eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2004
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Chemoimmunotherapy of clear cell renal carcinoma according to Pectasides regimen: personal experience

Beata Obrocka
,
Cezary Szczylik
,
Henryk Zieliński
,
Jakub Żołnierek
,
Jan Korniluk
,
Krzysztof Leśniewski-Kmak
,
Paweł Nurzyński

Współcz Onkol (2004) vol. 8: 4 (206-207)
Online publish date: 2004/06/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


CEL
Rak jasnokomórkowy nerki jest jednym z najsłabiej reagujących na leczenie nowotworów. Z cytostatyków należy wymienić: Vinblastynę, 5-Fluorouracyl, FUDR, których aktywność waha się od 7 do 16%. Pozostałe leki są na obecnym etapie nieaktywne. Ze względu na tak złe wyniki zdecydowano się na próby immunoterapii tego nowotworu.
Celem pracy jest ocena wstępnych wyników leczenia raka jasnokomórkowego nerki schematem chemioimmunoterapii wg Pectasides. W naszej Klinice badanie obejmowało grupę chorych poddanych leczeniu adjuwantowemu i grupę chorych z przerzutami, u których chemioimmunoterapia była leczeniem paliatywnym.

METODY
Badanie obejmowało grupę 46 chorych, w przedziale wiekowym 32–75 lat (śr. 57,2), z rakiem jasnokomórkowym nerki, w stanie klinicznym wg ECOG 0–2. Wszyscy chorzy byli poddani obserwacji i leczeniu w okresie od maja 1998 r. do grudnia 2002 r. Leczeniem adjuwantowym objęto 10 chorych w przedziale T1–T3b No–Nx Mo (T1 – 2 chorych, T2 – 5, T3a – 2, T3b – 1; Nx – 7 chorych, No – 3 chorych). Przyjęto następujące kryterium kwalifikacji chorych do grupy adjuwantowej: wielkość guza, przerzuty do węzłów chłonnych lub Nx, zatory z komórek nowotworowych w naczyniach, cechy złośliwości komórek G3, ECOG: 0–2.
Ocena obejmowała 10 chorych bez przerzutów odległych, spośród których u 7 nie oceniono węzłów chłonnych. U pozostałych 3 były inne obciążające cechy histopatologiczne, jak np. zatory w naczyniach. Podano łącznie 20 kursów (średnio 2 kursy na chorego).
Leczeniem paliatywnym objęto 36 chorych (przedział T1–T4, No, N1, N2, Nx). U 22 chorych (66%) obserwowaliśmy przerzuty do płuc, u 3 chorych do węzłów chłonnych zaotrzewnowych i okołoaortalnych oraz po 1 chorym z przerzutem do wątroby i nerki. U 9 chorych (1/4) występowały przerzuty wielonarządowe.
Łącznie podano 198 kursów, czyli średnio 5,5 kursu na osobę.

W grupie paliatywnej przyjęto następujące kryterium kwalifikacji chorych: potwierdzony histopatologicznie rak jasnokomórkowy, IV stopień zaawansowania choroby nowotworowej (odległe przerzuty), bez...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe