eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
6/2011
vol. 49
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Second Central-Eastern European Inflammation Forum, St. Petersburg, 23–25 June, 2011

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2011; 49, 6: 468–469
Online publish date: 2011/12/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szeroko pojęta problematyka leczenia zapalnych chorób narządu ruchu była przedmiotem Drugiego Środkowo-Wschodnio-Europejskiego Forum nt. Zapaleń, znanego pod akronimem INFORM. Obrady Forum toczyły się w salach słynnego hotelu Corinthia Palace, znajdującego się przy prospekcie Newskim w Sankt Petersburgu.

Obrady otworzył dyrektor Instytutu Reumatologii Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych prof. Yevgeni L. Nasonov. Pierwszym wykładowcą był Josef Smolen z Wiednia, który mówił o podstawowych mechanizmach rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów i spondyloartropatii seronegatywnych. Zastosowanie wskaźników do rozpoznawania i oceny leczenia tych chorób było tematem kolejnych wykładów, wygłoszonych przez Murata Inanç z Istambułu i Shandora Erdesa z Moskwy. Nowe obserwacje przedstawione na Kongresie EULAR w Londynie omawiał Maurizio Cutolo z Genui. Ostatnim punktem porannej sesji była dyskusja okrągłego stołu o kryteriach remisji i jej osiągnięciu, która została zaplanowana jako dwugłos Dmitry’ego Karateeva (Moskwa) i Eugeniusza J. Kucharza (Katowice).

Po przerwie odbyły się dwie sesje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła bezpieczeństwa terapii biologicznych (Denisa Predeteanu z Bukaresztu i Ender Terziog˘lu z Antalii) oraz tzw. punktów końcowych w ocenie stanu chorych (Liliana Šedová z Pragi i Andra Balanescu z Bukaresztu).

W drugiej sesji mówiono o perspektywach ustalenia wytycznych zmiany leków biologicznych stosowanych u indywidualnego chorego (Dmitry Karateev z Moskwy i Catalin Codreanu z Bukaresztu) oraz o trudnych przypadkach klinicznych (Vedat Hamuryudan z Istambułu i Salih Pay z Ankary). Sesję popołudniową rozpoczęła Anja Strangfelt z Berlina wykładem o rejestrach terapii biologicznych, a Eugeniusz J. Kucharz z Katowic mówił o ryzyku i zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Pierwszy dzień obrad podsumował Yevgeni L. Nasonov.

W drugim dniu obrad Florian Berghea z Bukaresztu mówił o farmakoekonomice chorób reumatycznych, a następnie omawiano rozpoznawanie i leczenie spondyloartropatii seronegatywnych (Nurullach Akkoc z Izmiru, Shandar Endes z Moskwy, Roxana Ionescu z Bukaresztu i Ayhan Dinc z Ankary). Nowe terapie przeciwzapalne i immunomodulujące przedstawił Ahmed Gul z Istambułu.

Konferencję podsumował Dmitry Karateev, stojący na czele komitetu...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe