eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
2/2011
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Association on Cardiovascular Interventions of PCS
Interventional cardiology – how do we treat patients in 2010? Report of Association on Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society

Maciej Lesiak
,
Adam Witkowski
,
Paweł Maciejewski

Online publish date: 2011/07/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W 2010 r. po raz kolejny zwiększyła się liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej, zarówno diagnostycznych (przede wszystkim koronarografie), jak i terapeutycznych – przezskórna angioplastyka wieńcowa (ang. percutaneous coronary intervention, PCI). Ten przyrost wiązał się głównie z uruchamianiem kolejnych pracowni hemodynamicznych, których liczba sięgnęła 124 (pracownie zgłoszone do bazy Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych). Liczba ta wskazuje, że obecnie na milion mieszkańców przypadają 3,2 ośrodki kardiologii inwazyjnej lub inaczej jeden ośrodek przypada na nieco ponad 300 tys. mieszkańców. Co ważne, większość z nich, bo aż 120, prowadzi 24-godzinne dyżury hemodynamiczne, przyjmując pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW). Większość pracowni składała regularne raporty ze swojej działalności do bazy AISN, natomiast wszystkie nadesłały ankietę zbiorczą podsumowującą miniony rok. Oprócz wymienionych jednostek, w Polsce działało jeszcze 12 pracowni pediatrycznych, w których w 2010 r. wykonano 2083 zabiegi diagnostyczne oraz 1247 interwencji leczniczych (ich szczegółowa działalność nie jest ujęta w tym raporcie).

W 2010 r. przyznano 7 nowych akredytacji dla pracowni hemodynamicznych. Łącznie 15 pracowni miało klasę akredytacji A, 51 klasę B i 22 klasę najwyższą – C. Niestety, nadal wiele polskich pracowni działa bez akredytacji AISN PTK. Nowo powstałe ośrodki oczywiście nie spełniają od razu wymogów potrzebnych do jej uzyskania, jednak dziwi brak akredytacji AISN PTK wielu jednostek działających od lat. Liczbę pracowni hemodynamicznych w przeliczeniu na milion mieszkańców z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono na rycinie 1.

W bazie AISN mamy obecnie zarejestrowanych 659 lekarzy wykonujących zabiegi kardiologii inwazyjnej: 145 diagnostów (22%), 489 samodzielnych operatorów (74%) i 25 w trakcie szkolenia. Specjalizację z kardiologii ma 365 z nich (55%), a 92 jest w trakcie tej specjalizacji. Specjalizację z chorób wewnętrznych ma 146 lekarzy (22%). Znacznie mniej niż w 2009 r., bo już tylko 29 lekarzy (4%) wykonujących zabiegi w pracowniach hemodynamiki nie ma żadnej specjalizacji.

W porównaniu z 2009 r. zaobserwowano zwiększenie liczby koronarografii. Wykonano ich 188 006 (przyrost o 12 558 w stosunku do 2009 r.). Całkowita liczba PCI wyniosła 105 728, czyli o ponad 7 tys. więcej niż w...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe