en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
3/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 

Report
II Ogólnopolska Konferencja Zespół antyfosfolipidowy. Poznań, 17–18 marca 2006 r.

Irena Zimmermann-Górska

RU 2006; 44: 3: 187
Online publish date: 2006/06/26
Article file
- II Ogolnopolska.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
17 i 18 marca 2006 r. odbyła się w Poznaniu II Ogólnopolska Konferencja Zespół antyfosfolipidowy, zorganizowana przez Sekcję Reumatologiczną Towarzystwa Internistów Polskich, Sekcję Medycyny Rodzinnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Katedrę i Klinikę Reumatologiczno- -Rehabilitacyjną i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematyka konferencji została podyktowana niezwykle interdyscyplinarnym charakterem omawianego zespołu, będącego jednym z najbardziej aktualnych zagadnień klinicznych, związanych głównie z reumatologią, hematologią i położnictwem. Istota choroby – zakrzepica naczyń żylnych i tętniczych – decyduje równocześnie o możliwości zmian chorobowych w obrębie każdego układu i narządu. Wiedza na temat zespołu postępuje błyskawicznie – aby więc nadążyć za najświeższymi informacjami, konieczne są spotkania z odpowiednimi ekspertami. Główne tematy wykładów dotyczyły najnowszej wersji międzynarodowych kryteriów klasyfikacyjnych zespołu antyfosfolipidowego (ZAF) (prof. I. Zimmermann-Górska), możliwości nadzoru nad płodem matki z tym zespołem (prof. J. Skrzypczak) i nadzoru nad noworodkiem chorej matki (prof. M. Kornacka i dr R. Bokiniec), a także współistnienia zespołu z toczniem rumieniowatym układowym w wieku rozwojowym (prof. A. Romicka i lek. A. Gazda). Omówiono również zaburzenia hemostazy w ZAF w świetle nowych badań (prof. K. Zawilska), diagnostykę zakrzepicy żył głębokich (prof. S. Zapalski) oraz zagadnienie różnicowania ZAF pierwotnego i wtórnego (prof. H. Chwalińska-Sadowska i lek. M. Meissner), a także postępowanie u chorych z ZAF z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (prof. W. Tłustochowicz) i ZAF w przebiegu chorób autoimmunologicznych (prof. J. Musiał, dr J. Swadźba, mgr T. Iwaniec). Oprócz wykładów przedstawiono wiele prac oryginalnych, stanowiących wyniki badań podstawowych dotyczących przeciwciał antyfosfolipidowych, oraz liczne obserwacje kliniczne. W konferencji wzięło udział ponad 300 lekarzy różnych specjalności z całej Polski. Bardzo żywa dyskusja dowiodła ogromnego zainteresowania uczestników omawianą tematyką. Na wiele pytań nie ma na razie odpowiedzi, ale szybki postęp badań w tej dziedzinie powinien pomóc je znaleźć w niedalekiej przyszłości. Dotychczas nierozwiązane problemy to głównie niewyjaśniona etiopatogeneza ZAF i możliwość udziału dotąd niepoznanych czynników odpowiedzialnych za proces zakrzepicy. Kryteria klasyfikacyjne zespołu wymagają dalszego doskonalenia, jego leczenie – opracowania kolejnych metod postępowania. Zadaniem konferencji na temat ZAF jest przybliżenie tego niezwykle aktualnego problemu klinicznego. Wciąż jeszcze za mało o tej chorobie wiadomo, jest ona zbyt późno rozpoznawana, a dostęp do laboratoriów, które w sposób kompetentny wykrywają przeciwciała antyfosfolipidowe, jest w Polsce niewystarczający. Ciąży na nas jednak odpowiedzialność – istnieje bowiem możliwość uratowania życia na wszystkich jego etapach, jeśli w porę rozpozna się ZAF i rozpocznie jego prawidłowe leczenie.
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Copyright: © 2006 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.