eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive About the journal Supplements Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
 
5/2006
vol. 44
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Editorial

Jacek Pazdur

Reumatologia 2006; 44, 5: 245
Online publish date: 2006/11/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szanowni Państwo!
Początek jesieni kojarzy się zwykle z widokiem młodzieży spieszącej w kierunku otwartych ponownie bram uczelni. Problem właściwego nauczania tej młodzieży należy do najtrudniejszych zadań starzejącego się społeczeństwa. Zaniedbania w tym zakresie, wobec ogromnego przyspieszenia w nauce, stają się nie do odrobienia. Wagę tego problemu doceniła Europejska Liga Zwalczania Chorób Reumatycznych, powołując Komitet ds. Edukacji. Ma on na celu wypracowanie jednolitego programu edukacyjnego w krajach Unii Europejskiej. Organizowane w latach ubiegłych kursy dla lekarzy po dyplomie nie były prowadzone w-g ustalonych wytycznych określających niezbędny zakres wiedzy z reumatologii w ogólnej medycynie praktycznej. Polskę w tym Komitecie reprezentuje prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska. Z jej inicjatywy ma powstać także program szkolenia przeddyplomowego. W prezentowanym Państwu numerze Reumatologii publikujemy zgłoszone przez nią sugestie. Należy mieć nadzieję, że zalecenia płynące do Polski z międzynarodowego środowiska znajdą poparcie w naszym kraju.
Z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu – 13 października br. – w Instytucie Reumatologii w Warszawie zorganizowana została konferencja Choroby reumatyczne jako problem zdrowia publicznego. Jej celem było zwrócenie uwagi osób odpowiedzialnych za Narodowy Program Zdrowia na społeczne skutki zaniedbywania potrzeb osób z chorobami reumatycznymi wyłączającymi ich z życia zawodowego i społecznego. Niedostrzeganie potrzeb powiększającego się odsetka osób niepełnosprawnych i dalsze niepodejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ich liczby zagraża poważnymi skutkami ekonomicznymi. Materiały z tej konferencji ukażą się jeszcze w tym roku w postaci suplementu do ostatniego zeszytu Reumatologii. Z nadzieją, że nasza Redakcja w jakimś stopniu przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu reumatologii wśród lekarzy, oddajemy ten kolejny zeszyt w ręce Szanownych Czytelników.

redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Jacek Pazdur


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe