eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Current issue Archive About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
5/2019
vol. 106
 
Share:
Share:
more
 
 

Sprawozdanie z konferencji Warszawskie Dni Dermatologiczne WAWDERM 2019
Warszawa, 3–5 października 2019 r.

Małgorzata Maj

Przegl Dermatol/Dermatol Rev 2019, 106, 557-561
Online publish date: 2019/12/06
Article file
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 3–5 października 2019 roku odbyła się druga edycja konferencji WAWDERM Warszawskie Dni Dermatologiczne, poświęcona praktycznym aspektom dermatologii i wenerologii. Konferencja została zorganizowana przez prof. Lidię Rudnicką, prezes PTD i kierownika Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerami konferencji były Oddział Warszawski PTD i zespół Kliniki Dermatologicznej. Obrady odbywały się w salach konferencyjnych hotelu Marriott.
Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli wybitni specjaliści z całej Polski, a specjalnym gościem był prof. Kilian Eyerich, kierownik Kliniki Dermatologii Instytutu Karolinska w Szwecji oraz profesor z Technical University of Munich, który wygłosił interesujący wykład na temat sposobu wyboru leków biologicznych w terapii łuszczycy.
Uzupełnieniem bogatego i różnorodnego programu konferencji było posiedzenie Sekcji Wenerologicznej PTD, w czasie którego omawiano współczes­ne problemy wenerologii. Przed konferencją odbyły się również warsztaty zorganizowane przez Dagmarę Samselską, przewodniczącą Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, oraz warsztaty poświęcone praktycznym zagadnieniom zastosowania metotreksatu. Podczas warsztatów prof. Anna Woźniacka z Kliniki Dermatologii i Wenerologii w Łodzi omówiła skuteczność, bezpieczeństwo i zasady stosowania metotreksatu w łuszczycy, a prof. Małgorzata Olszewska z Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – stosowanie metotreksatu w innych chorobach skóry.
Podczas oficjalnego otwarcia konferencji prof. Lidia Rudnicka i dr Joanna Czuwara, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTD, wręczyły honorowe dyplomy w podziękowaniu za zasługi dla Oddziału Warszawskiego PTD zasłużonym warszawskim dermatologom: prof. Marii Błaszczyk-Kostaneckiej, prof. Kazimierzowi Jakubowiczowi, dr hab. Ewie Maciejowskiej, dr. Zygmuntowi Dajkowi i dr Annie Kozłowskiej.
Podczas trzech dni konferencji odbyło się kilkanaście sesji podzielonych tematycznie i obejmujących zagadnienia dotyczące chorób włosów i paznokci, dermoskopii i trichoskopii, chorób alergicznych skóry, w tym zmian polekowych, chłoniaków skóry, zakażeń przenoszonych drogą płciową, chorób infekcyjnych skóry, trądziku zwykłego, łuszczycy, stanów przedrakowych i nowotworów skóry oraz najbardziej interesujących leków 2019 roku. Zgłębiono również tematykę hepatotoksycznego działania leków stosowanych w dermatologii, wpływu zakażeń przenoszonych drogą płciową na ciążę i noworodki, diagnostyki i leczenia stopy cukrzycowej, objawów dermatologicznych niewydolności żylnej oraz zastosowania makijażu medycznego. Wśród wykładowców znaleźli się profesorowie z licznych polskich ośrodków dermatologicznych: prof. Zygmunt Adamski, prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, prof. Rafał Czajkowski, prof. Dorota Krasowska, prof. Aleksandra Lesiak, prof. Sławomir Majewski, prof. Joanna Narbutt, prof. Jacek Szepietowski, prof. Anna Wojas-Pelc.
Sesja wprowadzająca obejmowała pięć doskonałych wykładów. Profesor Lidia Rudnicka omówiła aspekty kliniczne, trichoskopowe i terapeutyczne łysienia plackowatego, pomagając w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy słuchaczy. Profesor Dorota Krasowska przedstawiła współczesne metody leczenia twardziny ograniczonej, prof. Jacek Szepietowski opowiedział o czynnikach decydujących o dobrej odpowiedzi na leczenie łuszczycy, prof. Anna Woźniacka przybliżyła zagadnienie artyficjalnej inteligencji w dermatologii, a prof. Irena Walecka wpływ nikotyny na skuteczność leczenia dermatologicznego. W sesji interdyscyplinarnej wykład o zastosowaniu witaminy D3 wygłosiła nefrolog prof. Jolanta Małyszko, kierownik Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a wykład dotyczący stopy cukrzycowej – diabetolog dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W drugim dniu konferencji w sesji alergologicznej dr hab. Magdalena Trzeciak podsumowała współczesne rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia atopowego zapalenia skóry, a prof. Barbara Zegarska podkreśliła znaczenie testów kontaktowych u pacjentów z alergią pokarmową. Profesor Joanna Maj wygłosiła wykład na temat chłoniaków B-komórkowych skóry – od procesu diagnostycznego do rekomendacji terapeutycznych. Temat leczenia chłoniaków skóry był rozwijany w czasie debaty z udziałem prof. Joanny Maj, prof. Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło, dr Joanny Czuwary oraz hematologa dr Agnieszki Gizy. Kolejny interesujący wykład prof. Romualda Maleszki dotyczył rozpoznawania polekowych zmian paznokciowych. W tym dniu odbyła się również sesja poświęcona nowym formom leczenia łuszczycy, w czasie której wykłady przedstawili farmakolog prof. Jadwiga Turło i dr hab. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek. W czasie sesji lekarze praktycy zaprezentowali przypadki kliniczne łuszczycy i efekty nowoczes­nego leczenia miejscowego.
Następnego dnia odbyła się sesja poświęcona łuszczycowemu zapaleniu stawów, podczas której dr Marcin Mazurek przedstawił punkt widzenia reumatologa, a dr hab. Agnieszka Osmola-Mańkowska – dermatologa. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w zakresie trichoskopii, biorąc udział w quizie przygotowanym przed dr hab. Adrianę Rakowską.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się poranne sesje przypadków klinicznych (ustne i plakatowe), które odbyły się drugiego i trzeciego dnia konferencji. Lekarze specjaliści i rezydenci z wielu polskich ośrodków dermatologicznych zaprezentowali w nich różnorodne, trudne diagnostycznie i terapeutycznie zagadnienia dermatologiczne i wenerologiczne.
W przerwach między wykładami można było odwiedzić stoiska licznych firm farmaceutycznych i medycznych, wśród których platynowymi partnerami konferencji były firmy CeraVe, La Roche-Posay i Vichy, złotymi partnerami – Leo i Takeda, a srebrnym partnerem – Axxon. Przygotowanie logistyczne zapewniła firma Termedia.
Prezes PTD prof. Lidia Rudnicka, zamykając konferencję, zaprosiła wszystkich uczestników, gości i wykładowców do udziału w 32. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, który odbędzie się 20–23 maja 2020 r. w Lublinie.
Podsumowując – wartościowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne, udział znakomitych wykładowców, możliwość nieskrępowanej dyskusji oraz wyjątkowa atmosfera drugiej edycji warszawskiej konferencji pozwoliły na pogłębienie wiedzy, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie cennych kontaktów naukowych.

dr Małgorzata Maj
Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Copyright: © 2019 Polish Dermatological Association. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe