eISSN: 2299-0046
ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2005
vol. 22
 
Share:
Share:
more
 
 

Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej Leki przeciwhistaminowe wczoraj, dziś i jutro zorganizowanej przez Sekcję Alergologiczną Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Hurghada, 8–15 kwietnia 2005 r.

Hanna Wolska

PDiA 2005; XXII; 4: 214-216
Online publish date: 2005/09/22
Article file
- Sprawozdanie.pdf  [4.52 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
W dniach 8–15 kwietnia 2005 r. odbyła się w Hurghadzie w Egipcie konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, poświęcona lekom przeciwhistaminowym. W trakcie konferencji w 4 sesjach tematycznych zostały poruszone najistotniejsze problemy alergologii dermatologicznej, a także niektóre zagadnienia związane z chorobami alergicznymi w laryngologii. Najwięcej miejsca poświęcono, zgodnie z tematem konferencji, lekom przeciwhistaminowym.

Profesor Wojciech Silny omówił zastosowanie poszczególnych leków przeciwhistaminowych w lecznictwie dermatologicznym, zwracając uwagę na znaczenie preparatów pierwszej generacji, których działanie sedatywne może być dodatkowym czynnikiem terapeutycznym, zwłaszcza w atopowym zapaleniu skóry. Profesor Jerzy Kruszewski przedstawił znaczenie parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków przeciwhistaminowych w odniesieniu do ich skuteczności klinicznej. Docent Magdalena Czarnecka-Operacz, mówiąc o miejscowej terapii przeciwzapalnej, nawiązała do najnowszych osiągnięć medycyny – zastosowania preparatów immunomodulujących. Podkreśliła, że jesteśmy świadkami przełomu w miejscowym leczeniu dermatoz zapalnych i powstania nowej grupy preparatów konkurencyjnych do glikokortykosteroidów. Autorka sprawozdania omówiła szereg metod światłolecznictwa, znajdujących zastosowanie w leczeniu chorób alergicznych, nie tylko atopowego zapalenia skóry, ale również różnych postaci wyprysku. Docent Anna Wojas-Pec przedstawiła zagadnienie wyprysku powietrznopochodnego, a dr Monika Kapińska-Mrowiecka omówiła aspekty diagnostyczne, kliniczne oraz lecznicze w odniesieniu do kontaktowego zapalenia skóry. Oddzielne wykłady poświęcono alergii na kosmetyki (dr med. Elżbieta Grubska-Suchanek) i chorobom zawodowym skóry. Mówiąc o tych ostatnich, prof. Ligia Brzezińska-Wcisło przedstawiła ciekawe aspekty związane z chorobami w specyficznych grupach zawodowych górników i hutników. Profesor Maria Błaszczyk w bardzo ciekawym referacie omówiła kwestie polekowych zmian skórnych, w tym rzadkich zespołów, takich jak DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). Profesor Jadwiga Roszkiewicz przestawiła problematykę kliniczną związaną z zapaleniami małych naczyń skórnych, a prof. Bolesław Samoliński podkreślił i przybliżył znaczenie nieżytów nosa w praktyce klinicznej.
W tematyce diagnostyki chorób alergicznych prof. Edward Rudzki scharakteryzował najczęstsze alergeny kontaktowe i przedstawił ewolucję ich częstości w polskiej populacji, a prof. Zbigniew Samochocki kwestię znaczenia atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi. Nie zabrakło też miejsca na przedyskutowanie problemów związanych z profilaktyką chorób alergicznych, a przede wszystkim atopowego zapalenia skóry (dr Aleksandra Wilkowska) i stosowaniem różnego typu emolientów w pielęgnacji skóry atopowej (prof. Waldemar Placek). Ostatnie z zagadnień w aspekcie szeroko rozumianych problemów związanych z suchą skórą przedstawiła prof. Grażyna Broniarczyk-Dyła. Natomiast przyczyny, rodzaje świądu i możliwości terapeutyczne omówił prof. Jacek Szepietowski. Z kolei rolę stresu oksydacyjnego w zapalnych dermatozach przedstawił dr A. Szmurło. Dr R. Filotico z Włoch przedstawił wyniki badań dotyczących zastosowania preparatów zawierających środki antyoksydacyjne w wybranych chorobach zapalnych skóry.
To wyliczenie poruszonych tematów nie odzwierciedla charakteru konferencji. Wokół każdego z wymienionych referatów toczyła się żywa dyskusja, pozwalająca na rzeczową wymianę poglądów między obecnymi dermatologami i laryngologami, pneumonologami i alergologami. Szczególnie ciekawa dyskusja dotyczyła takich tematów, jak osutki polekowe, zmiany naczyniowe, bezpieczeństwo stosowania leków oraz atopowych testów płatkowych. Powyższa wymiana zdań po raz kolejny udowodniła, jak ważne są interdyscyplinarne spotkania specjalistyczne.
W trakcie konferencji odbyło się poszerzone o członków Zarządu Głównego PTD posiedzenie Sekcji Alergologicznej PTD, na którym wybrano nowe władze Sekcji. Przewodniczącym ponownie został wybrany – jednogłośnie – prof. Silny.
Wielu uczestników konferencji wykazało hart ducha i poświęciło noce na wielogodzinne podróże krajoznawcze – do Kairu, na Synaj czy do Luksoru. W chwilach wolnych od obrad i fakultatywnych wycieczek można było nabrać sił w wyjątkowo sprzyjających warunkach klimatycznych nad brzegiem Morza Czerwonego.
Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD w Hurghadzie należy uznać za bardzo udane i wnoszące nowe spojrzenie na problematykę alergicznych chorób skóry oraz towarzyszących im objawów wielonarządowych. Zaś organizatorom tego spotkania należą się słowa najwyższego uznania, gdyż dostarczyło ono niezapomnianych wrażeń.
Copyright: © 2005 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe