eISSN: 1897-4295
ISSN: 1734-9338
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
1/2011
vol. 7
 
Share:
abstract:

Complications of myocardial infarction in cardiac magnetic resonance imaging

Mateusz Śpiewak
,
Łukasz A. Małek
,
Jolanta Miśko

Post Kardiol Interw 2011; 7, 1 (23): 72-78
Online publish date: 2011/04/08
View full text Get citation
 

Wstęp

Zawał serca, nawet skutecznie leczony reperfuzyjnie, może się wiązać z występowaniem różnorodnych powikłań prowadzących do pogorszenia stanu pacjenta oraz rokowania długoterminowego. Do najważniejszych powikłań zawału serca należą [1–3]:

1) ostra niewydolność serca,

2) nawrót niedokrwienia lub ponowny zawał,

3) powikłania mechaniczne:

 a) pęknięcie mięśnia brodawkowatego,

 b) pękniecie wolnej ściany serca,

 c) pęknięcie przegrody międzykomorowej,

4) zaburzenia rytmu i przewodzenia,

5) tętniak serca,

6) udar mózgu.

Spośród tych powikłań badanie rezonansu magnetycznego serca (ang. cardiac magnetic resonance – CMR) ma znaczenie głównie w przypadku powikłań mechanicznych, tętniaka serca oraz udaru mózgu.

Badanie CMR jest ograniczone do pacjentów w stabilnym stanie klinicznym. Nie może być stosowane do potwierdzenia lub wykluczenia ostrych powikłań u chorych w ciężkim stanie. Ma natomiast istotne znaczenie u pacjentów, którzy przeżyli ostrą fazę i u których dotychczasowa diagnostyka nie dostarczyła jednoznacznych informacji lub konieczne są dodatkowe dane przed planowaną interwencją terapeutyczną [4].

Mechaniczne powikłania zawału serca

Pęknięcie mięśnia brodawkowatego

Pękniecie mięśnia brodawkowatego stanowi powikłanie ok. 1% przypadków zawału serca oraz dotyczy ok. 10% pacjentów ze wstrząsem kardiogennym [3, 5]. W dostępnym piśmiennictwie nie ma danych dotyczących zastosowania badania CMR u pacjentów z pękniętym mięśniem brodawkowatym. W przebiegu tego powikłania dochodzi do znacznego nasilenia objawów niewydolności serca, w tym do obrzęku płuc i wstrząsu kardiogennego, co uniemożliwia wykonanie badania CMR, a właściwe rozpoznanie stawianie jest na podstawie badania echokardiograficznego [4]. Badanie CMR może mieć natomiast znaczenie w ocenie martwicy mięśni brodawkowatych oraz segmentów lewej komory, które przylegają do podstawy mięś­ni (ryc. 1.). Ocena żywotności mięśnia brodawkowatego oraz ścian lewej komory może mieć znaczenie przy wyborze strategii leczenia niedokrwiennej niedomykalności mitralnej i pomagać w podjęciu decyzji o konieczności wymiany zastawki lub rewaskularyzacji [6]. Badanie CMR daje ponadto możliwość ilościowej oceny stopnia niedomykalności zastawki mitralnej oraz umożliwia monitorowanie nasilenia wady [4].

W ostatnim czasie...


View full text...
keywords:

myocardial infarction, complications, magnetic resonance imaging

Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.