en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2005
vol. 43
 
Share:
Share:
more
 
 

Sprawozdanie/Report
Sprawozdanie z konferencji naukowej Informatyka i biotechnologia w medycynie Kończyce Małe, 6 listopada 2004 r.

Reumatologia 2005; 43, 1: 41–42
Online publish date: 2005/03/14
Article file
- Sprawozdanie2.pdf  [1.14 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 


Zakład Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat organizuje warsztaty biomedyczne, które obecnie zostały zamienione na konferencję naukową Informatyka i biotechnologia w medycynie. Istotną częścią konferencji były referaty dotyczące problemów chorób narządu ruchu, dlatego sprawozdanie ze spotkania ukazuje się na łamach Reumatologii.

Konferencja odbyła się w zamku w Kończycach Małych, położonych niedaleko Cieszyna. Organizatorem spotkania byli prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel i dr n. med. dr n. tech. Andrzej Dyszkiewicz. Oni też stali na czele Komitetu Naukowego. W skład Komitetu Naukowego weszli m.in.: Lidia Rutkowska-Sak, Tadeusz Szymon Gaździk, Eugeniusz Józef Kucharz i Jacek Szechiński. Referat inauguracyjny wygłosił Zygmunt Wróbel (Komputerowe metody analizy i rozpoznawania obrazów podstawą automatyzacji diagnostyki medycznej). Następnie w 3 sesjach wygłoszono 23 wykłady. Część z nich dotyczyła lub nawiązywała do problemów diagnostyki i terapii chorób narządu ruchu, m.in. Diagnostyka niestabilności posturalnej (Janusz W. Błaszczyk, Bogdan Bacik), Ocena posturograficzna zachowania się środka ciężkości ciała u pacjentów przed i po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowegi biodrowego (Irena Bownik, Paweł Brzozowski, Adam Wilk, Lidia Rutkowska-Sak), Zastosowanie elektrofonoforezy w leczeniu okołostawowych zapaleń stawu barkowego (Andrzej Dyszkiewicz, Eugeniusz Józef Kucharz), Ocena efektów miejscowego zastosowania levamisolu, arechiny, borowiny i profenidu w leczeniu konfliktów krążkowo-korzeniowych o podłożu immunologicznym (Andrzej Dyszkiewicz, Tadeusz Szymon Gaździk), Komputerowa symulacja oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z tkanką kostną podczas badania densytometrycznego (Marcin Binkowski, Andrzej Dyszkiewicz, Zygmunt Wróbel), Zastosowanie jonopresoterapii stawów rąk z użyciem leków modyfikujących przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów (Andrzej Dyszkiewicz, Eugeniusz Józef Kucharz), Goniometryczny test wahadła w ocenie postępów rehabilitacji chorych po urazach kolana (Edward Błaszczak, Andrzej Franek, Jakub Taradaj, Stefania Rzymełka), Komputerowa analiza czynnościowego obrazu stopy w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu leczenia chorób narządu ruchu (Andrzej Dyszkiewicz, Zygmunt Wróbel, Aleksander Łomża), Pomiar siły mięśni okołostawowych stawu kolanowego (Edward Błaszczak, Andrzej Franek, Jakub Taradaj, Stefania Rzymełka), System biernej rehabilitacji nerwowo-mięśniowej z zastosowaniem synchronicznej elektro-magneto-stymulacji (Andrzej Dyszkiewicz, Paweł Poleć, Grzegorz Wolny), Transdermalne systemy terapii zespołów bólowych (Andrzej Dyszkiewicz, Zygmunt Wróbel).
Na konferencji omawiano bardzo wiele zagadnień z zakresu reumatologii klinicznej, które mogą być rozwiązywane lub wspomagane przez systemy informacyjne. Najbardziej istotną sprawą jest jednak ścisła współpraca zainteresowanych, tak aby lekarze umieli wskazać informatykom problemy i następnie właściwie korzystać z dostarczonych narzędzi opartych na komputeryzacji i przetwarzaniu danych. Informatycy muszą także zbliżać się do medycyny i rozumieć przede wszystkim złożoność i uwarunkowanie wieloma czynnikami zjawisk obserwowanych w praktyce klinicznej, a także fakt, iż wiele wskaźników medycznych opiera się na ocenie jakościowej, a nie parametrycznej. Trzeba też wspólnie ustalić, które z problemów medycznych powinny być rozwiązywane za pomocą metod informacyjnych i technologicznych, ponieważ uściślenie wielu badań, mimo nakładu kosztów, nie łączy się ze zmianą sposobu leczenia. W większości przypadków klinicystom chodzi nie o dokładniejszą inwentaryzację stanu faktycznego, ale o korzyści utylitarne: lepszą diagnostykę i terapię.
Zarówno tematyka, jak i organizacja sprawiły, że konferencję naukową Informatyka i biotechnologia w medycynie należy uznać za bardzo udaną i potrzebną. Wspomnieć należy, że pełne teksty wykładów zostały wydane jako samodzielny wolumen.

prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef KucharzCopyright: © 2005 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.