eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 

Reports
28th World Congress of Internal MedicineTaipei, November 10–13, 2006 Rheumatological topics

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2007;45,4:238-239
Online publish date: 2007/08/30
Article file
- kongres taipei.pdf  [0.10 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Światowe Kongresy Medycyny Wewnętrznej organizowane są co 2 lata, począwszy od kongresu w Paryżu w 1950 r. Organizatorem jest International Society of Internal Medicine (ISIM) – federacja narodowych towarzystw internistycznych z blisko 60 krajów. Celem kongresów jest przegląd problemów z różnych specjalności szczegółowych z interny, a także zagadnień pokrewnych, m.in. z neurologii, geriatrii, chorób zakaźnych. Oczywiście, zawsze jakąś część programu poświęca się chorobom narządu ruchu, a w kongresach ostatniej dekady uczestniczyli reumatolodzy – dobrze znani lekarzom tej specjalności na całym świecie.
XXVIII Kongres odbył się w stolicy Tajwanu, nowoczesnym Taipei w dniach 10–13 listopada 2006 r. Gospodarzem było Tajwańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej, a konferencję zaliczono do imprez naukowych American College of Physicians. W uroczystości otwarcia Kongresu wziął udział prezydent Tajwanu Chen Shui-Bion.
W przeddzień Kongresu odbyło się posiedzenie tzw. Komitetu Międzynarodowego ISIM. Jest to organ doradczy Komitetu Wykonawczego, którego członkowie spotykają się co 2 lata z okazji kongresów. Każde towarzystwo reprezentowały 2 osoby. Towarzystwo Internistów Polskich reprezentowali Anna Kotulska – sekretarz Zarządu Głównego i Eugeniusz J. Kucharz – prezes Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia omawiano m.in. stan przygotowań do następnego kongresu, który odbędzie się w Argentynie, i wybrano miejsce kolejnego kongresu. O jego organizację ubiegało się kilka miast, a w ostatnim etapie rywalizowały ze sobą Istambuł i Santiago de Chile. Wybrano to ostatnie miasto. Jest to trochę niezgodne ze zwyczajową zasadą organizacji kongresów naprzemiennie w różnych częściach świata, ale pozycja medycyny wewnętrznej w Ameryce (w tym Południowej) jest wyższa niż w Europie, a przez to łatwiej pozyskać środki na kongres, ponadto Istambuł w 2009 r. będzie gościł Kongres Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej i uznano, że zbliżone imprezy nie powinny następować rok po roku w tym samym mieście. Wybrano także władze ISIM. Ze względu na rezygnację prezesa-elekta Kiyoshi Kurokawy (został doradcą premiera Japonii) z funkcji prezydenta ISIM na to stanowisko powołano dobrze znanego Rolfa A. Streulego ze Szwajcarii. Jest on wielkim przyjacielem Polski (członek honorowy Towarzystwa Internistów Polskich od 1998 r.). Funkcję sekretarza generalnego objął Hans Peter Kohler, kierujący Katedrą Chorób Wewnętrznych w Bernie. Posiedzenie Komitetu Międzynarodowego było szczególnie miłe dla reprezentantów Polski. Zarówno w oficjalnym sprawozdaniu prezydenta, jak i w wystąpieniach oraz rozmowach kuluarowych wyjątkowo dużo uwagi poświęcono spotkaniu internistów w Katowicach i Krakowie z okazji 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich. Polskie spotkanie, w którym uczestniczyło 5 byłych prezydentów ISIM oraz prawie cały obecny Komitet Wykonawczy ISIM razem z reprezentantami 41 krajów, uznano za najbardziej znaczące spotkanie internistyczne w ostatnich latach na całym świecie i historyczne spotkanie władz ISIM. Wspomnieć należy też, że kilkakrotnie zdjęcia uczestniczących przedstawicieli Towarzystwa Internistów Polskich ukazywały się drukiem w codziennej gazecie kongresowej.
Obrady Kongresu toczyły się w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, tuż obok najwyższej budowli świata, czyli budynku o nazwie Taipei 101. Kongres był dużą imprezą, zgromadził ok. 3 tys. uczestników – w większości z Azji, ale byli też przedstawiciele wszystkich kontynentów.
Wśród zaproszonych wykładowców jedynym Polakiem był Eugeniusz J. Kucharz. Wchodził on w skład komitetu naukowego, oceniającego prezentacje posterowe, przewodniczył sesji reumatologicznej oraz został zaproszony do wygłoszenia wykładu.
Sesja reumatologiczna odbyła się 13 listopada 2006 r. i nosiła tytuł Current opinions in rheumatic diseases. Obrady prowadzili Eugeniusz J. Kucharz i Chia-Li Yu z Tajwanu. Pierwszy wykład, zatytułowany Viral infections in rheumatic diseases wygłosił Gregory J. Tsay z Tajwanu, natomiast drugi zatytułowany Cardiovascular complications of specific cyclooxygenase-2 inhibitors przedstawił Eugeniusz J. Kucharz. Kolejne prelekcje dotyczyły terapii biologicznej (Chia-Li Yu z Tajwanu) i wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów (Rene E.M. Toes, Holandia) (fot. 1.). Wybór tematów był w gestii
komitetu naukowego i zostały one zaproponowane wykładowcom. W sesji plakatowej dotyczącej reumatologii przedstawiono liczne prace. Większość z nich pochodziła z Tajwanu. W podsumowaniu można stwierdzić, że podczas XXVIII Światowego Kongresu Medycyny Wewnętrznej tematyka chorób narządu ruchu była prezentowana w mniejszym zakresie niż na poprzednich kongresach.
Zaproszeni goście Kongresu wzięli udział w uroczystej kolacji galowej, wydanej w słynnym Hotelu Grand (fot. 2.). Obradom towarzyszyły wystawy i sesje sponsorowane. Całość była bardzo dobrze zorganizowana, co jest zasługą komitetu organizacyjnego, na czele którego stali Yuan-Teh Lee (prezydent), Teh-Hong Wang (honorowy prezydent) i Ming-Fong Cheng (sekretarz).


prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2007 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe