eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2009
vol. 13
 
Share:
Share:
more
 
 
Case report

A simultaneous surgery of a giant abdominal aortic aneurysm and sigma carcinoma – a case report and a review of the literature

Konrad Wroński
,
Jerzy Okraszewski
,
Tomasz Westfal
,
Roman Bocian
,
Dariusz Pakuła

Współczesna Onkologia (2009) vol. 13; 4 (216-220)
Online publish date: 2009/09/15
Article file
- Jednoczesna operacja.pdf  [0.47 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Wstęp

Na całym świecie co roku wzrasta liczba rozpoznawanych i operowanych tętniaków aorty brzusznej. Występują one najczęściej u osób powyżej 65. roku życia. Uważa się, że mogą być one obecne u ok. 4% osób w wieku 60–65 lat, u ok. 6% osób w wieku 65–74 lat i u ok. 9% ludzi powyżej 75. roku życia [1]. Częstość występowania tętniaków aorty brzusznej u mężczyzn jest 3–8 razy większa niż u kobiet [1–6].
W Polsce sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku nowotworów złośliwych. Liczba nowych zachorowań i zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi z roku na rok wzrasta. Obserwuje się szczególnie duże i szybkie zwiększanie się liczby nowych zachorowań i zgonów spowodowanych nowotworami przewodu pokarmowego zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn.
Jednoczesne występowanie u pacjenta choroby nowotworowej i tętniaka aorty brzusznej spotyka się w praktyce klinicznej niezwykle rzadko [7–11]. Jednak ze względu na coraz większą liczbę zachorowań na nowotwory, coraz lepsze i bardziej wyrafinowane badania diagnostyczne, a także zwiększenie populacji osób powyżej 65. roku życia, lekarze w praktyce coraz częściej będą spotykać się z pacjentami, u których jednocześnie występuje tętniak aorty brzusznej i choroba nowotworowa.

Opis przypadku

Pacjent, 77-letni, został przyjęty na Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Mikołaja Pirogowa w Łodzi z powodu rozpoznanego tętniaka aorty brzusznej i raka esicy. W badaniu ultrasonograficznym (USG) brzucha uwidoczniono olbrzymi tętniak aorty brzusznej wielkości 12 cm (ryc. 1. i 2.). W związku z tym wykonano dwufazową tomografię komputerową, podczas której potwierdzono wcześniejsze rozpoznanie (ryc. 3. i 4.). W kolonoskopii rak esicy został uwidoczniony w odległości 35 cm od odbytu. Wynik badania histopatologicznego wskazywał na gruczolakoraka.
Pacjent został zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. Ze względu na problemy techniczne (krótka szyja tętniaka i kręty przebieg tętnic biodrowych) chory nie został zakwalifikowany do endowaskularnego zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej (EVAR).
Ze względu na obecność olbrzymiego tętniaka aorty brzusznej i bardzo dobrych warunków do wycięcia esicy, chorego poddano jednocześnie zabiegowi operacyjnemu polegającemu w pierwszej kolejności na wykonaniu operacji naczyniowej (wycięcia tętniaka aorty brzusznej; ryc. 5.–9.), a następnie onkologicznej (wycięcia esicy; ryc. 10. i 11.). Operacja trwała 190 min, zaklemowanie aorty brzusznej – 30 min, utrata krwi wynosiła 2200 ml.
Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Pacjent w 8. dobie po operacji został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym.

Dyskusja

Na całym świecie wciąż trwa dyskusja, jak powinno się leczyć chorych z jednoczesnym tętniakiem aorty brzusznej i rakiem jelita grubego [12–18]. Część lekarzy sugeruje wykonanie zabiegu chirurgicznego w dwóch etapach, aby ograniczyć ryzyko infekcji wszczepianej protezy aortalnej [8, 9, 19, 20]. Ze względu na duże ryzyko pęknięcia tętniaka aorty brzusznej po operacji onkologicznej, zaleca się w pierwszej kolejności wykonanie operacji wszczepienia protezy aortalnej, a następnie w krótkim odstępie czasu wykonanie zabiegu onkologicznego [21, 22].
Niektórzy autorzy uważają, że w przypadku raka pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego wspólnego i trzustki, gdzie rokowanie dla chorego jest złe, w pierwszej kolejności powinna zostać wykonana operacja onkologiczna, a następnie naczyniowa [23, 24].
Jednoczesna operacja naprawcza tętniaka aorty brzusznej i wycięcia guza nowotworowego ma także zalety, dzięki brakowi ryzyka związanego z pęknięciem tętniaka i ewentualnym szybkim i niekontrolowanym wzrostem guza nowotworowego [19, 25–27].
W bazie Pubmed brak jest obecnie doniesień mówiących o infekcji protezy aortalnej podczas jednoczesnej operacji tętniaka aorty brzusznej i raka jelita grubego [25, 28].
Ostatnio uważa się, że o wyborze optymalnego postępowania leczniczego powinna decydować wielkość tętniaka. W przypadku tętniaków aorty brzusznej do 5 cm (gdzie ryzyko wystąpienia pęknięcia wynosi do 5%), w pierwszej kolejności można wykonać operację onkologiczną, a w drugim etapie wykonać zabieg naczyniowy. W sytuacji, gdy tętniak aorty brzusznej jest większy od 7 cm (ryzyko pęknięcia takiego tętniaka wynosi 20–40%), w pierwszej kolejności powinna zostać przeprowadzona operacja naczyniowa, ewentualnie zabiegi te należy wykonać podczas tej samej operacji [29, 30].
W XXI w. w chirurgii naczyniowej coraz większą rolę w leczeniu tętniaków aorty brzusznej zaczynają odgrywać procedury wewnątrznaczyniowe (EVAR). Istnieją doniesienia mówiące o endowaskularnym leczeniu tętniaka aorty brzusznej w pierwszym etapie, a po 2–3 dniach leczeniu chirurgicznym raka jelita grubego [31]. Przed wykonaniem endowaskularnego leczenia tętniaka aorty brzusznej należy u każdego chorego wykonać dokładną diagnostykę przedoperacyjną za pomocą spiralnej tomografii komputerowej lub angiografii MRI. Metodę endowaskularnego leczenia tętniaka aorty brzusznej można zastosować tylko wtedy, gdy nie ma kątowych zagięć w przebiegu tętniaka, szyja tętniaka nie jest zbyt krótka, a tętnice biodrowe nie mają krętego przebiegu.

Podsumowanie

Leczenie chorych z tętniakiem aorty brzusznej i rakiem jelita grubego występującymi jednocześnie wciąż budzi wiele kontrowersji. Nie ulega wątpliwości, że tacy pacjenci powinni być otoczeni szczególną opieką zarówno przed zabiegiem chirurgicznym, jak i po nim. Leczenie chorych z tętniakiem aorty brzusznej i rakiem jelita grubego występującymi jednocześnie powinno odbywać się na wyspecjalizowanych oddziałach chirurgii ogólnej i naczyniowej, gdzie możliwe jest wykonanie zarówno operacji naczyniowej, jak i onkologicznej podczas jednego zabiegu operacyjnego.
Autorzy niniejszej pracy uważają, że leczenie każdego chorego z tętniakiem aorty brzusznej i rakiem jelita grubego występującymi jednocześnie powinno być ustalane dla każdego pacjenta indywidualnie i uzależnione od jego stanu ogólnego.

Piśmiennictwo

1. Steckmeier B. Epidemiology of aortic disease: aneurysm, dissection, occlusion. Radiologe 2001; 41: 624-32.
2. Ligush J Jr, Pearce JD, Edwards MS, Eskridge MR, Cherr GS, Plonk GW, Hansen KJ. Analysis of medical risk factors and outcomes in patients undergoing open versus endovascular abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg 2002; 36: 492-9.
3. Clouse WD, Hallett JW Jr, Schaff HV, Spittell PC, Rowland CM, Ilstrup DM, Melton LJ 3rd. Acute aortic dissection: population-based incidence compared with degenerative aortic aneurysm rupture. Mayo Clin Proc 2004; 79: 176-80.
4. Prisant LM, Mondy JS 3rd. Abdominal aortic aneurysm. J Clin Hypertens (Greenwich) 2004; 6: 85-9.
5. Collin J, Araujo L, Walton J, Lindsell D. Oxford screening programme for abdominal aortic aneurysm in men aged 65 to 74 years. Lancet 1988; 2: 613-5.
6. Ritter RG, Nelson K, Adili F, Schmitz-Rixen T. Abdominal aortic aneurysm: screening and surveillance. Hamostaseologie 2004; 24: 151-6.
7. Illuminati G, Calio’ FG, D’Urso A, Lorusso R, Ceccanei G, Vietri F. Simultaneous repair of abdominal aortic aneurysm and resection of unexpected, associated abdominal malignancies. J Surg Oncol 2004; 88: 234-9.
8. Robinson G, Hughes W, Lippey E. Abdominal aortic aneurysm and associated colorectal carcinoma: a management problem. Aust N Z J Surg 1994; 64: 475-8.
9. Onohara T, Orita H, Toyohara T, Sumimoto K, Wakasugi K, Matsusaka T, Kume K, Fujinaga Y. Long-term results and prognostic factors after repair of abdominal aortic aneurysm with concomitant malignancy. J Cardiovasc Surg (Torino) 1996; 37: 1-6.
10. Veraldi GF, Minicozzi AM, Leopardi F, Ciprian V, Genco B, Pacca R. Treatment of abdominal aortic aneurysm associated with colorectal cancer: presentation of 14 cases and literature review. Int J Colorectal Dis 2008; 23: 425-30.
11. Komori K, Okadome K, Funahashi S, Itoh H, Sugimachi K. Surgical strategy of concomitant abdominal aortic aneurysm and gastric cancer. J Vasc Surg 1994; 19: 573-6.
12. Matsumoto K, Nakamaru M, Obara H, Hayashi S, Harada H, Kitajima M, Shirasugi N, Nouga K. Surgical strategy for abdominal aortic aneurysm with concurrent symptomatic malignancy. World J Surg 1999; 23: 248-51.
13. Bali C, Matsagas M, Harissis H, Lagos N, Kappas AM. Management of synchronous abdominal aortic aneurysm and complicating colorectal cancer. Vascular 2006; 14: 119-22.
14. Suffat LP, Guffanti P, Rebecchi F, Suffat PP, Morino F. Abdominal aortic aneurysm and concomitant malignancy: what treatment? Ann Ital Chir 2006; 77: 345-9.
15. Mathys L, Harder Y, Furrer M. Surgical management of abdominal aortic aneurysms with coexistent intestinal disease. Chirurg 2003; 74: 1128-33.
16. Komori K, Okadome K, Itoh H, Funahashi S, Sugimachi K. Management of concomitant abdominal aortic aneurysm and gastrointestinal malignancy. Am J Surg 1993; 166: 108-11.
17. Woźniak W, Noszczyk W. Tętniak aorty brzusznej. Przew Lek 2000; 5: 48-51.
18. Lovrièević I, Despot I, DeSyo D, Vukelić M, Tonković V, al. Kuna T. Ruptured abdominal aortic aneurysms – ten-year experience: review of results and prognostic factors. Acta Clin Croatica 2000; 39: 25-9.
19. Bachoo P, Cooper G, Engeset J, Cross KS. Management of synchronous infrarenal aortic disease and large bowel cancer: a North-east of Scotland experience. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000; 19: 614-8.
20. Nora JD, Pairolero PC, Nivatvongs S, Cherry KJ, Hallett JW, Gloviczki P. Concomitant abdominal aortic aneurysm and colorectal carcinoma: priority of resection. J Vasc Surg 1989; 9: 630-5.
21. Hugh TB, Masson J, Graham AR, Tracy GD: Combined gastrointestinal and abdominal aortic aneurysm operations. Aust N Z J Surg 1988; 58: 805-10.
22. Swanson RJ, Littony FN, Hunt TK, Stoney RJ. Laparotomy as a precipitating factor in the rupture of intra-abdominal aneurysms. Arch Surg 1980; 115: 229-304.
23. Tompkins RK, Aizen BM, Saunders KD, Roslyn JJ, Longmire WP Jr. Carcinoma of the ductus choledochus. Am J Surg 1991; 161: 235-8.
24. Geer RG, Brennan MF. Prognostic indicators for survival after resection of pancreatic adenocarcinoma. Am J Surg 1993; 165: 68-72.
25. Baxter NN, Noel AA, Cherry K, Wolff BG. Management of patients with colorectal cancer and concomitant abdominal aortic aneurysm. Dis Colon Rectum 2002; 45: 165-70.
26. Kurata S, Nawata K, Nawata S, et al. Surgery for abdominal aortic aneurysm associated with malignancy. Surg Today 1998; 28: 895-9.
27. Matsumoto K, Murayama T, Nagasaki K, Osumi K, Tanaka K, Nakamaru M, Kitajima M. One-stage surgical management of concomitant abdominal aortic aneurysym and gastrin or colorectal cancer. World J Surg 2002; 26: 434-7.
28. Shimida Y, Sogawa M, Okada A, et al. A single-stage operation for abdominal aortic aneurysm with concomitant colorectal carcinoma. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2005; 11: 339-342.
29. Velanovich V, Andersen CA. Concomitant abdominal aortic aneurysm and colorectal cancer: a decision analysis approach to a therapeutic dilemma. Ann Vasc Surg 1991; 5: 449-455.
30. Morris HL, da Silva AF. Co-existing abdominal aortic aneurysm and intra-abdominal malignancy: reflections on the order of treatment. Br J Surg 1998; 85: 1185-1190.
31. Bali C, Matsagas M, Harissis H, Lagos N, Kappas AM. Management of synchronous abdominal aneurysm and complicating colorectal cancer. Vascular 2006; 14: 119-22.

Adres do korespondencji
dr med., mgr zarz. Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital im. dr. M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195
90-531 Łódź
tel. +48 42 636 76 11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl
Copyright: © 2009 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe