eISSN: 1897-4252
ISSN: 1731-5530
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Does the APACHE II score predict performance of activities of daily living in patients discharged from a weaning center?

Anna Rojek-Jarmuła, Rainer Hombach, Łukasz J. Krzych

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (4): 353-358
Wstęp: Istnieją ograniczone dane dotyczące stanu funkcjonalnego chorych przewlekle wentylowanych mechanicznie i predyktorów klinicznych tego stanu.

Cel: Ocena, czy punktacja w skali APACHE II przy przyjęciu na oddział, na którym chorzy są odzwyczajani od respiratora, przewiduje ich funkcjonowanie w zakresie czynności życia codziennego przy wypisie.

Materiał i metody: Do badania włączono chorych (n = 130) kolejno leczonych od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 roku. W tym czasie zmarło 15 chorych, a 115 zostało wypisanych (34 kobiety, 81 mężczyzn). Punktację w skali APACHE II obliczono na podstawie najgorszych wartości uzyskanych podczas 24 godzin od przyjęcia. Przy wypisie z oddziału obliczono wartość punktacji w skali Barthel (BI) oraz jej rozszerzonej wersji: Early Rehabilitation Barthel Index (ERBI).

Wyniki: Mediana BI wynosiła 20 (IQR 5; 40) pkt, a ERBI 20 (–50; 40) pkt. Nie stwierdzono zależności pomiędzy punktacją

w skali APACHE II a BI (R = –0,07; p = 0,47) oraz ERBI (R = –0,07; p = 0,44). Skala APACHE II pozwalała przewidzieć konieczność pomocy w utrzymaniu higieny osobistej (AUROC = 0,833; p < 0,001), ubieraniu (AUROC = 0,823; p < 0,001), korzystaniu z toalety (AUROC = 0,887; p < 0,001) oraz kontrolowaniu oddawania moczu (AUROC = 0,658; p = 0,04). Nie miała natomiast wpływu na parametry związane z odzwyczajeniem od respiratora, w tym konieczność dalszej wentylacji (AUROC = 0,534; p = 0,65) i utrzymanie tracheostomii (AUROC = 0,544; p = 0,42).

Wnioski: Choć skala APACHE II nie pozwala przewidzieć ogólnego funkcjonowania chorych przewlekle wentylowanych odzwyczajanych od respiratora, jest cennym narzędziem do predykcji konieczności pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu i korzystaniu z toalety. APACHE II nie pozwala przewidzieć funkcjonowania w zakresie czynności związanych z koniecznością dalszego wsparcia oddechowego.

Introduction: Data regarding the functional status of patients after prolonged mechanical ventilation are scarce, and little is known about its clinical predictors.

Aim: To investigate whether the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score on admission may predict performance in activities of daily living on discharge from a weaning center.

Material and methods: All consecutive patients admitted between January 1, 2012 and December 31, 2013 were enrolled (n = 130). During this period, 15 subjects died, and 115 were successfully discharged (34 women; 81 men). APACHE II was calculated based on the worst values taken during the first 24 hours after admission. On discharge, the Barthel Index (BI) and its extended version, the Early Rehabilitation Barthel Index (ERBI), were assessed.

Results: Median BI was 20 points (IQR 5; 40), and ERBI was 20 points (–50; 40). There was no correlation between APACHE II and either BI (R = –0.07; p = 0.47) or ERBI (R = –0.07; p = 0.44). APACHE II predicted the need for assistance with bathing (AUROC = 0.833; p < 0.001), grooming (AUROC = 0.823; p < 0.001), toilet use (AUROC = 0.887; p < 0.001), and urination (AUROC = 0.658; p = 0.04). APACHE II had no impact on any ERBI items associated with ventilator weaning, including the need of further mechanical ventilation (AUROC = 0.534; p = 0.65) or tracheostomy (AUROC = 0.544; p = 0.42).

Conclusions: Although APACHE II cannot predict the overall functional status in patients discharged from a weaning center, it helps identify subjects who will need support with bathing, grooming, and toilet use. The APACHE II score is inadequate to predict performance in activities associated with further respiratory support.
słowa kluczowe:

przewlekła wentylacja mechaniczna, odzwy­czajanie od respiratora, APACHE, stan funkcjonalny, skala Barthel

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe