eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
4/2004
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Chemoimmunotherapy of metastatic renal cell carcinoma: personal experience

Beata Obrocka
,
Cezary Szczylik
,
Jakub Żołnierek
,
Jan Korniluk
,
Krzysztof Leśniewski-Kmak
,
Paweł Nurzyński

Współcz Onkol (2004) vol. 8: 4 (208-209)
Online publish date: 2004/06/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

WSTĘP
Przerzutowy rak nerki uważany jest za chorobę nieuleczalną. Resekcja zmian nie gwarantuje wyleczenia i nie chroni przed wznową. Zmiany nieoperacyjne nie reagują na chemio-, radio- czy hormonoterapię. Dlatego zwraca uwagę fakt istnienia rzadkich, ale całkowitych samoistnych remisji choroby. Znacznie częściej cofanie się zmian przerzutowych obserwuje się po zastosowaniu immunoterapii opartej o cytokiny, a konkretnie IL-2 i IFN-alfa. Długoletnie doświadczenia kliniczne nie przyniosły jednak odpowiedzi na kluczowe pytania, związane z tym zagadnieniem, a standard postępowania terapeutycznego nie istnieje.

Celem pracy jest ocena skuteczności i toksyczności leczenia chorych z przerzutowym rakiem nerki schematem chemioimmunoterapii złożonej z IL-2, IFN alfa i 5-fluorouracylu i określenie odpowiednio: czasu całkowitych przeżyć (overall survival = OS), czasu do progresji choroby (time to progression = TTP), odsetka obiektywnych odpowiedzi (response rate = RR, skala WHO), częstości i nasilenia działań niepożądanych (skala WHO).

Kryteria kwalifikacji chorych: potwierdzony histopatologicznie rak nerki w IV stopniu zaawansowania klinicznego bez przerzutów do OUN, preferowano nephrectomię poprzedzająca immunoterapię, przewidywany czas przeżycia minimum 3 mies., ECOG 0–2, odpowiednia wydolność narządowa: szpik: wbc >3,5/uL, plt >100 000/uL, hgb >10 g/dL, hct >30%, wątroba: bilT <1,25 N, nerka: kreat <1,25 N, brak cech ostrej infekcji; steroidoterapia przeciwwskazana w czasie immunoterapii.

PACJENCI
W okresie 2.1998–4.2003 r. do leczenia schematem badanym zakwalifikowano ogółem 78 osób (14 kobiet, 64 mężczyzn) w wieku od 23 do 76 lat (średnia/mediana 51/53 lata), ECOG 0/1/2 (9/63/6 osób). Najczęstszym rozpoznaniem był rak jasnokomórkowy. Tylko 1 chory nie przebył wcześniejszego zabiegu nephrectomii – operację przeprowadzono już po włączeniu leczenia systemowego. U 12 chorych wykonano embolizację naczyń tętniczych zajętego narządu. 1/3 grupy stanowili chorzy, u których pierwotnie stwierdzono chorobę rozsianą, podczas gdy u pozostałych 71% przerzuty pojawiły się później (mediana czasu do stwierdzenia przerzutów ok. 9 mies.).

SCHEMAT LECZENIA
Zastosowano schemat chemioimmunoterapii, w skład której wchodziły: IL-2 (Proleukin) w średnich dawkach...


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe