszało się nasilenie problemów psychospołecznych). Psychospołeczne problemy osób starszych oddziałują wzajemnie na siebie.Introduction
Psychosocial problems affecting elderly people have become particularly meaningful not only because of health considerations but also because of their significant social consequences.

Aim of the research
To assess psychosocial problems among elderly people suffering from chronic diseases, according to the PCH-R scale.

Material and methods
The study was conducted in a group of 150 chronic elderly patients following the principles of the Declaration of Helsinki. A socio-demographic questionnaire and the PCH-R scale assessing psychosocial problems were applied.

Results
An analysis of eta correlations between the subjects gender and their psychosocial problems showed statistically significant correlations between personality, social, and occupational spheres. The average level of problems within the personality, social, and occupational spheres was statistically significantly higher in women than in men. Gender accounted for 4% of the variance in results in personality, social, and occupational spheres but only 0.4% of the variance in the family sphere. The study showed a statistically significant negative correlation between age and psychosocial problems in all spheres.

Conclusions
Psychosocial problems of older people are influenced by their gender (in personality, family, and occupational spheres women reported a higher intensity of psychosocial problems) and age (in personality, family, social, and occupational spheres the intensity of psychosocial problems decreased with age). Psychosocial problems of elderly people tend to interact with one another.

słowa kluczowe:

osoby starsze, psychospołeczne problemy, skala PCH-R

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe