eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
3/2008
vol. 4
 
Share:
Share:

Case report
Percutaneous decompression of the left atrium in 1700 g neonate with critical mitral stenosis – case report

Tomasz Moszura
,
Paweł Dryżek
,
Krzysztof Michalak
,
Andrzej Sysa

Post Kardiol Interw 2008; 4, 3 (13): 119-121
Online publish date: 2008/09/17
Article file
- zabieg.pdf  [0.12 MB]
Get citation
 
 

Wstęp
Pomimo stałego rozwoju metod leczenia operacyjnego i interwencyjnego złożona sinicza wada serca u noworodka z masą ciała poniżej 2 kg stanowi nadal trudny problem terapeutyczny [1]. W złożonych wadach lewego serca, takich jak hipoplazja lewej komory czy skrajna postać stenozy mitralnej, istotne znaczenie dla życia noworodka ma wielkość połączenia międzyprzedsionkowego [1, 2]. Autorzy pracy przedstawiają skuteczny zabieg interwencyjny polegający na wytworzeniu połączenia międzyprzedsionkowego u ważącego 1700 g noworodka z podwójnym odejściem naczyń tętniczych z prawej komory, z hipoplazją lewej komory i skrajną stenozą mitralną.
Opis przypadku
Noworodek z ciąży bliźniaczej (zgon wewnątrzmaciczny z resorpcją drugiego płodu) urodzony z masą ciała 1720 g, Apgar 2/3. Postnatalnie stan dziecka bardzo ciężki, wymagał wentylacji mechanicznej 100% tlenem oraz wlewu z amin katecholowych (Dobutrex). Saturacja tętnicza nie przekraczała 50%. W wykonanym w pierwszej dobie życia badaniu echokardiograficznym przezklatkowym potwierdzono rozpoznaną prenatalnie wadę serca w postaci podwójnego odejścia naczyń tętniczych z prawej komory, ze skrajną stenozą zastawki dwudzielnej. Lewy przedsionek był powiększony, przegroda międzyprzedsionkowa uwypuklała się do prawego przedsionka. Nie uwidoczniono przecieku przez przegrodę międzyprzedsionkową w badaniu z użyciem kolorowego doplera. W drugiej dobie życia, po wyrównaniu zaburzeń koagulogicznych wykonano przezskórnie zabieg dekompresji lewego przedsionka.
Opis zabiegu
W znieczuleniu ogólnym, po kaniulacji prawej żyły udowej wprowadzono koszulkę wewnątrznaczyniową radialną 5 F. Następnie wprowadzono do prawego przedsionka cewnik diagnostyczny 4 F typu Vertebral. Monitorując jednocześnie skopią rentgenowską (angiograf jednopłaszczyznowy Philips Integris CV) oraz badaniem echokardiograficznym przezklatkowym (Philips Sonos 5500), oparto końcówkę cewnika o uwypukloną przegrodę międzprzedsionkową (ryc. 1.). Następnie dokonano perforacji przegrody międzyprzedsionkowej ostrym końcem prostego prowadnika 0,18. Po prowadniku wprowadzono kolejno cewniki balonowe typu TYSHAK 4 × 20 mm i 8 × 20 mm (ryc. 2.). Wykonano zabieg atrioseptostomii statycznej (ryc. 3.). Efekt zabiegu utrwalono, wprowadzając po prowadniku wieńcowym cewnik Z-5 NU-MED. Bezpośrednio po zabiegu uzyskano wytworzenie połączenia międzyprzedsionkowego do 4,5 mm (ryc. 4.), stwierdzono wzrost saturacji tętniczej z 50 do 100% na wentylacji mechanicznej 100% tlenem. W pierwszej dobie po zabiegu stan noworodka ulegał stopniowej poprawie, obecnie oczekuje on na dalsze leczenie operacyjne wady serca.
Dyskusja
Restrykcyjne połączenie międzyprzedsionkowe u chorych ze skrajną stenozą mitralną czy zespołem hipoplazji lewego serca istotnie obciąża rokowanie po leczeniu operacyjnym i jest jednym z czynników decydujących o powodzeniu zabiegu dwukierunkowego zespolenia metodą Glenna. Niska masa urodzeniowa jest dodatkowym czynnikiem pogarszającym rokowanie. Zastosowanie metod kardiologii interwencyjnej polegających na przezskórnej dekompresji lewego przedsionka może być zabiegiem poprawiającym rokowanie w tej grupie dzieci [4, 5]. Opisywane są również (jako zabiegi kazuistyczne) próby interwencyjnego wytworzenia połączenia międzyprzedsionkowego u płodu [3]. Autorzy pracy zastosowali technikę punkcji lewego przedsionka z następczą atrioseptostomią statyczną. Zabieg ten, pomimo trudności technicznych u ważącego 1700 g noworodka, wydaje się najbardziej optymalny i bezpieczny. Opisywane w piśmiennictwie metody wytworzenia połączenia międzyprzedsionkowego za pomocą stentów wewnątrznaczyniowych czy też balonów tnących w przypadku niskiej masy urodzeniowej wydają się bardziej ryzykowne. Aternatywą dla punkcji przegrody przedsionka z użyciem ostrego prowadnika jest zabieg z wykorzystaniem techniki radiofrequency [6].
Podsumowanie
Obecność u noworodka z niską masą urodzeniową wrodzonej wady serca z restrykcyjnym przepływem mitralnym i ciągłą przegrodą międzyprzedsionkową stanowi bardzo trudny problem leczniczy. Przezskórna, interwencyjna punkcja i dekompresja lewego przedsionka może być w tym wypadku alternatywnym, paliatywnym zabiegiem stabilizującym stan dziecka przed podjęciem dalszego leczenia operacyjnego. Ze względu na trudności techniczne przy przeprowadzeniu procedury i wysokie ryzyko powikłań konieczne są dalsze obserwacje.
Piśmiennictwo
1. Cheatham JP. Intervention in the critically ill neonate and infant with hypoplastic left heart syndrome and intact atrial septum. J Interv Cardiol 2001; 14: 357-366. 2. Veldtman GR, Norgard G, Wa°hlander H i wsp. Creation and enlargement of atrial defects in congenital heart disease. Pediatr Cardiol 2005; 26: 162-168. 3. Marshall AC, van der Velde ME, Tworetzky W i wsp. Creation of an atrial septal defect in utero for fetuses with hypoplastic left heart syndrome and intact or highly restrictive atrial septum. Circulation 2004; 110: 253-258. 4. Gossett JG, Rocchini AP, Lloyd TR i wsp. Catheter-based decompression of the left atrium in patients with hypoplastic left heart syndrome and restrictive atrial septum is safe and effective. Catheter Cardiovasc Interv 2006; 67: 619-624. 5. Seib PM, Faulkner SC, Erickson CC i wsp. Blade and balloon atrial septostomy for left heart decompression in patients with severe ventricular dysfunction on extracorporeal membrane oxygenation. Catheter Cardiovasc Interv 1999; 46: 179-186. 6. Pedra CA, Neves JR, Pedra SR i wsp. New transcatheter techniques for creation or enlargement of atrial septal defects in infants with complex congenital heart disease. Catheter Cardiovasc Interv 2007; 70: 731-739.
Copyright: © 2008 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.