eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 13
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

Report of conference “Neuropsychiatry and Neuropsychology. Update 2018”, Poznań, 27-28 November 2018

Dorota Łojko

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2018; 13, 4: 142–144
Online publish date: 2019/03/05
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 27–28 listopada 2018 r. odbyła się kolejna edycja konferencji naukowej „Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2018”. Jej organizatorzy – Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” – jak co roku zaprosili wykładowców reprezentujących neuroscience, szeroki obszar nauki związany z integracją wiedzy z różnych dyscyplin, takich jak psychiatria, psychologia, neurologia, neuropsychologia, genetyka molekularna, neuroobrazowanie, neurofarmakoterapia, neuropsychoimmunologia. Wykłady prezentowane były w sesjach zatytułowanych: Neuropsychiatria, Psychiatria i Neurologia. Wyjątkowym wydarzeniem podczas tegorocznej konferencji było uczczenie 50. rocznicy powstania Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Silvana Galderisi, prezes Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). Profesor Galderisi na co dzień pracuje na Uniwersytecie Campania Luigi Vanvitelli w Neapolu, gdzie prowadzi badania dotyczące głównie patofizjologii schizofrenii, jej leczenia, ze szczególnym naciskiem na zaburzenia funkcji poznawczych i objawy negatywne oraz ich znaczenie dla przebiegu choroby. Jest autorem i współautorem ponad 200 doniesień naukowych w czasopismach i książkach. Swój wykład zatytułowała „Negative symptoms of schizophrenia. An update”. Profesor przypomniała krótko historię pojęcia objawów negatywnych schizofrenii oraz przedstawiła przyjmowaną obecnie konceptualizację tego pojęcia. Było to krótkie streszczenie obszernego artykułu jej autorstwa pt. „Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions”, który ukazał się w 2018 r. w czasopiśmie „Lancet Psychiatry”. Bardzo interesująca była część wykładu poruszająca praktyczny aspekt oceny objawów negatywnych u pacjentów i wykorzystania skal psychometrycznych. Profesor Galderisi omówiła wyniki analizy sieciowej danych uzyskanych w wieloośrodkowym badaniu prawie tysiąca chorych na schizofrenię dotyczące zależności między zmiennymi psychopatologicznymi a wskaźnikami rzeczywistego funkcjonowania chorych w ich środowisku. W dalszej części konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania jeszcze dwóch wykładów prof. Filipa...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe