eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
Informacje dla Autorów

Pobierz:
- Oświadczenie autorów pracy
- Deklaracja autorów - ghostwriting

W kwartalniku Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska ukazują się prace oryginalne (doświadczalne, kliniczne i laboratoryjne), poglądowe i kazuistyczne z zakresu kardiochirurgii dorosłych i dzieci, torakochirurgii, kardiologii, kardioanestezji i intensywnej terapii, pulmonologii i transplantologii. Publikowane są również sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych oraz listy do redakcji.
Artykuły oryginalne polskich autorów zamieszczamy w języku angielskim, pozostałe w językach polskim lub angielskim, a nadesłane z zagranicy – w języku angielskim. Prace opublikowane w kwartalniku są własnością Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów i Redakcji. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie i dane zawarte w artykułach lub materiałach reklamowych.

Nadsyłanie prac odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu obsługi prac, tzw. panelu redakcyjnego, dostępnego pod adresem www.termedia.pl w zakładce: czasopisma/Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (http://www.editorialsystem.com/kitp).
W systemie tym można zamieszczać pliki w następujących formatach: *.doc,*. xls, *.rtf, *.ppt, *.jpg, *.tif, *.gif, *.png, *.psd, *.pdf. Nie jest możliwe zamieszczanie prac w innych formatach, aniżeli tych wyżej wymienionych. Praca w panelu jest tak zorganizowana, aby Autor nie miał wątpliwości co do kolejności zamieszczanych materiałów. Do każdej z prac dołącza się wypełnione i podpisane oświadczenie oraz deklarację autorów, których wzory pobiera się z zakładki „Informacje dla Autorów” . Oprócz zamieszczenia ich wraz z publikacją w systemie, oryginały należy przesłać na adres Redakcji: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9, 41-800 Zabrze.

Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 15 stron, kazuistycznych 8 – łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami. Tekst powinien być napisany czcionką nie mniejszą niż 12 punktów, z podwójnym odstępem między wierszami, z pozostawieniem marginesów o szerokości 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny). Strony powinny być numerowane.

Strona tytułowa
Strona tytułowa zawiera tytuł pracy w języku polskim w przypadku prac polskojęzycznych, lub w języku angielskim w przypadku prac anglojęzycznych.

Streszczenie
Streszczenie (w języku polskim oraz angielskim) powinno zawierać nie mniej niż 200 i nie więcej niż 250 słów w pracach oryginalnych, a w wypadku prac poglądowych i kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej winno mieć budowę strukturalną, tj. składać się z następujących części: wstęp (background), cel (aim), materiał i metody (material and methods), wyniki (results) i wnioski (conclusions). Pod streszczeniem należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych – zgodnych z Index Medicus (MedicalSubject Reading) – w języku polskim i angielskim. Możliwe jest tłumaczenie przez redakcję pracy na koszt autora.

Tekst
Konstrukcja tekstu powinna być następująca: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja i wnioski. We Wstępie autorzy przedstawiają aktualny stan wiedzy na dany temat. W Celu jednoznacznie określają postawioną hipotezę badawczą i zamierzenia swojej pracy. W części Materiał i metody szczegółowo opisują wszystkie zastosowane metody badawcze. Należy podać nazwy oprogramowania i metod statystycznych zastosowanych do opracowania wyników. W części zatytułowanej Wyniki należy przedstawić uzyskane rezultaty w zrozumiały sposób, pamiętając, że krzywe i słupki są bardziej czytelne niż tabele lub dane wymienione tylko w tekście. Wyniki badań biochemicznych i innych trzeba podawać w jednostkach SI. W Dyskusji autorzy informują, w jakim stopniu założone cele badawcze zostały osiągnięte, na ile wyniki pracy są oryginalne i jakie są jej ewentualne ograniczenia metodyczne. Należy porównać otrzymane wyniki z danymi z piśmiennictwa. We Wnioskach trzeba nawiązywać do celów pracy i omówić je, używając szczególnie precyzyjnego języka. Odnośniki do piśmiennictwa powinny być zawarte w nawiasach kwadratowych, np. [3–7, 12, 14–17]. Nie należy używać numerowania automatycznego do piśmiennictwa i do odwołań.

Piśmiennictwo
Bibliografię należy ułożyć zgodnie z kolejnością cytowania. W pracach oryginalnych piśmiennictwo nie powinno przekraczać 25 pozycji, poglądowych – 40, natomiast w wypadku prac kazuistycznych – 10. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwiska wszystkich autorów wraz z inicjałami imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (zgodnie z Index Medicus), rok wydania, numer tomu (rocznika), numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł, z zachowaniem interpunkcji ściśle wg poniższego przykładu: l Wierup P, Andersen C, Janciauskas D, Bolys R, Sjoberg T, Steen S. Bronchialhealing, lungparenchymalhistology, and bloodgases one monthaftertransplantation of lungstopicallycooled for 2 hours in the non-heart-beatingcadaver. J HeartLung Transplant 2000; 19: 270-276.
Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać nazwiska autorów wraz z inicjałami imion, tytuł, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, przy pracach zbiorowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie red., np.: l Pijls NH, De Bruyne B. Coronarypressure. Kluwer Academic Publishers, London 2000. l Poole-Wilson PA. Chronic heart failure causes pathophysiology, prognosis, clinical manifestations, investigation. In: Julian DG, Camm AJ, Fox KM, et al. (eds). Disease of the Heart. Bailliere-Tindall, London 1989; 48.

Tabele i ryciny
Tabele i ryciny należy zamieszczać w osobnych plikach każdą oraz ponumerować - tabele cyframi rzymskimi, a ryciny cyframi arabskimi. Nie mogą być wkomponowane w tekst, w którym należy tylko wskazać ich usytuowanie. Ich tytuł oraz inne objaśnienia – w języku polskim w pracach drukowanych w języku polskim oraz w języku angielskim w pracach drukowanych w języku angielskim – powinny być umieszczane na końcu pracy, po piśmiennictwie.
Ryciny i fotografie (także zdjęcie Autora) należy przesyłać w formie elektronicznej, w jednym z wymienionych formatów: *.cdr, *.tif, *.eps, *.gif lub *.jpg (rozdzielczość 300 dpi). Nie należy przysyłać rycin w formacie programu MS Word (*.doc).

Publikując pracę, należy pamiętać, by była ona zgodna z wymogami deklaracji helsińskiej (podpisanej w 1975 r. międzynarodowej ustawy dotyczącej etyki lekarskiej; zabrania ona podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej). Informacja o zgodzie komisji etycznej na przeprowadzanie badań i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna się znaleźć w rozdziale Materiał i metody każdej pracy, w której działanie diagnostyczne i lecznicze nie wynika ze standardów postępowania. W wypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.
Pod rozdziałem Dyskusja należy podać źródła finansowania pracy w formie krótkiej informacji (np. granty, sponsorzy indywidualni).
Od autorów przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych oczekuje się wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu. Niezależnie od tematyki, w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków. Skróty należy objaśniać przy pierwszym wystąpieniu skracanego terminu (dotyczy to też streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy stosować skrótów w tytule pracy.

Prace wstępnie oceniane są przez Redakcję, a następnie przesyłane do recenzji. Recenzenci nie znają nazwisk autorów ani nazwy ośrodka, z którego pochodzi artykuł. Prace drukowane są często z komentarzem recenzenta. Jeśli autor chce się ustosunkować do zawartych w nim uwag, może nadesłać odpowiedź, która zostanie opublikowana w dziale Listy do redakcji.
Redakcja ma prawo do poprawienia stylistyki i zastosowanego w artykule nazewnictwa bez porozumienia z Autorem.

Proces recenzowania
Prace nadesłane do redakcji zgodne z Zasadami publikacji prac podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych do konkretnego tytułu. Recenzent może również załączyć indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez Redaktora Naczelnego.

Średni czas oczekiwania na publikację od momentu zaakceptowania artykułu to 16 tygodni.

Za opublikowanie pracy w kwartalniku Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska redakcja nie wypłaca honorarium autorskiego. Nie wykonuje również odbitek autorskich.
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe