eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
3/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Znaczenie aktywności fizycznej i diety w życiu studentek

Rafał Pawłowski
,
Robert Dutkiewicz
,
Tomasz Winiarczyk

Medical Studies/Studia Medyczne 2015; 31 (3): 194–199
Data publikacji online: 2015/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie: Styl życia jest jednym z czynników mających największy wpływ na utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Brak aktywności fizycznej i złe odżywianie się to dwa elementy, które w sposób negatywny wspierają się, a skutkiem jest wzrost liczby ludzi otyłych. Nieregularne odżywianie jest często związane z nieregularnym życiem akademickim.

Cel pracy: Celem badań jest ustalenie, czym jest zdrowie dla badanych studentek, jak jest ono przez nie postrzegane, potocznie definiowane, a także czy zdrowie w rozumieniu przyszłych pielęgniarek i fizjoterapeutek różni się od zdrowia widzianego

oczyma studentek innych kierunków. Oceniano, czy samoocena dotycząca zdrowia idzie w parze z aktywnością fizyczną w czasie wolnym i regularnym odżywianiem się oraz jakie czynniki, według badanych, mają największy wpływ na stan zdrowia człowieka.

Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 180 studentek studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Próbę stanowiło 98 (54,4%) studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz 82 studentki innych wydziałów. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a jako technikę ankietę.

Wyniki: Dla studentek zdrowie stanowi najczęściej wartość, jest kojarzone z dobrym samopoczuciem, brakiem choroby. Dla studentek pielęgniarstwa zdrowie to nie tylko brak choroby, kalectwa, ale także dobrostan biopsychospołeczny. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na stan zdrowia, to aktywność fizyczna i odżywianie się. Wysoka samoocena dotycząca zdrowia nie idzie w parze z dbałością o nie. Tylko niespełna 8% studentek zarówno uprawia sport w czasie wolnym, jak i regularnie się odżywia, natomiast ponad połowa nie uprawia sportu i nieregularnie się odżywia (współczynnik kontyngencji C Persona osiąga tylko wartość 0,1).

Wnioski: Studentki pielęgniarstwa, w odróżnieniu od studentek innych kierunków, postrzegają zdrowie zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia. Aktywność fizyczna i regularne odżywianie się są wskazywane, niezależnie od kierunku studiów, jako najważniejsze czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Wysoka samoocena dotycząca zdrowia nie idzie w parze ze zdrowym stylem życia badanych studentek.

Introduction: The lifestyle is known to be the most influential factor for maintaining a good health condition. Lack of physical activity and poor nutrition are two factors that suport each other in a negative way and result in an increasing number of obese people. Irregular nutrition is often closely related to irregular academic life.

Aim of the research: The objective of this research is to find out how female students perceive health – how they understand and define it. Another objective is to determine whether nurses-to-be and psychiatrists-to-be perceive health differently than other students and whether their health-esteem is backed with their free-time physical activity and regular nutrition. It is crucial to find out what factors, according to the research, have the biggest influence on people’s health.

Material and methods: The research involved 180 female students of full-time courses at the Jan Kochanowski University in Kielce: 98 female students of the Health Sciences Faculty and 82 female students of other faculties. The method of a diagnostic survey and a questionnaire were used in the research.

Results: The female students perceived health as a quality, well-being, an absence of disease; and for female nursing students health was not only the absence of disease or disability but also biopsychosocial well-being. The most important factors that influence the health condition are physical activity and nutrition. A high evaluation does not correspond to taking care of one’s health. Fewer than 8% of the female students practised sport in their free time and ate regularly. More than a half neither did sport nor ate regularly (Pearson’s contingency coefficient C reaches a value of 0.1).

Conclusions: The female nursing students, contrary to the female students of other faculties, perceive health in the same way as the World Health Organisation. Regardless of faculty, physical activity and regular nutrition are considered to be the most important factors influencing our well-being. A high health-esteem among the researched students is not backed with their healthy lifestyles.
słowa kluczowe:

zdrowie, aktywność fizyczna, odżywianie, studentki, styl życia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe