eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

1/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Stan sanitarny wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim

Wioletta Adamus-Białek
,
Monika Wawszczak
,
Aneta Filipiak
,
Aleksandra Woźniak
,
Paulina Jasek
,
Stanisław Głuszek

Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (1): 10–15
Data publikacji online: 2019/03/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Woda jest dogodnym środowiskiem do rozprzestrzeniania się bakterii chorobotwórczych. Ich obecność może wynikać z kontaktu wody z glebą, powietrzem, zwierzętami i z działalności człowieka. Identyfikacja mikroorganizmów pozwala określić właściwości biologiczne, ryzyko epidemiologiczne i stan sanitarny wód powierzchniowych.

Cel pracy
Analiza obecności wybranych wskaźników mikrobiologicznych (ogólna liczba bakterii mezofilnych i psychrofilnych, obecność Escherichia coli, miano coli) w próbkach wody pobranych jesienią, zimą i wiosną z pięciu różnych zbiorników.

Materiał i metody
Badaniami objęto 3 rzeki i 2 zbiorniki wodne położone w województwie świętokrzyskim. Próbki wody testowano na obecność bakterii coli oraz ogólnej liczby bakterii mezofilnych i psychrofilnych.

Wyniki
Obecność E. coli została potwierdzona we wszystkich zbiornikach wodnych, ale normy były przekroczone w trzech przypadkach (Wisła, Bernatka i Szmaragdowe Jezioro). Wyniki pokazują, że zmiana parametrów mikrobiologicznych analizowanych wód może wynikać z różnych przyczyn. Duża liczba bakterii w wodach może pochodzić z innych, lokalnych strumieni i wód gruntowych, aktywności zwierząt i ludzi, zwłaszcza z napływu domowych ścieków. Stan sanitarny wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim jest zgodny z danymi z innych polskich województw opublikowanymi w piśmiennictwie.

Wnioski
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wód powierzchniowych w Polsce jest problemem stałym i bagatelizowanym. Może stanowić poważne zagrożenie epidemiologiczne, zwłaszcza w czasie łagodnych zim i coraz cieplejszych okresów letnich.Introduction
Water is a convenient environment for the spread of pathogenic bacteria. Their presence may result from contact with water through soil, air, and animal and human activity. The identification of microorganisms allows us to determine the biological properties, the possible epidemiological risk, and the sanitary condition of the surface water.

Aim of the research
To analyse the presence of microbiological indicators in selected water samples collected in autumn, winter, and spring.

Material and methods
The research sites included three rivers and two water reservoirs located in Świętokrzyskie voivodeship. The water samples were tested based on the presence of coliform, mesophilic, and psychrophilic bacteria.

Results
The presence of E. coli was confirmed in all water reservoirs, but values above the standard limit were confirmed in just three cases (Wisła, Bernatka, and Emerald Lake). The results show that the changing microbiological parameters of the analysed water samples can result from different factors. The large number of bacteria in water can come from other local streams and groundwater, human and animal activity, and especially from influx of domestic wastewater. The sanitary state of surface water in Świętokrzyskie is consistent with data from other Polish voivodeships published in the literature.

Conclusions
Microbiological pollution of surface water in Poland is a constant and underestimated problem. It can be a serious epidemiological threat, especially in mild winters and warmer summers.

słowa kluczowe:

wody powierzchniowe, ryzyko epidemiologiczne, wskaźniki mikrobiologiczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe