en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
4/2009
vol. 47
 
Share:
Share:
more
 
 
Review paper

The Tenth Slovak-Polish Conference on Internal Medicine
Bojnice, March 27-28, 2009

Eugeniusz J. Kucharz

Reumatologia 2009; 47, 4: 240–241
Online publish date: 2009/10/19
Article file
- Bojnice.pdf  [0.11 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Coroczne spotkania konferencyjne polskich i słowackich internistów odbywają się od 2000 r. Organizowane są one naprzemiennie w Polsce i Słowacji. W tym roku odbyła się jubileuszowa Dziesiąta Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna, którą zorganizowali koledzy słowaccy w uroczym mieście Bojnice, mogącym się pochwalić jednym z najpiękniejszych zamków środkowej Europy. Obrady toczyły się w sali hotelu „Pod zamkom”, położonym u stóp wzgórza zamkowego i tam też byli zakwaterowani uczestnicy.
Konferencje stopniowo stały się stałym punktem działalności Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej i Towarzystwa Internistów Polskich. Celem konferencji są spotkania młodych internistów, którzy występują w języku angielskim (całość obrad zawsze toczy się wyłącznie po angielsku) i nie tylko przedstawiają wyniki swoich badań, ale też uczą się prezentacji, dyskusji i zasad polemiki naukowej.
Obrady otworzył Andrej Dukát – przewodniczący Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej, po czym współinicjator spotkań z 2000 r. nestor internistów słowackich – Ivan Ïuriš – przedstawił szkic historyczny konferencji odbywających się w Słowacji, a inicjator konferencji Eugeniusz J. Kucharz – dzieje konferencji odbywających się w Polsce. Tym wystąpieniom towarzyszyła prezentacja zdjęć, które uświadomiły uczestnikom, jak szybko upływa czas.
Pierwszą sesję plenarną prowadzili Soòa Kiòová, Ivica Lazúrová i Eugeniusz J. Kucharz. Wygłoszone zostały m.in. następujące wykłady: Podobizny Hipokratesa (Eugeniusz J. Kucharz), Nadciśnienie wywołane zaburzeniami hormonalnymi (Jan Duława), Wpływ leczenia blokerami TNF-α na czynność serca (L. Tomas i wsp.).
Podczas tegorocznej konferencji nie zabrakło tematów reumatologicznych. W drugiej sesji prowadzonej przez Annę Kotulską, Elżbietę Życińską-Dębską i Ivana Ïuriša wygłoszono m.in. następujące prace: Scleromyositis (Sham Cader, Eugeniusz J. Kucharz), Blokowanie aktywności interleukiny 1 – przebrzmiały temat czy nadzieja dla pacjentów z chorobami reumatycznymi lub innymi chorobami zapalnymi (Tomasz Dziewit, Eugeniusz J. Kucharz), Adipositas dolorosa czyli choroba Dercuma (Ilona Szypuła, Eugeniusz J. Kucharz), Mechanizm działania glikokortykosteroidów (Małgorzata Widuchowska, Eugeniusz J. Kucharz), Zapalenie naczyń w obrębie gruczołu piersiowego (Magdalena Włoch, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz). Koledzy słowaccy mówili m.in. o zmianach mięśniowo-stawowych u chorych na marskość wątroby, wiele uwagi poświęcili problemom kardiologicznym, diabetologii i gastrologii.
Program uzupełniała ciekawa prezentacja win dokonana przez profesjonalnego sommeliera oraz zwiedzanie zamku i wieczór towarzyski. Kolejne spotkanie zostanie zorganizowane w Polsce.


Eugeniusz J. Kucharz
Copyright: © 2009 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.