eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
4/2007
vol. 45
 
Share:
Share:
more
 
 

Reports
Centenary of the Polish Society of Internal Medicine. Rheumatological aspects

Eugeniusz Józef Kucharz

Reumatologia 2007; 45, 4:235-237
Online publish date: 2007/08/30
Article file
- obchody.pdf  [0.12 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Część trzecia:

Nowy krajobraz interny w 100-lecie Towarzystwa Internistów Polskich

Poznań, 20–21 października 2006 r.

Druga Gala Interny Polskiej

Katowice, 9–10 marca 2007 r.

W dniach 20–21 października 2006 r. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Wielkopolski Oddział Towarzystwa Internistów Polskich zorganizowali konferencję szkoleniowo-naukową Nowy krajobraz interny w 100-lecie Towarzystwa Internistów Polskich. Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu Grzegorza Bręborowicza, a patronat naukowy objęła Danuta Pupek-Musialik. Przez 2 dni w sali Centrum Konferencyjnego Poznańskiej Akademii Medycznej odbyło się
6 sesji naukowych. Obrady otworzyła Danuta Pupek-Musialik, po czym prezes Towarzystwa Internistów Polskich wręczył Medale Stulecia Stanisławowi Czekalskiemu i Johnowi Noble oraz dyplomy uznania zasłużonym członkom Oddziału Wielkopolskiego.
Konferencja była przeglądem różnych zagadnień internistycznych, ale nie zabrakło też tematów reumatologicznych. W pierwszej ogólnointernistycznej sesji wykład Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej wygłosiła Irena Zimmermann-Górska. Drugą sesję o tematyce historycznej prowadzili Bożena Raszeja-Wanic i Jerzy Głuszek, a złożyły się na nią wykłady Dzieje Towarzystwa Internistów Polskich (Eugeniusz J. Kucharz) i Dzieje Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Internistów Polskich (Bożena Raszeja-Wanic, Andrzej Grzybowski). Konferencja zorganizowana w Poznaniu była wielce udanym spotkaniem naukowym, przeprowadzonym sprawnie, zgromadziła liczne grono uczestników (fot. 1.).
Uroczystością kończącą obchody Towarzystwa Internistów Polskich była Druga Gala Interny Polskiej, która odbyła się w Katowicach w dniach 9–10 marca 2007 r. Ogólny układ tej konferencji nawiązywał do Pierwszej Gali Interny Polskiej (por. Kucharz E.J. Obchody stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Część pierwsza. Pierwsza Gala Interny Polskiej. Reumatologia 2007; 45: 164-166). Była to konferencja, podczas której wykłady przedstawili przewodniczący lub przedstawiciele towarzystw naukowych, wywodzących się z nauki o chorobach wewnętrznych. W pierwszym dniu konferencji wykład otwierający poświęcony historii Towarzystwa Internistów Polskich wygłosił Eugeniusz J. Kucharz. W tym też dniu Anna Filipowicz-Sosnowska zaprezentowała wykład o tematyce reumatologicznej, noszący tytuł Wczesne zapalenie stawów – diagnoza, prognoza i leczenie. W godzinach wieczornych odbyła się uroczystość w Filharmonii Śląskiej, podczas której wręczono Medale Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich, które otrzymali prezydent miasta Katowic – Piotr Uszok – oraz kierownictwo Wydawnictwa Lekarskiego PZWL z Warszawy.
Prezydent miasta Katowic został wyróżniony medalem w uznaniu wsparcia, jakiego udzielał organizatorom obchodów 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich, natomiast Wydawnictwo Lekarskie PZWL wydało z okazji jubileuszu Złotą Serię Interny Polskiej. Prezentuje ona nowe wydania uznanych podręczników z zakresu medycyny wewnętrznej. Dotychczas ukazało się 7 tomów serii. W ramach tej serii wydawniczej ma się ukazać również Reumatologia kliniczna. Wykład inauguracyjny podczas uroczystości wygłosił Jan Zejda – prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykład, będący trzecim w historii wykładem pamięci Władysława Antoniego Gluzińskiego, nosił tytuł Publico ergo sum. Podczas uroczystości wręczono dyplomy członka honorowego Towarzystwa Internistów Polskich. Otrzymali je Józef Małolepszy i Edward Rogala oraz nieobecni Janusz Hanzlik i Stanisław Sterkowicz. Uroczystość uświetnił występ Grzegorza Turnaua, będący hołdem złożonym Markowi Grechucie. Zbiegło się to w sposób niezaplanowany z zaczerpniętym z piosenki Marka Grechuty mottem, jakie znalazło się na początku materiałów konferencyjnych Drugiej Gali Interny Polskiej. Ciąg dalszy konferencji miał miejsce 10 marca 2007 r. W sumie przedstawiono 19 wykładów, które do końca obrad cieszyły się popularnością słuchaczy.
W przeddzień Drugiej Gali Interny Polskiej odbyła się uroczysta kolacja, podczas której wręczono Medale Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Otrzymali je także reumatolodzy, m.in. Hanna Chwalińska-Sadowska, Anna Filipowicz-Sosnowska, Jan K. Łącki, Jacek Pazdur, Maria Majdan, Sławomir Maśliński, Stanisław Sierakowski, Leszek Szczepański.
Imprezy roku 100-lecia były okazją do spotkań internistów różnych pokoleń. Wiele z nich udokumentowano fotograficznie i filmowo. Być może ukaże się też księga pamiątkowa obchodów 100-lecia. Na uwagę zasługują 2 zdjęcia, które dołączam do tego sprawozdania. Pierwsze z nich przedstawia wnuka założyciela Towarzystwa Internistów Polskich dr. Przemysława Gluzińskiego. Był on gościem specjalnym Pierwszej Gali Interny Polskiej (fot. 2.). Drugie zdjęcie, wykonane podczas Drugiej Gali Interny Polskiej, przedstawia zgromadzonych razem prezesów Towarzystwa Internistów Polskich od 1992 r. do 2012 r. (licząc kadencję prezesa-elekta). Aż cztery osoby są blisko związane z reumatologią. Byli to wszyscy, z wyjątkiem Edwarda Rużyłły, żyjący prezesi Towarzystwa (w marcu 2007 r.) (fot. 3.).
Trudno mi, jako organizatorowi, podsumować rok obchodów 100-lecia. Niewątpliwie odbił się on znacznie większym echem w świecie niż w Polsce (por. Kucharz E.J. Obchody stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Część druga. Reumatologia 2007; 45: 167-171). Myślą przewodnią było pokazanie niezastąpionej potrzeby holistycznego spojrzenia na chorego. Dobrze też była reprezentowana podczas wszystkich konferencji reumatologia.
Organizacja obchodów 100-lecia była dziełem wielu ludzi. Wszystkim wyrażam podziękowanie, ale szczególnie duży wkład pracy wnieśli moi najbliżsi współpracownicy z władz Towarzystwa Internistów Polskich, w tym dr Anna Kotulska, sekretarz Zarządu Głównego.
W przedmowie do materiałów Drugiej Gali Interny Polskiej napisałem: Wkraczając w nowe 100-lecie, musimy mieć świadomość, że tak jak nasi poprzednicy nie umieli przewidzieć stanu obecnej medycyny, tak i my musimy spoglądać na drugie 100-lecie ze zrozumieniem tajemnicy przyszłości, nie wyzbywając się przy tym nadziei i marzeń oraz woli dążenia do ich spełnienia. Do tego nawiązywały 2 motta rozpoczynające obszerne materiały Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy (Marek Grechuta) i Watch out what you wish for because the wishes come true (przysłowie amerykańskie).


prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2007 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe