eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2004
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 

Adjuvant treatment of renal cell carcinoma

Krzysztof Leśniewski-Kmak

Współcz Onkol (2004) vol. 8: 4 (204)
Online publish date: 2004/06/04
Article file
- Leczenie adju.pdf  [0.08 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Obecnie stosowanym sposobem postępowania we wczesnym raku nerki jest zabieg operacyjny. Ewentualne leczenie uzupełniające uzasadnione jest wyłącznie w ramach kontrolowanych badań klinicznych. Jego celem jest zmniejszenie ryzyka wznowy i w ten sposób wpływ na odległe przeżycia. Sprawą pierwszorzędną jest więc identyfikacja grupy chorych, którzy mogliby odnieść korzyść z takiego leczenia i wybór jego metody.

Jako główne czynniki obciążające rokowanie wymienić należy zaawansowanie miejscowe nowotworu i stan regionalnych węzłów chłonnych (T, N). Interesujące, że z badań Giulianiego wynika, że przy braku zajęcia węzłów chłonnych, rokowanie nie zmienia się wraz ze wzrostem zaawansowania guza pierwotnego. W badaniach Skinnera i McNicholsa jednak naciek okołonerkowej tkanki tłuszczowej zmniejsza prawdopodobieństwo przeżyć 10-letnich z 56 do 20 i 28%. Inne czynniki wpływające na rokowanie i mogące stać się ewentualną podstawą włączenia chorego do badań klinicznych nad leczeniem adjuwantowym, to stopień zróżnicowania nowotworu (G), występowanie zatorów naczyniowych z komórek nowotworowych, wyniki badań laboratoryjnych i molekularnych, a także wiek i stan ogólny.

Jeżeli chodzi o wybór metody leczenia, badania dotyczące radioterapii zapoczątkowane w latach 70. nie wykazały korzystnego wpływu tego rodzaju leczenia na prawdopodobieństwo wznowy, a w badaniu Finneya wpłynęło wręcz na pogorszenie przeżyć całkowitych. Ewentualne badania radioterapii w uzupełniającym leczeniu raka nerki skupiają się obecnie na zastosowaniu radioterapii śródoperacyjnej, a także z użyciem niekonwencjonalnego frakcjonowania dawki i brachyterapii.
Również chemioterapia nie wydaje się być dobrą metodą. W metaanalizie obejmującej ponad 4,5 tys. chorych z zaawansowanym rakiem nerki, całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 6%. Wśród 812 chorych biorących udział w badaniach II fazy z cytostatykami należącymi do różnych grup, pojawiły się tylko 3 odpowiedzi całkowite i 23 częściowe.
Podobne niezachęcające wyniki uzyskano w badaniach nad zastosowaniem w zaawansowanym raku nerki hormonoterapii, co dyskwalifikuje tę metodę w leczeniu adjuwantowym.
Obserwowane samoistne remisje u chorych z rakiem nerki skłaniają do poszukiwań w obszarze immunoterapii. Do badanych metod należy wykorzystanie cytokin, komórek odpowiedzi immunologicznej, a także przeciwciał monoklonalnych.

dr n. med. Krzysztof Leśniewski-Kmak
Klinika Onkologii CSK WIM
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel. +48 22 681 71 63/235

Copyright: © 2004 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe