en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
5/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 

REPORT
W 80-lecie profesora Wolfganga Müllera z Bazylei

Stefan Mackiewicz

Ru 2005, 43; 5: 297
Online publish date: 2005/10/27
Article file
- W 80.pdf  [0.04 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Profesor Wolfgang Müller urodził się w Koblencji w 1925 r., studia lekarskie odbył w Kilonii i we
Freiburgu. Pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych we Freiburgu pod kierunkiem profesora L. Heilmeyra. Tam się doktoryzował i habilitował, stopień naukowy docenta uzyskał, mając lat 29, a tytuł naukowy profesora w wieku 34 lat.
Przez 25 lat kierował Katedrą Reumatologii w Bazylei. Po przejściu na emeryturę został powołany na stanowiska dyrektora naukowego Instytutu Reumatologii i Rehabilitacji Górnej Nadrenii (Bad Säckingen). Profesor Wolfgang Müller całą działalność zawodową i naukową poświęcił problematyce reumatologicznej. Opublikował ponad 500 prac w różnych czasopismach europejskich i pozaeuropejskich, i kilka podręczników z dziedziny diagnostyki, kliniki i terapii chorób reumatycznych. Był wieloletnim redaktorem naczelnym Zeitschrift für Rheumatologie oraz prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Profesor Wolfgang Müller ma największe osiągnięcia w dziedzinie fibromialgii. Był jednym z pierwszych, który wprowadził tę jednostkę chorobową do literatury światowej. Wiele prac oryginalnych, doświadczalnych i klinicznych z tego zakresu przyczyniło się do utrwalenia tego pojęcia w medycynie i ukształtowania roli reumatyzmu tkanek miękkich w patologii chorób tkanki łącznej.
Jako człowieka cechuje prof. Müllera niezwykła ofiarność i życzliwość, humanistyczna postawa wobec życia, wolna od wszelkich przejawów ideologicznych.
Na podkreślenie zasługują bliskie kontakty prof. Müllera z Polską. Znalazł się w pierwszej grupie profesorów niemieckojęzycznych, którzy w ramach wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez Instytut Reumatologii w Warszawie odwiedzili Polskę (1967 r.). Od tego czasu utrzymywał stałe kontakty z naszym krajem, będąc fundatorem wielu stypendiów dla naszych młodszych kolegów.
Szczególne znaczenie mają więzy z Akademią Medyczną w Poznaniu i środowiskiem reumatologów. Za zasługi w tym zakresie prof. Müller został uhonorowany doktoratem honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu, otrzymał również zaszczytne wyróżnienie Honorowego Obywatela Miasta Poznania. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, został odznaczony przez Wielkopolską Fundację Reumatologiczną, Polskie Kolegium Osteoporozy uhonorowało go statuetką
Salix aurea.
W lipcu br., w związku z 80. rocznicą urodzin Profesora, odbyło się jubileuszowe spotkanie w Sali Recepcyjnej baszty pałacu w Bad Säckingen. W uroczystości wzięło udział wielu profesorów reumatologii i dziedzin pokrewnych z różnych ośrodków, również ze Stanów Zjednoczonych.
Jako przedstawiciel naszego środowiska, po krótkim przemówieniu wręczyłem Jubilatowi specjalne listy gratulacyjne: rektora Akademii Medycznej w Poznaniu, prezydenta miasta Poznania i wojewody wielkopolskiego. Uhonorowanie to spotkało się z ogromnym aplauzem zebranych.

prof. dr hab. med. Stefan Mackiewicz
Copyright: © 2005 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.