eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2006
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 

Editorial

Tomasz Pertyński

Prz Menopauz 2006; 4: 197
Online publish date: 2006/09/21
Article file
- wstepniak.pdf  [0.02 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 

Szanowni Czytelnicy, Drogie Koleżanki i Koledzy,
numer Przeglądu Menopauzalnego, który trzymacie Państwo w ręce ukazuje się w chwili, kiedy odbywa się XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Poznaniu, kończący 3-letnią kadencję Prezesa Zarządu Głównego prof. Marka Spaczyńskiego i jego Współpracowników. Przez minione 3 lata Przegląd Menopauzalny towarzyszył pracom Prezydium Zarządu naszego Towarzystwa, zamieszczając przygotowywane rekomendacje i listy Prezesa skierowane do Członków PTG. To były dobre lata dla Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Nastąpiło wyraźne ożywienie działalności, podniesienie rangi naszego Towarzystwa, wprowadzenie tak oczekiwanych i niezbędnych rekomendacji, programu edukacji podyplomowej – Akademii Kształcenia Podyplomowego. Działalność Prezesa i Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zaowocowała przekazaniem polskim ginekologom wykonawstwa Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Przegląd Menopauzalny – w imieniu czytelników i redakcji – składa podziękowania i gratulacje Prezesowi prof. Spaczyńskiemu i jego Współpracownikom za 3 lata sukcesów, zbliżających PTG do działalności czołowych europejskich towarzystw naukowych. Jesteśmy przekonani, że nowy Prezes prof. Jan Kotarski i jego Współpracownicy będą kontynuowali drogę rozwoju Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, tak aby stało się nie tylko czołowym towarzystwem naukowym, ale i przedstawicielstwem zawodowym polskiej społeczności ginekologicznej.
prof. dr hab. med. Tomasz Pertyński redaktor naczelny Przeglądu Menopauzalnego
Copyright: © 2006 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe