eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
5/2006
vol. 10
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Diagnostic and therapeutic recommendations for selected neoplasm of the head and neck. Introduction

Małgorzata Wierzbicka
,
Stanisław Bień
,
Bogusław Maciejewski
,
Krzysztof Składowski
,
Piotr Milecki

Współcz Onkol 2006, 5, 192-194
Online publish date: 2006/06/26
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, rozpoczęto opracowywanie
zaleceń diagnostyczno-leczniczych dla naszej specjalności,
które stanowiłyby formę pomocy przy postępowaniu
diagnostycznym i podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
Powołano zespoły przygotowujące wstępne projekty zaleceń.
Jako pierwszy podjął pracę zespół zajmujący się onkologią laryngologiczną.
Opracowane zalecenia zostały skonsultowane
z kierownikami wszystkich klinik otolaryngologicznych w Polsce
oraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Radioterapii
Onkologicznej. Uzyskano konsensus, który przyjęto jako
wspólne stanowisko nazwane zaleceniami diagnostyczno-
-leczniczymi.
Podstawą do stworzenia tego opracowania była
wersja 1.2004 zaleceń amerykańskich Head and Neck Cancers,
opracowanych przez organizację National Comprehensive Cancer
Network,
którą poinformowano o wykorzystaniu oryginalnego
schematu graficznego i wzoru zaleceń.
Należy pamiętać, że opracowanie to nie jest obowiązującym
standardem, a jedynie zaleceniami i sugestiami obu
towarzystw naukowych, z których mogą korzystać wszyscy
zajmujący się leczeniem nowotworów w obrębie głowy
i szyi. Zalecenia wynikają z aktualnego stanu wiedzy w tym
zakresie i będą uaktualniane w miarę pojawiania się nowych
technik diagnostycznych i nowych metod leczenia.
Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w nowotworach głowy
i szyi przedstawiono w formie plansz, które omawiają
poszczególne lokalizacje pierwotne guzów w tej okolicy. Są
one poprzedzone krótkimi wprowadzeniami i dokładną charakterystyką
TNM danego ogniska (wg AJCC 2002, VI wydanie).
Układ każdej planszy jest podobny. Po lewej stronie
umieszczono zalecenia dla postawienia rozpoznania nowotworu
i badań poprzedzających planowane leczenie. Kolejne
pola to stopnie zaawansowania T i N. Z każdym z nich
połączone są proponowane algorytmy leczenia zarówno
ogniska pierwotnego, jak i układu chłonnego szyi. Dla większości
nowotworów zalecenia te umożliwiają wybór jednej
z dwóch metod leczenia – chirurgię lub radioterapię. Wartość
i znaczenie obu tych metod w wielu przypadkach jest
równorzędna, ale gdy jedna z nich wydaje się bardziej skuteczna,
jest...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.