eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Styl życia związany ze zdrowiem i jakością życia dziewcząt w okresie dojrzewania w świetle kwestionariusza KIDSCREEN-52

Grażyna Nowak-Starz
,
Ewa Zięba

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (2): 117–126
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Styl życia każdego człowieka w dużym stopniu determinuje jego zdrowie. To, co młody człowiek wniesie w swoje dorosłe życie, jest niezwykle ważne dla niego samego i następnych pokoleń.

Cel pracy: Zbadanie związku pomiędzy stylem życia związanym ze zdrowiem a jakością życia dziewcząt w świetle kwestionariusza KIDSCREEN-52.

Materiał i metody: Przebadano 122 dziewczęta ze środowiska miejskiego i wiejskiego z zaburzeniami miesiączkowania oraz 240 dziewcząt bez zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju. Badanie przeprowadzono u pacjentek Publicznej Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt w Kielcach oraz dziewcząt uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjum. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz KIDSCREEN-52, ankietę własnej konstrukcji, wskaźnik masy ciała oraz wskaźnik Rohrera.

Wyniki: Zbadano jakość życia i stan zdrowia dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania (grupa I) oraz dziewcząt bez zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju (grupa II) zarówno ze środowiska miejskiego, jak i wiejskiego. Po uwzględnieniu takich zmiennych, jak wiek badanych oraz środowisko zamieszkania, stwierdzono, że dziewczęta młodsze (13–14 lat) z grupy I i II ogólnie gorzej postrzegają własne zdrowie (p < 0.001). Wraz z wiekiem w obu badanych grupach I i II (15–16 lat) obserwuje się większy odsetek dziewcząt, które postrzegają pozytywnie własną osobę, co przekłada się na wzrost ich samooceny dotyczącej zdrowia.

Wnioski: Zastosowanie subiektywnych wskaźników zdrowia w ocenie jakości życia związanej z okresem adolescencji pozwala określić choroby i zaniedbania w opiece nad populacją w wieku rozwojowym.

Introduction: The lifestyle of every human being, to a large extent, determines their health. Whatever young individuals do in their adult lives is extremely important for themselves and the next generations.

Aim of the research: To investigate the relationship between health-related lifestyle and the quality of life of girls in light of the KIDSCREEN-52 questionnaire.

Material and methods: The study involved 122 girls with menstrual disorders from rural and urban areas and 240 girls without any health or developmental disorders. It was conducted on patients of the Public Gynaecological Clinic for Girls in Kielce and girls attending primary and middle schools. A diagnostic survey was used including the following research tools: KIDSCREEN-52 questionnaire, authors’ survey, body mass index, and Rohrer Index.

Results: The quality of life and health of girls with menstrual disorders (group I) and girls without any health or development disorders (group II) both from rural and urban areas was assessed. Taking into account variables such as age and the living environment, it was stated that younger girls (13–14 years old) from groups I and II generally perceive their health as worse (p < 0.001). Whereas, among older girls in both groups I and II (15–16 years old), a larger percentage of respondents perceive themselves in a positive way, which results in higher self-assessment in health.

Conclusions: The application of subjective health indicators in the assessment of quality of life relating to adolescence allows us to determine disease and malpractice in the care of the population in developmental age.
słowa kluczowe:

jakość życia związana ze zdrowiem, KIDSCREEN-52

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe