ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs Supplement
Bieżący suplement Archiwum Przewodnik Lekarza
1/2007
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opieka pozaszpitalna nad chorym w trakcie chemioterapii raka płuca (RP)

Beata Brajer, Halina Batura-Gabryel

Przew Lek 2007;1: 142-145
Z chemioterapią wielolekową stosowaną w RP nieodłącznie związane są działania niepożądane, pojawiające się zarówno w warunkach szpitalnych, jak i u chorych ambulatoryjnych, będących w tym momencie pod opieką lekarza pierwszego kontaktu. W niniejszej pracy przedstawiono zasady postępowania w razie wystąpienia objawów niepożądanych u chorych na RP. Między kolejnym cyklami chemioterapii najczęściej występują: depresja szpiku kostnego, nudności, wymioty i brak łaknienia, istotnie pogarszające jakość życia chorego. Mogą one implikować zarówno konieczność wydłużenia cyklu, jak i redukcję dawki cytostatyków. Skuteczność terapii w dużej mierze warunkuje wiedza dotycząca charakteru, czasu ocz
ekiwanego wystąpienia działań niepożądanych oraz sposobu ich leczenia.

With multiple drug combination chemotherapy applied to LC patients there occur side effects which are inseparably associated both during hospitalization and in ambulatory patients under the first contact doctor’s care. In this article guidelines are presented in the event of side effects occurring. Between consecutive cycles the most frequent are myelosuppression, nausea, vomiting and loss of appetite, which worsen the quality of patients’ lives. These may imply the necessity of extending cycles and reduction in cytostatics dosage. Knowledge concerning the features, the time of predicted side effects occurrence and the way of their treatment determine therapy effectiveness.
słowa kluczowe:

rak płuca, chemioterapia, opieka pozaszpitalna

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe