eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2005
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 

Chondrosarcoma maxillae – a case report

Bogna Zielińska-Kaźmierska
,
Joanna Grodecka
,
Aneta Neskoromna

Współcz Onkol (2005) vol. 9; 2 (75-77)
Online publish date: 2005/04/13
Article file
- Chondrosarcoma.pdf  [2.22 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Wstęp
Chrzęstniakomięsak (Chondrosarcoma) jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym kości [1–3]. W kościach twarzowej części czaszki pojawia się niezmiernie rzadko (10–12 proc. wszystkich przypadków Chondrosarcoma), częściej w żuchwie [4]. Jest guzem o złym rokowaniu, z tendencją do przerzutów bliskich i odległych. Guz powstaje z komórek chrzęstnych, może być pierwotnie złośliwy lub wtórnie w następstwie zezłośliwienia chrzęstniaka [3]. Może też rozwinąć się w obszarze napromienianej kości. Ten rzadki nowotwór okolicy głowy i szyi zwykle występuje u osób w starszym wieku, ok. 50.–70. roku życia. Niezmiernie rzadko, ale pojawia się też u młodszych pacjentów [2].

Chrzęstniakomięsaki rozwijają się dość podstępnie, nie dając w początkowym okresie rozwoju żadnych dolegliwości bólowych. Stopniowo, z upływem czasu, w zależności od umiejscowienia nowotworu, pojawiają się dolegliwości bólowe, jak np. parestezje oraz deformacje kości, rozchwianie zębów i inne objawy [1, 5, 6]. Obraz radiologiczny w początkowym etapie rozwoju chrzęstniakomięsaków jest niecharakterystyczny. Później stwierdza się niszczenie utkania kostnego z plamistymi, nieregularnymi zwapnieniami na tle osteolitycznego ubytku.

Zależnie od stopnia złośliwości histologicznej chrzęstniakomięsaki mogą rosnąć powoli, rzadko dając przerzuty (stopień I) lub rosną szybko, powodują ból i wykazują w znacznym odsetku przypadków wczesne odległe wysiewy (stopień III) [7]. Metodą leczenia z wyboru jest doszczętne wycięcie guza z dużym marginesem tkanek zdrowych [1–10]. Jeżeli z powodu umiejscowienia guza nie jest to możliwe, to radioterapia może skutecznie opóźnić rozwój miejscowej wznowy. W leczeniu guzów w III stopniu złośliwości histologicznej może mieć zastosowanie chemioterapia adjuwantowa [7].
Ze względu na rzadkie występowanie chrzęstniakomięsaków w obrębie głowy i szyi i nieliczne prace w polskim piśmiennictwie, pragniemy przedstawić chorą z tym rodzajem nowotworu, leczoną przez nas.

Opis przypadku
21-letnia chora zgłosiła się do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Łodzi w celu operacyjnego leczenia nowotworu szczęki – chrzęstniakomięsaka. Rozpoznanie postawiono na podstawie badania histopatologicznego z wycinka z guza pobranego miesiąc wcześniej w innym ośrodku. Od kilku miesięcy chora odczuwała drętwienie w obrębie wargi górnej i policzka po tej stronie. Po kilku miesiącach zgłosiła się do stomatologa, wykonała zdjęcie pantomograficzne, na którym rozpoznano zmiany w szczęce po stronie prawej o charakterze zmian nowotworowych. Została skierowana do oddziału chirurgii szczękowej w szpitalu rejonowym, gdzie pobrano wycinek. Po otrzymaniu wyniku histopatologicznego – chrzęstniakomięsak (Chondrosarcoma), została skierowana do naszej kliniki celem leczenia operacyjnego.

W chwili przyjęcia do oddziału stwierdzono u chorej asymetrię twarzy spowodowaną guzem szczęki po stronie prawej, przemieszczenie gałki ocznej ku przodowi i górze oraz niedrożność prawego przewodu nosowego spowodowaną masami guza (ryc. 1.). Stwierdzono także zaburzenia czucia w obrębie prawego nerwu podoczodołowego. W badaniu wewnątrzustnym widoczne było rozdęcie kości wyrostka zębodołowego szczęki w odcinku od zęba 8+ do 6+ (ryc. 2.). Zmiana była twarda, niebolesna. Nie stwierdzono zniszczenia blaszki kostnej. Widoczna była także blizna po pobraniu wycinka. Węzły chłonne podżuchwowe z gr. B były obustronnie powiększone, twarde, niebolesne, przesuwalne względem skóry i podłoża. Węzły chłonne szyjne były niewyczuwalne.

Wykonano tomografię komputerową, w której stwierdzono obecność masywnego guza (o wzroście rozprężającym) prawej zatoki szczękowej. Guz niszczył kostne ograniczenia zatoki, przerastał do szczytu oczodołu i przyległego błędnika sitowego oraz prawej jamy nosowej. Podstawa guza sięgała wyrostków zębodołowych prawej szczęki (ryc. 3.).
W wykonanych badaniach laboratoryjnych krwi, RTG klatki piersiowej i USG jamy brzusznej nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego.

Chora była konsultowana w Ośrodku Onkologicznym w Łodzi i zadecydowano o leczeniu chirurgicznym połączonym z pooperacyjną radioterapią.
U chorej wykonano całkowitą resekcję szczęki z evisceracją oczodołu, usunięciem zawartości zatoki sitowej oraz dołu skrzydłowo-podniebiennego i usunięciem przegrody nosa (ryc. 4.). Badanie pooperacyjne potwierdziło pierwotne rozpoznanie – Chondrosarcomamyxoides G2. Stwierdzono nieradykalność usunięcia guza od strony dołu skrzydłowo-podniebiennego. Po 3 tyg. od zabiegu zaobserwowano szybki wzrost wznowy miejscowej guza w loży pooperacyjnej (ryc. 5.).

Cztery tygodnie po zabiegu rozpoczęto radioterapię w Ośrodku Onkologicznym. Ze względu na bardzo złą tolerancję zabiegi przerwano w 5. dniu. Chora nie zdecydowała się na kontynuowanie radioterapii. Zmarła po 4 mies. od pierwszego rozpoznania nowotworu z powodu uogólnionego procesu nowotworowego.
Omówienie
Przedstawienie leczonej przez nas chorej wydaje nam się celowe ze względu na fakt, że w piśmiennictwie opisywane są tylko nieliczne przypadki chrzęstniakomięsaków w obrębie części twarzowej czaszki. Lokalizacja guza, jego wielkość i naciekający charakter, w momencie rozpoznania nie pozwoliły, mimo okaleczającego zabiegu, na radykalne leczenie chirurgiczne. W dostępnych artykułach opisujących przypadki chrzęstniakomięsaków w obrębie części twarzowej czaszki nie ma podanego jednolitego algorytmu postępowania z chorym. Każdy przypadek musi być więc rozpatrywany indywidualnie. Inne metody leczenia tego rodzaju nowotworów, poza leczeniem operacyjnym, nie przynoszą zadowalających efektów leczniczych [1, 2, 6–8].
Piśmiennictwo
1. Lewandowski L, Roszkiewicz D, Bartczak E. Trzy przypadki Chondrosarcoma w obrębie kości szczęk. Poznańska Stomatologia 2000; 33-37.
2. Gadwal Shyam R, Fanburg-Smith Julie C, Gannon Francis H, Thompson Lester DR. Primary Chondrosarcoma of the head and neck in pediatric patients. A clinicopathologic Study of 14 cases with review of the literature. Cancer 2000; 88 (9): 2181-88.
3. Jackiewicz P, Kawecki A, Nasierowska-Guttmejer A, Krajewski R. Chondrosarcoma of the larynx: a case report and review of the literature. Nowotwory Journal of Oncology 2002; 52 (4): 312-15.
4. Burkey BB, Hoffman HT, Baker SR, et al. Chondrosarcoma of the head and neck. Laryngoscope 1990; 100: 1301-5.
5. Giraud O, Lockhart R, Dichamp J, Capelle L, Kujas M, Dupuis HJ, Bertrand JC. Chondrosarcoma of the temporomandibular joint. A propos of the case review of the literature. Rev Stomat Chir Maxillofac 1997; 98 (1): 2-6.
6. Grripp S, Pape H, Schmitt G. Chondrosarcoma of the larynx: the role of radiotherapy revisited a case report and review of the literature. Cancer 1998; 82 (1): 108-15.
7. International Union Against Cancer: Podręcznik Onkologii Klinicznej. Red.: Hossfeld DK, Hermana CD, Love RR, Bosch FX. Wyd. Nauk. PWN Warszawa-Kraków 1994.
8. Ormiston IW, Piette E, Tideman H, Wu PC. Chondrosarcoma of the mandible presenting as periodontal lesions: report of 2 cases. J Craniomaxillofac Surgery 1994; 22: 231-5.
9. Hackney FL, Aragon SB, Aufdemorte TB, Holt GR, Van Sickels JE. Chondrosarcoma of the jaws: clinical findings, histopatology and treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991; 71: 139-43.
10. Saito K, Unni KK, Wollan PC, Lund BA. Chondrosarcoma of the jaw and facial bones. Cancer 1995; 76: 1550-8.
Adres do korespondencji
dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel./faks +48 42 677 67 88 lub 677 67 90
Copyright: © 2005 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe