eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
4/2006
vol. 2
 
Share:
Share:
more
 
 

Case report
Paradoxical embolism as a possible cause of myocardial infarction in a patient with a secundum atrial septal defect and normal coronary arteries

Paweł Tyczyński
,
Marcin Demkow
,
Zofia Dzielińska
,
Barbara Lubiszewska
,
Marek Konka
,
Piotr Wolski
,
Witold Rużyłło

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006; 2, 4 (6): 307–309
Online publish date: 2006/11/24
Article file
- Zator.pdf  [0.12 MB]
Get citation
 
 

Opis przypadku
Przedstawiamy przypadek 39-letniego pacjenta, dotychczas zdrowego, z uprzednio rozpoznanym nieistotnym ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ostium secundum (ASD II), który został przyjęty do Kliniki z powodu ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST-T (STEMI). W koronarografii wykonanej przy przyjęciu uwidoczniono u pacjenta prawidłowy obraz naczyń wieńcowych. Jedynym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej był czynny nikotynizm. Pacjent był aktywny fizycznie, nie miał żylaków podudzi. W badaniu EKG przy przyjęciu do Kliniki stwierdzono rytm zatokowy, miarowy, uniesienie odcinka ST-T oraz patologiczne załamki Q w odprowadzeniach II, III, aVF. W badaniach laboratoryjnych zwracały uwagę podwyższone wartości markerów martwicy miokardium: TnI 1,81 ng/ml (norma: 0,0–0,1 ng/ml) oraz CKMB 7,3; 17,6 U/I (norma: 0,0–6,0 U/I). Pozostałe wyniki były następujące: leukocyty 5,4 × 103/µl, erytrocyty 4,52 × 106/µl, hemoglobina 13,4 g/dl, płytki krwi 236 × 103/µl, OB 14 mm/godz. oraz hs CRP 0,09 mg/dl (norma: 0–0,5 mg/ml). Wartości frakcji cholesterolu mieściły się w granicach normy (cholesterol całkowity – 3,64 mmol/l; HDL – 1,05 mmol/l; LDL – 2,57 mmol/l, TG – 0,4 mmol/l). Wartości fibrynogenu, antytrombiny III również były prawidłowe. Ponadto dwukrotny pomiar przeciwciał antykardiolipinowych w klasie IgM i IgG był negatywny. W przezklatkowym badaniu echokardiograficznym (TTE) potwierdzono obecność małego ASD II z niewielkim przeciekiem lewo-prawym. Średnicę ubytku w przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym (TEE) oceniono na 7 mm. Po analizie przypadku uznano, że wysoce prawdopodobną przyczyną zawału serca było zamknięcie tętnicy wieńcowej w mechanizmie zatoru skrzyżowanego przez ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, a następnie jej rekanalizacja. W celu wtórnej prewencji zatorów pacjent został zakwalifikowany do przezskórnego zamknięcia ASD II. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym, pod kontrolą TEE (ryc. 1.–4.). Zastosowano okluder Amplatza 12 mm. W kontrolnym badaniu TTE potwierdzono jego prawidłową lokalizację, nie uwidoczniono cech przecieku na poziomie okludera (ryc. 3. i 4.). Pacjent został wypisany do domu z zaleceniem profilaktyki bakteryjnego zapalenia wsierdzia przez 12 miesięcy oraz przyjmowania kwasu acetylosalicylowego w dawce 75 mg/dobę oraz tiklopidyny w dawce 500 mg/dobę przez 6 miesięcy. W kontrolnym badaniu TTE po miesiącu od zabiegu również potwierdzono prawidłową lokalizację okludera, bez cech przecieku na jego poziomie.
Dyskusja
Obraz prawidłowych naczyń wieńcowych stwierdza się u ok. 3% pacjentów w koronarografii wykonanej z powodu ostrego zespołu wieńcowego (OZW). Odsetek ten wydaje się większy u młodszych pacjentów [1]. Wśród potencjalnych przyczyn OZW wymienia się nadużycie kokainy, kurcz tętnic wieńcowych, trombofilię lub niezdiagnozowane zapalenie mięśnia sercowego [2–4]. Zator paradoksalny z układu żylnego, spowodowany nieprawidłowym połączeniem jam serca (ASD) lub drożnym otworem owalnym (PFO), może dotyczyć każdej tętnicy systemowej. W literaturze podkreśla się głównie jego związek z udarami mózgu. Okluzja tętnic wieńcowych przez zator paradoksalny jest dosyć rzadkim zjawiskiem i wiąże się przede wszystkim z obecnością PFO [5, 6]. W badaniu Crumpa i wsp., porównującym częstość występowania PFO u pacjentów z OZW i prawidłowymi tętnicami wieńcowymi oraz w grupie kontrolnej nie stwierdzono istotnej różnicy [7]. Z kolei obecność ASD II jako przyczyny paradoksalnego zatoru tętnic wieńcowych jest jeszcze rzadsza [8]. Wobec braku innych przyczyn OZW nie należy go jednak wykluczać. Pomimo braku istotnego przecieku przez ASD II u naszego pacjenta, zastosowano zamknięcie ubytku jako prewencję wtórną zatorów systemowych.
Piśmiennictwo
1. Larsen AI, Galbraith PD, Ghali WA i wsp. APPROACH Investigators. Characteristics and outcomes of patients with acute myocardial infarction and angiographically normal coronary arteries. Am J Cardiol 2005; 95: 261-263. 2. Minor RL, Scott BD, Brown DD i wsp. Cocaine-induced myocardial infarction in patients with normal coronary arteries. Ann Intern Med 1991; 115: 797-806. 3. Pierron F, Panagides D, Bonnet JL i wsp. Spasm of normal or irregular coronary arteries: Long-term outcome of 277 patients. Arch Mal Coeur Vaiss 1995; 88: 1819-1825. 4. Mansourati J, Da Costa A, Munier S i wsp. Prevalence of factor V Leiden in patients with myocardial infarction and normal coronary angiography. Thromb Haemost 2000; 83: 822-825. 5. Dijkmans PA, Visser CA, Kamp O. Paradoxical embolism due to open foramen ovale with atrial septal aneurysm as a cause of myocardial infarction in a young male. Int J Cardiovasc Imaging 2005; 21: 629-632. 6. Rovner A, Valika AA, Kovacs A i wsp. Possible paradoxical embolism as a rare cause for an acute myocardial infarction. Echocardiography 2006; 23: 407-409. 7. Crump R, Shandling AH, Van Natta B i wsp. Prevalence of patent foramen ovale in patients with acute myocardial infarction and angiographically normal coronary arteries. Am J Cardiol 2000; 85: 1368-1370. 8. Cavarocchi NC. Atrial septal defect and myocardial infarct. Ann Thorac Surg 2002; 74: 1694-1695.
Copyright: © 2006 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.