eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2018
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wypalenie zawodowe u pielęgniarek

Aneta Grochowska
,
Barbara Kubik
,
Urszula Romanowska
,
Monika Lebica

Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (3): 189–195
Data publikacji online: 2018/09/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Proces wypalenia zawodowego rozwija się powoli, jego początkowe objawy są bardzo dyskretne, stopniowo narastają i ujawniają się nagle z dużą siłą. Syndrom wypalenia zawodowego jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym, którego przyczyna znajduje się w miejscu pracy lub jest związana z pracą.

Cel pracy
Ocena wypalenia zawodowego u pielęgniarek oraz ich poczucia satysfakcji z pracy zawodowej.

Materiał i metody
Badaniami objęto 100 pielęgniarek pracujących w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym była ankieta własnego autorstwa w formie kwestionariusza dotycząca pracy zawodowej oraz wystandaryzowany Kwestionariusz wypalenia zawodowego Christiny Maslach. Obliczeń dokonano za pomocą programu IBM SPSS Statistics 20. Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki
Satysfakcję z wykonywanej pracy odczuwało 48% pielęgniarek. U 41% pielęgniarek stwierdzono wysoki poziom wypalenia zawodowego związanego z wyczerpaniem emocjonalnym, 63% pielęgniarek odczuwało niski poziom wypalenia zawodowego związanego z depersonalizacją. Brak poczucia osobistych osiągnięć był przyczyną wysokiego poziomu wypalenia zawodowego u 62% badanych. Średni wynik skali wypalenia zawodowego wyniósł 50,34 pkt, co wskazuje, że 38% pielęgniarek zagrożonych było wypaleniem zawodowym.

Wnioski
Wiek pielęgniarek, miejsce pracy (oddział) oraz odczuwanie potrzeby dalszego kształcenia się nie wpływają na częstość występowania wypalenia zawodowego. Pozytywne relacje w zespole terapeutycznym i wsparcie pielęgniarki oddziałowej istotnie zmniejszają poczucie wypalenia zawodowego.Introduction
The process of occupational burnout develops slowly; its initial symptoms are discreet, they increase progressively and become manifest suddenly, with great power. The burnout syndrome constitutes a serious personal and social problem whose cause lies in the workplace or is work-related.

Aim of the research
To assess occupational burnout of nurses and the sense of satisfaction with career.

Material and methods
The study covered 100 nurses working for the Health Care Unit in Dąbrowa Tarnowska. The method of a diagnostic poll was used in the research. A survey questionnaire regarding career and the standardised Maslach Burnout Inventory were the research tools used. The calculations were made with the use of the IBM SPSS Statistics 20 software. The adopted statistical significance was p < 0.05.

Results
As many as 48% of the nurses felt job satisfaction. Among 41% of the nurses a high level of a burnout related with emotional exhaustion was determined, and 63% of the nurses felt a low level of burnout related to depersonalisation. Lack of the feeling of personal achievements was the cause of the high level of burnout in 62% of the surveyed. The average result of burnout scale was 50.34 points, indicating that 38% of the nurses were threatened with burnout. The age of the studied nurses, place of work (ward), and feeling the need for further education do not influence the frequency of occupational burnout occurrence.

Conclusions
Good relationships within a therapeutic team and support from the ward head nurse are strongly linked with the feeling of less occupational burnout.

słowa kluczowe:

wypalenie zawodowe, satysfakcja, zawody medyczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe